The Death of PFC Bacolbacol of 61st IB is Justice for Rodelyn Aguirre


Jurie Guerrero
Jose Percival Estocada, Jr. Command, NPA-Central Panay
September 18, 2012

“We have no means of filing a case, what we do want is dorog for the child that was killed.” This was the statement of the family of Rodelyn Aguirre, the 6 year old Tumanduk girl who died on March 11, 2012 from an explosion caused by the explosion of a grenade launcher fired from the detachment of the 61st IB situated near their home in Brgy Tacayan, Tapaz, Capiz. Dorog is part of the Tumanduk culture requiring payment in death for the debt of life as a way of getting justice.   In spite of the obvious facts, the military still strongly denied their crimes and, in their desperation to avoid a criminal suit, even offered P5,000 to members of the Aguirre family to testify in their favour. This is a testament of how the AFP values human life and the tumanduk way of life, a testament to how cheaply they price the lives of tumanduk children.


With the cries for justice for Rodelyn and all other victims of the butcher battalion firmly in grasp, a team of Red fighters crept up to within, more or less, 10 meters, and harrassed the PDT detachment in Brgy Tacayan, Tapaz, Capiz at around 7 o’clock in the morning of September 8, 2012.  The 14-man force inside the detachment had no idea that Red fighters were already lying in wait just outside the detachment, since 4:30 in the morning. When a target presented itself, the Red fighters opened fire in unison and retreated safely under cover fire by another team positioned farther away. From this action was the confirmed death of Pfc Maximo Bacolbacol, a member of the 61st IB and others were possibly injured. Lt Col Sab-it deceitfully stated that what had happened was an encounter and that the NPA suffered several casualties.

This is the second time that Red Fighters of the NPA crept up and opened fire to a PDT detachment of the 61st IB. Last May 14, 2012 Red Fighters also crept up to the PDT detachment in Brgy Acuña and detonated a claymore mine buried inside their detachment. Unbeknownst to the reactionary forces, red fighters have buried 3 claymores inside their detachment several days ago. The red fighters took advantage of the times when military troops left their detachment and buried the claymores in their absence. 5 of the 10 military personnel fled in fright towards the homes of civilians when the claymore went off, leaving their 5 other companions wailing in fear. To hide their shame, the 61st IB and 3rd ID command has again piled lie upon lie, stating that the claymore went off while their troops were patrolling outside the military detachment.

These actions were successfully done by the Red Fighters of the NPA due to the strong support of the revolutionary mass base. This is contrary to the statements of the military that they now have the sympathy and support of the people. The life-and-death struggle of the NPA and the people in central Panay has reached 4 decades, and will not easily be destroyed by Oplan bayanihan using old, recycled tactics of violence and deceit. The struggle has fought and frustrated the fascism of Martial law and the following Oplan Lambat Bitag and Oplan Bantay Laya and has already frustrated the first year and a half  of Oplan Bayanihan. Instead of being “extracted”, what the AFP considers the “molar” of the revolutionary movement in Panay, the Central Front has continued to grow stronger.

Jurie Guerrero
Spokesperson
Jose Percival Estocada, Jr. Command
Central Panay

-------------
Pilipino Version

Ang Pagkamatay ni PFC BAcolbacol ng 61st IB ay Hustisya kay Rodelyn Aguirre

“Wala kaming paraan na magharap ng kaso, ang hiling namin ay ‘dorog’ para sa  batang pinatay.” Ito ang pahayag ng pamilya ni of Rodelyn Aguirre, ang 6 na taong gulang na batang Tumanduk na namatay noong Marso 11, 2012 sanhi ng pagsabog ng bala ng  grenade launcher galing sa detatsment ng  61st IB na malapit sa kanilang bahay sa Brgy Tacayan, Tapaz, Capiz. Ang dorog ay bahagi ng kulturang Tumanduk na nagdedemanda ng kabayaran na kamatayan sa utang na buhay bilang paraan sa pagkamit ng hustisya.   Sa kabila ng malinaw na katotohanan, itinanggi ng militar ang kanilang krimen, at sa kanilang desperasyon na maiwasan ang kasong kriminal, nagtangka silang magbigay ng P5,000 sa mga myembro mismo ng pamilya Aguirre upang tumestigo sa kanilang panig. Pinapakita nito kung paano “pinahahalagahan” ng AFP ang buhay ng tao at ng pamumuhay ng  tumanduk, pinapakita kung gaano kamura ang pagpresyo nila sa buhay ng mga batang tumanduk.

