Pagpapadaong sa interbensyunistang pandigmang barkong nukleyar na USS George Washington, kinundena ng PKP


Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Oktubre 24, 2012

Translations:

CPP condemns hosting of nuclear interventionist warship USS George Washington


Kinundena ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang pagdaong sa Manila Bay ng USS George Washington (CVN-73), isa sa pinakamalaking aircraft carrier ng US navy na may nukleyar na kapabilidad.

"Isa sa mga pangunahing sandata ng militar ng US ang USS George Washington sa paglulunsad ng mga gerang mapanalakay, mapanakop at mapanupil," anang PKP. "Itinatampok ng pagdaong nito sa Manila Bay ang paggamit ng militar ng US sa Pilipinas, sa ilalim ng papet na rehimeng Aquino, bilang lunsaran ng pananakop at pagpapamalas ng kapangyarihan nito."

"Sa mahigit 20 taon ng pagseserbisyo sa militar ng US, nagsilbi ang USS George Washington sa sunud-sunod na gerang interbensyon ng US. Itinalaga ito sa Persian Gulf kaugnay ng gerang okupasyon ng US sa Iraq maging sa interbensyunistang operasyong militar ng US sa Afghanistan."

"Nasangkot din kamakailan ang USS George Washington sa brutal na interbensyunistang gera ng US sa Libya upang patalsikin ang anti-imperyalistang rehimen ni Gaddafi. Nagsilbi ito bilang base ng mga eroplano ng US na nagsagawa ng serye ng pambobomba sa Tripoli at ibang lugar na tumatarget sa mga ospital at iba pang pasilidad na sibilyan at mga bahayan at pumatay sa ilang daang katao."

"Madalas ding nakabase ang USS George Washington sa Yokusuka Naval Base sa Japan para sa mga operasyon para sa pagpapamalas ng kapangyarihan at probokasyon sa North Korea at China," dagdag ng PKP. "Kasalukuyan itong ginagamit ng US upang protektahan ang kapangyarihang militar nito sa South China Sea para matiyak ang kontrol ng US sa mga susing ruta sa karagatan, na labag sa soberanya ng mga bansa sa rehiyon."

"Sa pagpapapasok sa barkong pandigma ng Amerika na USS George Washington, nagpapagamit ang rehimeng Aquino sa mga gerang interbensyon, okupasyon at panunupil ng US na sumaklot na sa kalayaan ng mamamayang Iraqi, Afghan at Libyan at marami pang iba at nagdulot ng di-mailarawang brutalidad laban sa kanilang kalalakihan, kababaihan at mga bata," dagdag ng PKP.

Idinidiin din ng PKP na, "ang pagdaong ng USS George Washington ay patuloy na magpapalala sa mga problemang diplomatiko na umiinog sa paghahabol ng maraming bansa sa ilang mga isla sa South China Sea kabilang ang Scarborough Shoal at ang Spratly Islands. Sa pangangako ng suporta sa Pilipinas at gubyerno ng Vietnam, tahasang binabalewala ng US ang pusisyon ng China at nagsusulsol dito na maging mas agresibo sa pag-aangkin nito sa mga isla."

Idinagdag ng PKP na sa tauhang humigit-kumulang sa 6,000 US Navy, madalas na kaagapay ng USS George Washington ang pagtaas ng prostitusyon saan man ito dumaong. Pangatlong pagdaong na ito ng USS George Washington sa Maynila sa ilalim ng rehimeng Aquino.