NDF-FarSouth Mindanao condemns 27th IB's ruthless and barbaric attacks against Lumad civilians

Ka Efren
NDF-FarSouth Mindanao Region
4 October 2012

The 27th IB commanding officer Lt. Col. Alexis Noel Bravo’s contentions that his troop conducted a raid, killing 2 armed members of the NPA in Brgy. Telafas, Colombio on September 29 is a sheer highfalutin and shameless fibbing of the facist to conceal their ruthless and barbaric act towards the innocent civilians.

Their victims were ordinary peasants and innocent civilian residents, not NPA members, and no legitimate military encounter happened. Past 3 o’clock at dawn, the patrolling Army indiscriminately strafe the farm shack where the victims are sleeping. Dead on the spot were Andy Datuwata, a 24 year old farmer, and Ronald Malley, a 16 years old freshman in Brgy. Telafas National High School. The facists also apprehended Tata Malley, 22 years old, mauled him before turning him over to the police station in Colombio town. The victims are Tiruray residents in the area.The NDF-FSMR strongly condemns this inhuman attack done by the 27th IB against the civilians. We also express our sympathy to the families, the Tiruray folks and friends of the victims at the time of their grief, pain and injustice.

The 27th IB inisists that the rifles they recovered in the crime scene are substantial “proof” or “evidences” to establish that the victims are NPA guerillas. But it has long been known in Colombio that possessing and retaining firearms is common among the locals for their defense. Keeping arms is a traditional practise of the Lumads, and having at least one have become necessary for their survival and for living.

This ferocious crime committed by the 27th IB is a blatant and grave breach of the CARHRIHL and the laws espousing the protection of human rights. Furthermore, it unambiguously hounds the rights and the life and being of the Lumad minority and young victims. Such barbaric act is the character and a usual practise of the 27th IB in carrying out their duties as mercenary defenders of foreign agribusinesses and mining companies. This is a manifestation of the real implementation of PNoy’s Oplan Bayanihan which apparently promotes and protects “peace and development”.

The Malley and Datuwata families and their Tiruray folks are the occupants of Sinalkuhan, Brgy. Telafas and tillers of the lands persistently been aimed for agricultural plantations and mining operations. The area is within the FTAA acquired formerly by the Western Mining Corporation and now owned by the Xstrata-SMI, the company currently bankrolling the operations conducted by the 27th IB and PNP in the area. These families and their Tiruray folks strongly opposes the agri-plantations ang large-scale mining.

The 27th IB elements’ wicked and spiteful killing of Ronald Malley and Anthony Datuwata adds up to the lengthy list of violations and bloody crimes perpetrated by the AFP against the people. Never would the innocent civilians put behind the fierceful attacks meted out by the AFP against them such as the brutal killings of Rogelio Lagaru in Brgy. Datal Blao, Colombio in 2006; Boy Sarino in Sityo Tinansang, Brgy. Palavilla, Lutayan in 2008; Tuliano Dalumatan in Sityo Takol, Brgy. Sinapulan, Colombio in 2009; Boy Billanes in Koronadal City in 2008; the Bolani family massacre in Sityo Latil, Brgy. Abnate, Kiablawan in 2004; and many others.

The executors of these crimes, the 27th IB led by Lt. Col. Bravo, the AFP, and the US-Aquino regime who is the real tyrant behind these ploys, are accountable and must be punished for the recurring offenses, injuries, and injustices they wreak onto the innocent civilians.


___________________________________

Kusganong gipanghimaraut sa NDF-FSMR ang hinayop nga pag-atake sa 27th IB sa mga sibilyan

Ka Efren
NDF-FarSouth Mindanao Region
4 Oktubre 2012

Ang gipasiatab ni Lt. Col. Alexis Noel Bravo, commanding officer sa 27th IB, nga ang iyang tropa mi-reyd ug nakapatay og 2 ka armadong membro sa NPA  didto sa Brgy. Telafas, Colombio niadtong Setyembre 29 usa dakung pagpakaaron-ingnon ug walay-kukaulaw nga pagpamakak  aron tabonan sa mga pasista ang ilang walay-kaluoy ug barbarikong binuhatan ngadto sa mga inosenteng sibilyan.