Tangan ng mahigpit ang demanda para sa katarungan kay Rodelyn at sa marami pang mga biktima ng berdugong batalyon, ginapang palapit ng mga sampung metro ng isang tim ng  Pulang mandirigma at hinaras ang detatsment ng PDT sa Bgy Tacayan, Tapaz, Capiz, alas-7 ng umaga noong  Septyembre 8, 2012.  Walang kaalam-alam ang  14 kataong pwersa sa loob ng detatsment na naghihintay na ang mga pulang mandirigma sa labas ng detatsment simula pa ng 4:30 ng madaling araw. Nang magpakita ang isang target, sabayang pinaputukan at matiwasay na umatras ang mga pulang mandirigma samantalang sinusuportahan ng pagpapaputok ng isa pang tim na nasa mas mataas na tereyn. Sa aksyon na ito nakumpirma ang pagkamatay ni Pfc Maximo Bacolbacol, kasapi ng 61st IB  at may iba pang sugatan. Pinangalandakan ni Lt Col Sab-it na ang nangyari daw ay isang engkwentro at may mga kaswalti  raw ang  NPA.

Pangalawang pangyayari na ito na ginapang at pinaputukan ng mga pulang mandirigma ang PDT detatsment ng 61st IB. Noong  Mayo 14, 2012 ginapang ng mga Pulang Mandirigma ang detatsment ng PDT sa  Brgy Acuña at pinaputukan ng minang claymore na nakabaon sa loob mismo ng detatsment. Lingid sa kaalaman ng mga reaksyonaryong pwersa, napasok at nalagyan ng 3 minang claymore ang loob ng detatsment ilang araw bago ang pangyayari. Sinamantala ng mga pulang mandirigma ang pagkakataon na iniwan ng mga tropang militar ang detatsment at tinamnan ito ng claymore. 5 sa 10 tauhan militar ang tumakbo sa takot sa mga  bahay ng mga sibilyan ng sumabog ang bombang claymore, iniwan ang 5 nilang kasamahan na nagsigawan sa takot. Para matago ang kahihiyan, ang mga kumand ng 61st IB at ang 3rd ID ay nagpalabas ng dagdag pang mga kasinungalingan, na ang bombang claymore ay sumabog habang nagpapatrol ang kanilang tropa sa labas ng kanilang detatsment.

Matagumpay  na isinagawa ng mga pulang mandirigma ng BHB ang mga aksyon na ito dahil sa malakas na suporta ng rebolusyonaryong baseng masa. Taliwas ito sa pahayag ng militar na sa kanila na ang suporta ng mamayan. Ang buhay-at-kamatayan na pakikibaka ng BHB at ng mamayan ng sentral Panay ay umabot na ng apat na dekada,  at ito’y hindi madaling mawasak ng Oplan bayanihan na gumagamit ng luma na at  recycled  na taktika ng dahas at panloloko.  Nilabanan at binigo nito ang pasismo ng Batas Militar at ng sumunod na  Oplan Lambat Bitag at Oplan Bantay Laya at binigo na ang isa’t kalahating taon ng  Oplan Bayanihan.  Imbes na mabunot ang itinuring ng  AFP na “bagang” ng rebolusyonaryong kilusan sa Panay, ang Sentral na Larangan ay patuloy na lumalakas.

