Panayam ng Davao Today kay Luis G. Jalandoni

Ang paghingi ng paumanhin at pagbabayad ng danyos ng NDFP ay matingkad na pagkakaiba sa pagtanggi sa pananagutan ng Armed Forces of the Philippines sa masaker sa Hacienda Luisita noong Nobyembre 2004 at sa pagpatay sa siyam na taong gulang na si Grecil Buya sa Kahayag Village, Compostela Valley noong Marso 2007.Panayam kay Luis G. Jalandoni
Tagapangulo, NDFP Negotiating Panel

ni Marilou Aguirre-Tuburan
Managing Editor, davaotoday.com
Basahin ang artikluo sa Davao Today: "NDFP calls GPH Panel Chair's accusations "malicious, unfounded""

Sinusubaybayan ng Davao Today, isang magasing pambalitaan sa internet, ang pangyayari ng pagsabog sa Paquibato noong Setyembre 01 sa Fatima Village, Paquibato District, Davao City.

Naroon kami nang tumulong ang mga Third Party Facilitators sa pagbabayad ng NDFP ng 5,000 piso danyos sa mga biktima ng pagsabog.Bilang reaksyon sa naturang pangyayari, naglabas ng pahayag si Alexander Padilla, tagapangulo ng Peace Panel ng gubyerno ng Republika ng Pilipinas (GPH), na lumabas sa website ng OPAPP noong Setyembre 21. Sa usaping ito, inaasahan namin ang inyong reaksyon sa mga sumusunod na punto ni Padilla ng GPH:

1. Na ang pagbabayad ng dayos ng Bagong Hukbong Bayan ay isa lamang panakip-butas at pagpapalabo ng isyu hinggil sa paglabag sa internasyunal na makataong batas at mga Batas ng Pilipinas;"

Luis Jalandoni (LJ): Hindi panakip-butas ang pagbabayad-danyos ng BHB. Kaakibat nito ang paghingi ng paumanhin at naaayon sa mga prinsipyo at patakaran ng rebolusyonaryong kilusan. Hindi nito pinalalabo ang usapin ng paglabag sa internasyunal na makataong batas. Nirerespeto nito ang internasyunal na makataong batas.

Si Alex Padilla ang nagtatangkang magpalabo sa naghuhumiyaw na mga paglabag ng GPH sa internasyunal na makataong batas sa pagtatayo ng mga ditatsment ng militar sa mga sibilyang komunidad, umuokupa sa mga komunidad na pinagsususpetsahang sumusuporta sa rebolusyonaryong kilusan at naghahasik ng terorismo sa pamamagitan ng palagiang paglabag sa mga karapatang-tao ng mga sibilyan.

Napakalinaw ng deklarasyon ng Regional Council ng NDFP sa Southern Mindanao noong Setyembre 18. Ipinatupad ng demokratikong gubyernong bayan ang pagbabayad ng danyos ayon sa mga rebolusyonaryong prinsipyo at patakaran nito, na binaybay sa deklarasyon. Malisyoso at walang batayan ang akusasyon ni GPH Panel Chair na si Padilla, na di angkop sa pusisyon niya bilang tagapangulo ng GPH panel.

Ang paghingi ng paumanhin at pagbabayad ng danyos ng NDFP ay matingkad na naiiba sa pagtanggi ng AFP ng pananagutan sa masaker sa Hacienda Luisita noong Nobyembre 2004 at di pagbabayad-danyos sa mga biktima at kani-kanilang pamilya. Isa pa ang kaso ng 9-taong gulang na si Grecil Buya na maling inakusahan ng militar na isang batang mandirigma ng BHB. Pinaratangan ang kanyang ama sa pagrekrut kay Grecil at hinaras ng militar ang kanyang mga magulang. Walang paumanhin, walang danyos-perwisyos mula sa AFP! Marami pang katulad na kaso ang di pinananagutan ng AFP.

