Nakikiisa ang PKP sa pagprotesta laban sa E-Martial Law ni Aquino

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas

Oktubre 04, 2012

Sumusuporta ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) at lahat ng mga rebolusyonaryong pwersa sa bansa sa bumubulwak ng mga protesta laban sa Cybercrime Prevention Act ng 2012, na nilagdaan ni Benigno Aquino III noong Setyembre 12. Nagkabisa ito kahapon matapos ipagpaliban ng Korte Suprema noong Martes ang mga petisyon para sa TRO (Temporary Restraining Order o pansamantalang pagpigil ng pagpapatupad) na isinampa ng mga kumikwestyon sa konstitusyunalidad ng batas."Dapat magkaisa at labanan ng lahat ng mga Pilipinong nagmamahal sa kalayaan ang batas sa cybercrime ni Aquino. Sinimulan na ng pwersa mula sa iba't ibang hanay ang pagpetisyon sa internet, nagkwestyon sa konstitusyunalidad ng batas sa Korte Suprema at naglunsad na ng mga protesta sa mga kampus at lansangan," anang PKP. "Sa paglulunsad ng mga aksyong protestang ito laban sa batas sa cybercrime, maaaring magkapagbuo ang sambayanang Pilipino ng isang malakas na kilusan para sa mga kalayaang sibil at privacy rights na kaugnay ng kanilang pakikibaka upang ipagtanggol ang mga karapatang-tao ng mamamayan."

"Ang batas sa cybercrime ni Aquino ay isang malupit na hakbangin laban sa privacy sa internet, sa kalayaan sa pagpapahayag at kalayaan sa pamamahayag, at nagpapagunita sa mga araw ng panunupil ng batas militar," anang PKP. "Tamang tinagurian itong e-martial law (o elektronikong batas militar) laban sa mga pagtutol at protesta sa internet na maaaring gamitin anumang pagkakataon ng mga nasa poder laban sa mga kritiko at kalaban nito sa pulitika."

Walang-saysay ang pagbibigay ng katiyakan ng mga upisyal ni Aquino na hindi aabusuhin ang batas sa cybercrime dahil ipinwesto na nito ang balangkas para sa walang-habas na paniniil," anang PKP. "Ito ay mistulang Espada ni Damocles na nakaamba sa mga ulo ng mga nagsusulat sa mga blog, ng mga nagsusulat ng opinyon, mga aktibista at ng buong komunidad sa internet."

"Sa pagsasama ng libelo sa mga gawaing maaaring parusahan sa ilalim ng batas sa cybercrime, nagdagdag pa si Aquino ng sandata sa kanyang ligal na arsenal laban sa aktibismo sa internet, na nagpapakita ng kawalang-pasensya niya sa kritisismo ng midya at panlalait sa internet, na madalas sa kanya nakatuon," anang PKP. "Hinihikayat lamang ni Aquino ang interaksyon sa internet kung pabor ito sa kanya at sa upisyal na linya ng propaganda ng kanyang gubyerno, subalit di na pinapayagan ang komentaryo sa kanyang Facebook account kapag binabaha na ng kritisismo."

Sukol ng paparaming kritisismo, pagtutol at paglaban, nakatakdang gamitin ng rehimeng Aquino ang batas sa cybercrime bilang kasangkapan ng panunupil sa mga Pilipinong gumagamit ng internet, ipasara ang mga website o harangin ang mga blog at networking accounts na hindi umaayon sa mga pamatayan ng dapat na gawi sa internet."

"Dahil sa mga probisyon ng batas sa cybercrime ng pagkolekta ng elektronikong mga datos, mayroon nang pormal na awtoridad ang pwersa ng pulisya at militar ni Aquino para tiktikan ang gamit pangkomunikasyon tulad ng mga cellphone, kompyuter, tablet, broadband gadgets at i-monitor ang email at iba pang trapiko sa internet. Maaari na itong gawin ngayon nang lahatan, na ligal at walang pagpipigil na mas malawak na sasaklaw sa lahat ng gumagamit ng internet at cellular networks," anang PKP.

Tinukoy ng PKP na bago pa man maisabatas ang batas sa cybercrime, ang organisasyong militar at pulis, sa lubos na pakikipagtulungan ng mga kumpanya sa telekomunikasyon, ay nagungulekta na ng elektronikong datos at paniniktik ng mga aktibidad sa cellular at network traffic di lamang laban sa mga kriminal, kundi maging sa mga kalaban sa pulitika ng nakaupo sa gubyerno.

Eksaktong kasugpong ang batas sa cybercrime ni Aquino sa pagsisikap ng gubyerno ng US sa malakihang pangungulekta ng datos sa ilalim ng programang Echelon ng CIA, ng Pentagon at iba pa nitong departamento sa pulisya. Lampas-lampas ang programang ito sa namamayaning mga parametrong ligal at moral ng Amerika at ibang bansa at ito'y labag sa mga katanggap-tanggap na privacy rights sa buong mundo.