Massacre of B'laan family perpetrated by Aquino regime under Oplan Bayanihan--CPP

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
October 23, 2012

The Communist Party of the Philippines (CPP) condemns the Aquino regime in the strongest possible terms for the heinous massacre of pregnant mother Jovy Malid-Capion and her two sons, age 13 and 8, by elements of the Armed Forces of the Philippines (AFP). On the morning of October 18, fascist soldiers of the 27th IB indiscriminately strafed the Capion household in Barangay Kiblawis, Kiblawan, Davao del Sur and justified its execrable act by claiming that Capion's husband Daguil, was an "armed bandit." The couple's five-year old daughter was wounded in the attack.The CPP expresses its deepest sympathies to the Capion family as well as to the B'laan tribe to which they belong.

The massacre of the Capion family was carried out by the Aquino regime's armed men at the behest of the Xstrata-SMI mining company. Over the past decade, a number of B'laan tribespeople have been victims of extrajudicial killings and other abuses of human rights by state agents. The B'laan have been actively opposing the entry of the Xstrata-SMI gold and copper mining operations in Sitio Bong Mal, Kiblawis which have displaced the lumad communities from their ancestral lands and caused grave destruction to the environment and the people's livelihood. The B'laan have been waging armed resistance against Xstrata-SMI through their Red Pangayaw armed militias, to which Daguil Capion belongs.

For more than two years now, the Aquino regime has intensified its Oplan Bayanihan war of suppression especially in the rural areas. Using the signboard of "peace and development," the Aquino regime has mobilized its fascist soldiers against the people's democratic mass movement and armed resistance. Peasant and minority communities, especially those active in campaigns for land reform and against mining operations are virtually placed under military rule, in a vain attempt to stem the tide of people's resistance.

Aquino's fascist soldiers have been carrying out their armed campaigns with impunity, perpetrating massacres, extrajudicial killings, abductions, arrests, torture and other grave attacks against the people's human rights. Restrictions against free movement and commerce are imposed, causing economic hardships and displacements.

The Filipino people must hold the Aquino regime and its armed forces accountable for the massacre of the Capion family. It must also be held responsible for the killing of the Lotino family in Daraga, Albay in October 2010, the massacre of the Mancera family in Labo, Camarines Norte in February 2012 and the related killing of barangay official Merlyn Bermas and Gerard Oreza, a 4-year old child who happened to be riding on the same vehicle, in August 2012, the murder of two  hunters in Magdalena, Laguna in February 2012, the killing of botanist Leonardo Co and two of his companions in Kananga, Leyte in November 2010, and numerous other cases of heinous fascist crimes.

The Communist Party of the Philippines (CPP) calls on the New People's Army (NPA) to carry out tactical offensives in order to punish human rights violators and the most brutal armed units of the AFP for their grave crimes against the people.


_____________________________

Kawanihan sa Impormasyon
Partido komunista ng Pilipinas

Press Release
Oktubre 23, 2012

Pagmasaker sa pamilyang B'laan, kagagawan ng rehimeng Aquino bunsod ng Oplan Bayanihan--PKP
Mariing kinukundena ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang rehimeng Aquino sa karumal-dumal na pagmasaker ng mga elemento ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa buntis na si Jovy Malid-Capion at sa kanyang dalawang anak, edad 13 at 8. Noong Oktubre 18 ng umaga, walang patumanggang pinagbabaril ng mga pasistang sundalo ng 27th IB ang bahay ni Capion sa Barangay Kiblawis, Kiblawan, Davao del Sur at binigyang-matwid pa ang kanilang kasuklam-suklam na krimen sa pagsasabing ang asawa ni Capion na si Daguil ay isang "armadong bandido." Nasugatan din sa pag-atake ang limang-taong gulang na anak ng mag-asawa.

Ipinapahayag ng PKP ang taos-pusong pakikiramay nito sa pamilyang Capion maging sa tribong B'laan na kinabibilangan nila.

Minasaker ng mga armadong tauhan ng rehimeng Aquino ang pamilyang Capion sa utos ng Xsrata-SMI Mining company. Nitong nakaraang mga dekada, marami nang katutubong B'laan ang naging biktima ng ekstrahudisyal na pamamaslang at iba pang pang-aabuso ng mga ahente ng estado sa karapatang-tao. Aktibong nilalabanan ng mga B'laan ang operasyon sa pagminina ng ginto at tanso ng Xstrata-SMI sa Sityo Bong Mal, Kiblawis na naging sanhi na ng paglikas ng mga komunidad ng lumad sa kanilang lupang ninuno at ng grabeng pagkawasak sa kapaligiran at kabuhayan ng mamamayan. Armadong lumalaban ang mga B'laan sa Xstrata-SMI sa pamamagitan ng armadong milisya ng Pulang Pangayaw, kung saan kabilang si Daguil Capion.

Mahigit nang dalawang taong pinaiigting ng rehimeng Aquino ang gerang mapanupil nitong Oplan Bayanihan laluna sa kanayunan. Gamit ang karatula ng "kapayapaan at kaunlaran," minomobilisa ng rehimeng Aquino ang mga pasistang sundalo nito laban sa demokratikong kilusang masa at armadong paglaban ng mamamayan. Mistulang nakapataw ang batas militar sa mga komunidad ng mga magsasaka at katutubo laluna yaong mga aktibo sa kampanya para sa reporma sa lupa at kontra sa operasyon ng pamimina sa imbing pagtatangkang hadlangan ang pagdaluyong ng paglaban ng mamamayan.

Buong layang isinasagawa ng mga pasistang sundalo ni Aquino ang kanilang armadong kampanya, ang pagmasaker, ekstrahudisyal na pamamaslang, pagdukot, pag-aresto, tortyur at iba pang malalalang pag-atake sa karapatang-tao ng mamamayan. Ipinagbabawal ang malayang pagkilos at paghahanapbuhay, na nagiging sanhi ng dislokasyon at gumigipit sa kanilang kabuhayan.

Dapat panagutin ng sambayanang Pilipino ang rehimeng Aquino at mga armadong pwersa nito sa pagmasaker sa pamilyang Capion. Dapat din itong panagutin sa pagpatay sa pamilyang Lotino sa Daraga, Albay noong Oktubre 2010, sa pagmasaker sa pamilyang Mancera sa Labo, Camarines Norte noong Pebrero 2012 at sa kaugnay na pagpatay sa upisyal ng barangay na si Merlyn Bermas at ang kasama niya sa sasakyan na si Gerald Oreza, 4-taong gulang noong Agosto 2012, sa pagpatay sa dalawang mangangaso sa Magdalena, Laguna noong Pebrero 2012, sa pagpaslang sa botanist na si Leonardo Co at dalawa pa niyang kasamahan sa Kananga, Leyte noong Nobyembre 2010, at sa marami pang iba kaso ng karumal-dumal na pasistang krimen.

Nananawagan ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) na maglunsad ng mga taktikal na opensiba upang parusahan ang mga lumalabag sa  karapatang-tao at ang pinakabrutal na mga armadong yunit ng AFP dahil sa kanilang malalalang krimen sa mamamayan.