2. Na ang "pagbabayad ng danyos ay ngayon lamang inihapag" sa kabila ng diumanong "di mabilang na sibilyang biktima ng collateral damage sa mahigit apat na dekada ng komunistang insurhensya;"

LJ: Muli, palsipikado ang pahayag ni Padilla. Dapat ituwid niya ang datos bago siya dumaldal. May mga nauna nang pangyayari ng pagbabayad ng danyos na ipinatupad ang rebolusyonaryong kilusan ayon sa rebolusyonaryong prinsipyo nito. Matamang nakatala ang mga ito.

Ang maraming biktima ng sunud-sunod na tinaguriang mga programang kontra-insurhensya ng GRP/GPH, na dikta ng gubyerno ng US, ay di maaaring isisi sa paglaban ng mamamayang naglulunsad ng isang disiplinadong armadong mapagpalayang pakikibaka na tumatalima sa internasyunal na makataong batas at sa mga rebolusyonaryong prinsipyo nito.

Sa tangkang isisi sa mamamayan ang kanilang makatarungang paglaban sa pang-aapi at pagsasamantala, ipinagtatanggol na ni Padilla ang kinamumuhiang batas militar na rehimeng Marcos na may daan-daanlibong kaso ng paglabag sa karapatang-tao sa 14 na taong pag-iral nito. Ipinagtanggol din niya ang rehimeng Arroyo na may simbangis na rekord sa malupit na digma nito laban sa pambansang demokratikong kilusan.

3. Na ang "paggigiit ng katarungan ay nakabatay sa paghahari ng batas at di matutugon ng isahang pagbabayad;"

LJ: Walang-kapararakan ang huwad na paghahari ng batas sa ilalim ng reaksyunaryong gubyerno (GRP/GPH) sa mahigit 1,200 ekstrahudisyal na pamamaslang at sa mahigit na 200 kaso ng pwersahang pagdukot sa ilalim ng rehimeng Arroyo, na ipinagpapatuloy ng rehimeng Aquino na nakapagdagdag na ng mahigit 100 ekstrahudisyal na pamamaslang, kabilang ang pagpatay sa Italyanong misyonaryo na si Fr. Fausto "Pops" Tentorio at sa Dutch development worker na si Willem Geertman. May mahabang listahan ng iba pang lansakang paglabag sa mga karapatang-tao mula pa noong panahon ng rehimeng Cory Aquino hanggang sa kasalukuyang rehimeng Benigno Aquino III.

Taliwas sa tinatawag na paghahari ng batas ng reaksyunaryong gubyerno ay ang paghahari ng katarungan na naaayon sa mga prinsipyong makamasa ng demokratikong gubyernong bayan. Maaaring kunin ang karampatang dokumento mula sa website ng NDFP (www.ndfp.net). Ang malawakang suporta ng mga manggagawa, magsasaka at iba pang inaaaping sektor ay isang makapagyarihang testimonya ng kanilang pagkalugod sa rebolusyonaryong paghahari ng hustisya.

4. Na ang "rebolusyonaryong hustisya" ng PKP-BHB" ay "huwad" diumano at/o "walang pagtatangi sa paghahari ng batas kabilang ang mga saligang karapatan (e.g. ang karapatan sa abugado, sa mga ebidensya)." Sinipi pa ni G. Padilla ang report noong 2008 ng United Nations Special Rapporteur na si Philip Alston;

LJ: Dapat basahin ni G. Padilla ang mga testimonya ni Brig. Gen. Victor Obillo (patay na), nina Major Francisco at Bernal at iba pang mga bihag sa digma hinggil sa makataong pagtrato na iginawad sa kanila. Ang dating si Atty. Romeo T. Capulong, punong tagapayong ligal ng NDFP at hukom ng United Nations, ang bumuo noong Enero 2000 ng Updated NDFP Position on the Issue of Prisoners of War and the GRP-NDFP Peace Negotiations. Ito ang naggarantiya sa mga POWs sa kanilang karapatan para sa isang makatarungang paglilitis sa isang tunay na binuong hukumang bayan o hukumang militar at lahat ng garantiya sa makatarungan proseso. Idineklara sa Sesyon ng Permanent People's Tribunal noong 1980, na pinamumuan ni George Wald, isang Nobel Laureate, na ang NDFP, ay "tunay na kumakatawan sa sambayanang Pilipino" at may nakikidigmang katayuan ang armadong pakikibaka nito na naaayon sa internasyunal na makatong batas.

