Pag-endorso sa dahas ng estado ang pagbasura ni Aquino sa reklamo ng pang-aabuso

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Oktubre 26, 2012

Kinundena ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) si Benigno Aquino III, presidente ng reaksyunaryong estado at punong kumander ng Armed Forces of the Philippines (AFP), dahil sa di niya pag-amin sa papalaking bilang ng mga paglabag sa  karapatang-tao na kagagawan ng kanyang pwersang militar at kapulisan. Ani Aquino,  propaganda lamang daw ito ng Kaliwa na "di pinapatulan ng mamamayan."


Para lalong hamakin ang mga reklamo sa kanyang rehimen, ginawa pa ni Aquinong katawa-tawa ang sarili nang akusahan niya ang mga inaaping mamamayan ng mga maralitang komunidad ng paglabag daw sa karapatang-tao ng militar at pulisya nang pagbabatuhin at labanan nila ang pangwawasak sa kanilang mga tahanan ng mga demolition team ng gubyerno na katuwang ng mga ahente ng estado na armado naman ng baril, tirgas at batuta.

Sa gayong iresponsableng pahayag, ipinakita ni Aquino kung gaano siya kamanhid at kabastos sa mga biktima ng mga paglabag sa karapatang-tao, maging sa mga pamilya nila, kaibigan at tagasuporta. Sinasariwa ng pagmamaang-maangan ni Aquino ang pagsisinungaling ni Marcos nang sabihin niyang wala namang mga bilanggong pulitikal, samantalang di kukulangin sa 70,000 katao ang napiit sa ilalim ng batas militar.

Masahol pa, ang pagbalewala ni Aquino sa pagtuligsa sa mga pang-aabuso ng militar at pulisya ay ginawa niya ilang araw lamang matapos imasaker ng armadong tropa ng 24th IB ang pamilya Cafeon nitong Oktubre 18 sa Davao del Sur. Napatay dito ang  buntis na si Jovy Cafeon at kanyang dalawa pang anak. Kabilang ang mga Cafeon sa tribong B'laan na aktibong lumalaban sa operasyon sa loob ng kanilang lupaing ninuno ng higanteng kumpanya sa pagmimina, ang SMI-Xstrata. Ang masaker ay nagbunsod ng malawakang pagkundena sa bansa at ibayong dagat, subalit nagtayngang-kawali si Aquino at nagpapakalat pa ng kasinungalingan sa imbing pagtatangkang pagtakpan ito.

Tulad ni Marcos, itinatanggi ni Aquino ang pagkakaroon ng mga bilanggong pulitikal sa kanyang rehimen. Pero mahigit nang 100 ang nakulong sa paghahari niya, kaya mga 400 na ngayon ang kabuuang bilang ng mga bilanggong pulitikal. Ang kampanya ng ekstrahudisyal na pamamaslang na ipinatutupad ng mga ahente ng estado ni Aquino ay bumiktima na ng mahigit 100 sa loob ng mahigit lamang isang taon. Sa kanayunan, daan-daang komunidad ang militarisado. Dito'y naghahari ang lagim at pang-aabuso sa mga magsasaka, laluna sa kababaihan at mga bata. Papadalas din sa ilalim ng rehimeng Aquino ang marahas na demolisyon ng mga bahay ng maralitang lunsod upang bigyang-daan ang mga proyektong imprastrukturang pinopondohan ng mga dayuhan.

Pinasisidhi ni Aquino ang kultura ng pagkunsinti sa pasistang militar at pulis. Pinalalakas niya ang loob ng mga armadong ahente ng estado na paigtingin ang brutalidad sa pamamagitan ng pagbasura sa mga reklamo sa abuso sa karapatang-tao bilang "propaganda" at pagtangging gumawa ng mapagpasyang hakbang para kasuhan, litisin at parusahan ang mga lumalabag sa karapatang-tao.

Nais ni Aquino na ibayo pang paigtingin ng militar at pulisya ang gerang Oplan Bayanihan upang supilin ang mga magsasaka, manggagawa, maralitang lunsod, estudyante at iba pang pinagsasamantahan at inaaping sektor na tumitindig at humihiyaw laban sa anti-mamamayan, antinasyunal at anti-demokratikong mga patakaran ng rehimen.

Nagngingitngit pang lalo ang sambayanang Pilipino sa pagmamalaki ni Aquino na biktima siya ng pang-aabuso ng batas militar samantalang ginagaya naman niya si Marcos sa paggamit ng ala-Hitler na teknika ng propaganda ng paglulubid ng walang katapusang kasinungalingan at panlilinlang sa pag-asang paniniwalaan ito ng mamamayan.

Nagbubuhos si Aquino ng daan milyong piso mula sa publikong pondo para padulasin ang kanyang mga kampanyang propaganda. Nagbabalangkas siya at ang kanyang dilawang hukbo ng mga propagandista ng dinoktor na istadistika sa ekononmya at mga makasariling sarbey upang palabasin ang huwad na realidad at maliitin ang malawakang suliraning sosyo-ekonomiko ng kahirapan, kawalang-hanapbuhay, pagtaas ng presyo ng mga bilihin, mababang sahod, kagutuman, kawalang-tirahan at kawalang-lupa. Lantaran din niyang nilalait ang midya at mga tagapaglikha ng opinyong publiko na hindi sumasakay sa inilalako niyang mga pantasya.

Tinatamasa ni Aquino ang lubos na suporta ng kanyang imperyalistang amo sa pagpapatupad ng kanyang kampanya ng panlilinlang at panunupil.

Hibang sa kanyang sariling mga kasinungalingan, lalong nagiging arogante si Aquino at yumayabang sa harap ng mga puna at pagkadismaya sa kanya. Wala siyang kapase-pasensya sa mga sumasalungat sa kanya at ang tendensya niya'y busalan ang mga ito.

Nananawagan ang PKP sa malawak na masa ng sambayanan na ilantad at mariing tutulan ang mga pang-aabuso sa karapatang-tao at ang mga anti-mamamayan at antinasyunal na patakaran ng rehimeng Aquino. Hinihimok sila ng Partido na ipursige ang paggigiit ng kanilang mga pambansa at demokratikong interes.