CPP slams 'routine patrols' of US warships in Philippine territorial waters


Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Oktubre 25, 2012

Translation:
CPP slams 'routine patrols' of US warships in Philippine territorial waters
Binatikos ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang rehimeng Aquino sa pagpapahintulot nito sa USS McCampbell na magsagawa ng tinatawag na rutinang pagpapatrulya at paglalayag sa iba't ibang panig ng karagatan ng Pilipinas. Naiulat kahapon na ang USS McCampbell ay nasa 75 kilometro hilagang-kanluran ng Lubang Island malapit sa Mindoro nang masumpungan at pasakayin ang limang mangingisda nang papalubog ang bangka nito.

Bahagi ang USS McCampbell ng George Washington Air Carrier Fleet at kasabay ang mother ship nito, ang USS George Washington aircraft carrier sa pagdaong sa Manila Bay.

"Pinalaki ng US Embassy sa Maynila ang balita ng pagliligtas sa limang mangingisda sa baybayin ng Mindoro. Gayunpaman, ang insidente ay ibayong nag-iiwan ng pagdududa kung hanggang saan ang pagpapahintulot na mag-operasyon ang mga pwersang militar ng US sa teritiryo ng Pilipinas," anang PKP.

"Ipinapakita ng insidente na ang mga barkong pandigma ng US ay nagsasagawa ng 'regular na pagpapatrulya sa western Pacific' gaya ng sinasabi ng US embassy at ang mga military helicopter ng US at eroplano ay nagsasagawa ng 'regular na operasyon ng pagpapalipad sa gabi' sa karagatan ng Pilipinas," anang PKP.

"Ang malinaw, nag-ooperasyon ang pwersang militar ng US sa Pilipinas nang lampas sa hangganan ng tinaguriang magkasamang ehersisyong militar o makataong mga operasyon, at ang mga operasyong ito ay paglabag sa soberanya ng Pilipinas," dagdag ng PKP.

Ibayong idiniidin ng PKP na "ang malaking usapin ay kung hanggang saan ang ibinigay na hangganan ng rehimeng Aquino sa US, isang dayuhang kapangyarihang militar, na libreng mag-operasyon sa teritiryo ng Pilipinas, magpalipad ng mga eroplano at drones nito, paglayagin ang mga barkong pandigma nito at magbaba ng armadong tropa nito."

"Sa ilalim ng papet na rehimeng Aquino, nagkaroon ng lubos na laya ang militar ng US sa mga operasyon nito sa halos lahat ng pagkakataon, na mayroong mga Amerikanong pwersang militar, barko at eroplano na naglulunsad ng paniniktik, pagpapatrulya, independyente at magkasamang operasyong kombat sa Pilipinas."

"Sa todong suporta ng rehimeng Aquino, lalong lumalakas ang loob at naghahambog ang mga pwersa ng US na mamayagpag dala ang malalaki nilang baril, malalaking barko, malalaking eroplano na tahasang umaalipusta sa sa kasarinlan ng Pilipinas."