5. Na, diumano, mas maraming sibilyan ang "maiipit sa putukan" habang "ipinagpapatuloy ng PKP/BHB ang armadong pakikibaka bilang pangunahing paraan sa pagkamit ng layunin nito;"

LJ: Pinatutunayan ng dokumentasyon ng KARAPATAN at iba pang organisasyon sa karapatang-tao sa Pilipinas maging sa ibang bansa, na ang malaking bilang ng mga biktima ng paglabag sa mga karapatang-tao ay dulot ng walang-patumanggang mga pag-atake ng Armed Forces of the Philippines (AFP), ng Philippine National Police (PNP) at ng Citizens Armed Forces Geographical Units (CAFGU).

6. Tuluy-tuloy diumano ang PKP-BHB sa "paggamit ng land mines at mga batang mandirigma" kahit "naiharap na ang mga ito ng Peace Panel ng GPH sa patay-sinding pakikipag-usap sa mga katapat nito sa PKP-BHB-NDFP;"

LJ: Pinatunayan nang gumagamit lamang ang PKP-BHB ng command-detonated na mga pasabog, na hindi ibinabawala ng Ottawa Treaty o ng iba pang internasyunal na makataong batas. Isang lehitimong sandata ang mga command-detonated na pasabog laban sa AFP na walang patumanggang nambobomba, nanganganyon at walang-patumanggang namamaril sa mga bahay at komunidad ng mga sibilyan.

Ang mga paratang na gumagamit ng mga batang mandirigma ang PKP-BHB ay napawalang-saysay na ng isang aktwal na syentipikong pananaliksik ng IBON Foundation sa pakikipagtulungan sa United Nations Children's Fund (UNICEF) at nailathala na noon pang 2007. "Uncounted Lives, Children, Women & Conflict in the Philippines. A Needs Assessment of Children and Women Affected by Armed Conflict for the United Nations Children's Fund (UNICEF). Sa paunang salita ni Dr. Nicholas K. Alipui, kinatawan ng UNICEF, ipinayahayag niya ang ganito: "Sinasamantala ko ang pagkakataong ito na pasalamatan ang IBON Foundation, ang aming katuwang sa pananaliksik, sa napakahusay na naging trabaho nito at sa katangi-tanging paninindigan nitong tumalima sa syentipiko, akademiko at etikal na mga pamantayang kailangan ng UNICEF sa pag-aaral na ito."

7. Na ang "paggigiit ng kapayapaan ay dapat pag-usapan nang mapayapa at harapan at hindi sa pamamagitan ng bakbakan at panununog ng mga establisimyento."

LJ: Nakipag-usap at lumagda ang NDFP sa labindalawang kasunduang bilateral sa GRP, kabilang ang The Hague Joint Declaration, ang Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG) at ang Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL). Handa ang NDFP na ituloy ang pakikipag-usap sa mga repormang panlipunan at ekonomiko at sa mga repormang pulitikal at konstitusyunal.

Subalit tumalikod na ang GPH sa mga obligasyon nitong kaakibat ng mga kasunduang ito at di nagpapakita ng kapasyahang pulitikal na ituloy ang negosasyon. Binabalewala rin ng gubyernong Aquino ang alok ng NDFP ng  tigil-putukan at pakikipag-alyansa sa isang espesyal na daan ng usapang pangkapayapaan. Mistulang interesado lamang ang GPH at ang OPAPP (Office of the Presidential Adviser on the Peace Process) sa mga atakeng pampropaganda laban sa rebolusyonaryong kilusan. Wala pampulitikang kapasyahan na ituloy ang usapan hinggil sa mga repormang panlipunan at ekonomiko at tumupad sa mga obligasyon nito ayon sa mga umiiral na mga kasunduang bilateral.