Jurie Guerrero
Spokesperson
Jose Percival Estocada, Jr. Command
Central Panay

--------------------------

Hiligaynon Version

Kamatayon ng PFC BAcolbacol sang 61st IB, Hustisya para sa kay Rodelyn Aguirre

“Wala kami sang ikasarang sa pagpasaka sang kaso, ang amon lang luyag nga may “idorog” sa bata nga napatay”. Ini ang panambiton sang pamilya sang napatay nga si Rodelyn Aguirre, 6 ka tuig nga Tumanduk, nga napatay sang Marso 11, 2012 sang nalukpan sang bala sang grenade launcher halin sa detatsment sang 61st IB nga malapit sa ila balay sa Brgy Tacayan, Tapaz, Capiz. Ang “dorog” kabahin sang kultura sang Tumanduk nga may iunong sa napatay nga katapo sang pamilya bilang pamaagi sang pagsukot sang hustisya. Sa pihak sang tuman kaathag nga kamatuoran mabaskog nga ginpanginwala sang militar ang ila nga krimen kag nagtanyag sang P5,000 sa mismo pila ka katapu sang pamilya Aguirre agud magtestigo pabor sa ila.  Ini nagapakita kon paano sang militar ginahatagan sang balor ang kabuhi sang tawo kag ang pagpangabuhi sang mga Tumanduk, palatandaan nga para sa ila halos wala sang presyo ang kamatayon sang isa ka bata nga Tumanduk.

Uyat sang hugot ang demanda sang hustisya para sa kay Rodelyn kag madamo pa nga biktima sang berdugo nga 61st IB, ginkamang kag ginharas sang isa ka tim sang Pulang hangaway ang PDT detatsment sa Brgy Tacayan, Tapaz, Capiz sang alas siyete sang aga sang Septiembre 8, 2012. Wala gid makabatyag ang 14 ka pwersa sang detatsment bisan nakapalapit na sang mas o menos 10 metros ang mga Pulang hangaway kag nagahulat lang sang oportunidad umpisa pa sang 4:30 sang aga. Pagkakita sang target dungan nga nagpalupok ang mga Pulang hangaway kag hilway nga nag-atras samtang nagasuporta sang lupok ang isa pa ka tim sa malayo. Sa ini nga aksyon kumpirmado nga napatay si Pfc Maximo Bacolbacol, katapo sang 61st IB kag posible may napilasan nga iban pa. Agud matakpan ang ila kahuy-anan, butigon nga ginpahayag ni Lt Col Sab-it nga isa ka engkwentro ang natabo kag nag-agum kuno sang kaswalti ang NPA.

Ikaduha na ini nga bes nga ginkamang kag ginpalukpan sang mga Pulang hangaway ang PDT detatsment sang 61st IB. Sang nagligad nga Mayo 14, 2012 ginkamang man sang mga Pulang hangaway ang PDT detatsment sa Brgy Acuña, Tapaz, Capiz kag ginpalukpan sang claymore nga nalubong mismo sa sulod sang detatsment. Lipod sa ihibalo sang mga reaksyonaryo nga tropa pila na ka adlaw nga nalubong sang mga Pulang hangaway ang tatlo ka claymore. Ginhingalitan nga ilubong sang mga Pulang hangaway ang tatlo ka claymore sa panahon nga ginbayaan sang mga tropa militar ang ila nga detatsment. Nagkuyampad ang lima pakadto sa mga balay sang sibilyan kag ginbayaan ang lima pa nila ka kaupdanan nga nagatyabaw sa kakulba. Agud matabunan ang ila kahuy-anan, ginpagwa sang pamunuan sang 61st IB kag 3rd ID  nga nalukpan sang claymore ang ila nga mga tropa samtang nagapatrolya sa gwa sang detatsment.

Madinalag-on nga natigayon sang mga Pulang hangaway sang NPA ang amo nga mga aksyon bangud sang hugot nga suporta sang baseng masa sang rebolusyon. Baliskad ini sa ginapahayag sang militar nga nakuha na nila ang simpatiya kag suporta sang pumuluyo. Nagalab-ot na sa masobra apat ka dekada ang kabuhi-kamatayon nga pag-unungay sa tunga sang NPA kag mga pumuluyo sa sakop sang Sentral nga Prente nga indi basta-basta mapanas sang Oplan Bayanihan  nga nagagamit sang laos na nga taktika sang kalakasan kag pagpaniplang. Nabatuan kag napaslaw sini ang pasismo sang Layi Militar kag ang nagsunod nga  Oplan Lambat Bitag kag Oplan Bantay Laya padayon nga ginapaslaw ang subong nga Oplan Bayanihan. Sa baylo nga magabot padayon nga nagabakod ang ginakabig sang AFP nga “bag-ang” sang rebolusyonaryo nga kahublagan sa isla sang Panay.

Jurie Guerrero
Tagpamababa
Jose Percival Estocada, Jr. Command
Central Panay