Mga yanong mag-uuma ug inosenteng sibilyan ang ilang biktima ug dili mga membro sa NPA, ug wala usa’y nahitabong lehitimong engkwentro militar.   Pasado  alas 3 sa kabuntagon dihang gipaulana’g bala sa nagpatrolyang Army ang payag sa umahan  nga gitulogan sa mga biktima.  Diha-dihang namatay sila ni  Andy Datuwata, 24 anyos ug usa ka mag-uuma, ug si Ronald Malley, 16 anyos ug estudyante sa 1st year sa Brgy. Telafas National High School.  Giaresto sab sa mga pasista si Tata Malley, 22 anyos, ug gikulata ayha gidala sa istasyon sa pulisya sa lungsod sa Colombio.  Ang mga biktima mga molupyong Tiruray sa maong dapit.

Kusganong gipanghimaraut sa NDF-FSMR kining hinayop nga pag-atake sa 27th IB ngadto sa mga sibilyan.  Kami nagapaabot sa among simpatiya sa mga pamilya, mga katawhang Tiruray ug kahigalaan sa mga biktima sa panahon sa ilang kasubo, kasakit ug kawalay-hustisya.

Aron ipanghingusog sa 27th IB ang ilang alegasyon nga mga gerilyang NPA ang mga biktima, gigamit nila isip “ebidensya” kuno ang ilang narekober nga pusil sa nahitabuan .  Apan kaniadto pa man dili na lilong sa Colombio nga kaylap ang pag-angkon ug pagtiner og armas sa mga molupyo alang sa ilang kaugalingong depensa.  Ang pagtipig og armas usa ka tradisyonal nga kinaiya sa mga Lumad, ug ang pag-angkon og bisan usa lang ka pusil nahimong panginahanglan alang sa ilang pagpakabuhi ug alang sa panginabuhi.

Kining bangis nga kriminal nga binuhatan sa 27th IB usa ka dayag ug seryosong paglapas sa CARHRIHL ug mga balaod nga nag-ila ug nanalipod sa tawhanong mga katungod.  Dugang pa, tin-aw nga pagpanamastamas kini sa mga katungod, ug sa kinabuhi ug pagkatawo sa mga minoryang Lumad ug kabatan-onang biktima.  Ang berdugong hinimoan sama niini maoy kinaiya ug sagad nga pamaagi sa 27th IB sa pagpatuman sa iyang katungdanan isip mersenaryong tigpanalipod sa mga langyawng agribisnes ug mining companies.  Tin-aw kining  hulagway sa tinuod nga implementasyon sa Oplan Bayanihan nga kunohay nagpromotar ug nanalipod sa “kalinaw ug kalambuan”.

Ang mga pamilyang Malley ug Datuwata ug ang ilang mga kaliwat nga Tiruray maoy mga okupante sa Sinalkuhan, Brgy. Telafas ug nagtikad sa kayutaang dugay nang target alang sa agrikultural nga plantasyon ug operisyon sa mining.  Kabahin kini sa FTAA kanhi sa Western Mining Corporation nga giangkon na karon sa Xstrata-SMI, ang kumpanyang tiggasto sa mga operisyong ginalunsad sa 27th IB ug PNP sa erya.  Ang naasoy nga mga pamilya ug ang ilang mga kaliwat nga Tiruray hugot nga nagababag sa agri-plantations ug large-scale mining.

Ang linuog ug walay-puangod nga pagpatay sa mga elemento sa 27th IB sa ila ni Ronald Malley ug Andy Datuwata nagdugang na sab sa taas nga listahan sa mga kalapasan ug duguong krimen sa AFP batok sa katawhan.  Bisan kanus-a dili hikalimtan sa mga yanong sibilyan ang brutal nga mga hinimoan sa AFP sama sa mga pagpamatay sa ila ni Rogelio Lagaru sa Brgy. Datal Blao, Colombio niadtong 2006; Boy Sarino  sa Sityo Tinansang, Brgy. Palavilla, Lutayan niadtong 2008; Tuliano Dalumatan sa Sityo Takol, Brgy. Sinapulan, Colombio niadtong 2009; Boy Billanes sa Koronadal City niadtong 2008; pagmasaker sa pamilya Bolani sa Sityo Latil, Brgy. Abnate, Kiblawan niadtong 2004; ug daghan pang uban.

Ang mga tigpahigayon niini nga mga krimen, ang 27th IB nga gipamunuan ni Lt. Col. Bravo, ang AFP ug ang Rehimeng US-Aquino nga maoy tinuod nga tigduso niini nga mga pakana maoy responsable ug angay silotan alang sa pabalik-balik nga mga paglapas, mga kadaut ug inhustisya nga ilang nahimo ngadto sa mga inosenteng sibilyan.