Pesimistiko si Aquino sa usapang pangkapayapaan sa NDFP dahil sadya niya itong hinahadlangan--PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas

Oktubre 18, 2012

Kinastigo ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang pagiging pesimistiko ni Benigno Aquino kaugnay sa mga prospek ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gubyerno ng Pilipinas at ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) at sinabing sadya naman niya itong hinahadlangan."Aktibong hinahadlangan ng rehimeng Aquino ang usapang pangkapayapaan mula pa sa Unang Araw ng pag-upo nito," anang PKP. "Binigyan mismo ni Aquino ng "mahigpit na kautusan" ang Armed Forces of the Philippines (AFP) na 'wasakin ang BHB' sa loob ng tatlong taon, upang ipakita ang kanyang militaristang paraan ng pagresolba sa umaalimpuyong armadong tunggalian," pagdidiin ng PKP. "Itinakda nito ang balangkas ng Oplan Bayanihan ng rehimeng Aquino kung saan pinaiigting ng AFP ang gerang mapanupil nito laluna sa kanayunan na nagiging sanhi na malalalang pag-abuso sa karapatang-tao at malaganap na terorismo."

"Sa kauna-unahang niyang talumpati sa reaksyunaryong kongreso, iginiit ni Aquino na dapat makipag-tigil-putukan ang mga rebolusyonaryong pwersa bilang paunang kundisyon para sa usapang pangkapayapaan, na anya kung wala nito, hindi uusad ang pag-uusap. Pinalalabo ni Aquino ang katotohanang wala namang mga tigil-putukan nang mabuo ang mga mayor na kasunduan sa pagitan ng NDFP at ng GPH sa nakaraang dalawampung taon."

"Subalit, bilang pagpapakita ng mabuting hangarin, at upang ipagdiwang ang magkatuwang na pagtitibay muli ng usapang pangkapayapaan, nagdeklara ang NDFP ng unilateral na 19-araw na tigil-putukan sa pagtatapos ng 2010, ang pinakamahaba nang tigil-putukan mula 1986, kasabay ng kahalintulad na sariling deklarasyon ng GPH," anang PKP. "Kinilala ng mga rebolusyonaryong pwersa ang muling pagtitibay ng mga naunang kasunduan tulad ng The Hague Joint Declaration ng 1992, ng Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL) at ng Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG)."

"Gayunpaman, noong Disyembre 17, 2010, sa panahon ng tigil-putukan, inaresto ng mga armadong pwersa ng GPH si Pedro Codaste, konsulant ng NDFP sa Mindanao, na paglabag hindi lamang sa tigil-putukan, kundi pati sa JASIG na dapat sana'y saklaw si Codaste," pagdidiin ng PKP.

Lalabas na ang pag-aresto kay Codaste ay simula lamang sa serye ng mga pag-aresto na ipapatupad laban sa mga konsultant ng NDFP na saklaw ng JASIG at sangkot sa usapang pangkapayapaan," anang PKP. Dalawang linggo pagkatapos nito, inaresto naman si Tirso Alcantara (Ka Bart) sa Quezon, ilang araw lamang bago ang pagpapatuloy ng pormal na usapang pangkapayapaan. Mahigit lamang isang buwan pagkatapos, inaresto si Alan Jazmines, isang susing konsultant ng NDFP para sa usaping sosyo-ekonomiko. Ang pag-aresto kay Jazmines noong Peb. 14 ay kaduda-dudang itinaon sa mismong bisperas ng pagpapatuloy ng pormal na mga usapan."

"Sa loob ng sumunod na dalawang taon, ipinatupad ng mga armadong pwersa ni Aquino ang pag-aresto at pagdetine sa ilan pang konsultant ng NDFP kabilang sina Renante Gamara at Jaime Soledad, at mahigpit na tinutulan ang pagpapalaya sa di kukulangin sa isang dosena pang mga konsultant kabilang sina Eduardo Serrano at Eduardo Sarmiento," dagdag ng PKP. "Sumasailalim ang mga konsultant ng NDFP sa grabeng mga pag-abuso ng GPH sa kanilang mga karapatan, kabilang ang pagbabartolina at pagkakait ng independyenteng pagpapagamot kay Alcantara, at sa kumpiskasyon ng babasahin at materyales para sa pagsusulat ni Jazmines."

"Si Aquino, bilang pangulo ng GPH, ay tumanggi ring panagutan ang pagdukot at pagkawala noong panahon ng rehimeng Arroyo ng mga konsultant ng NDFP na sina Leo Velasco, Prudencio Calubid, Rogelio Calubad, kanilang mga istap at kamag-anak," dagdag ng PKP.

"Nagiging malinaw na ang rehimeng Aquino at ang mga armadong pwersa nito ay nagpatupad ng pag-aresto at pagdetine ng mga konsultant ng NDFP na saklaw ng JASIG bilang pamamaraan para hadlangan ang usapang pangkapayapaan sa NDFP, na alam na alam na di pormal na maipagpapatuloy ang usapan kung tuluy-tuloy ang banta ng pagdukot, pag-aresto at detensyon ng mga konsultant ng NDFP." anang PKP.

"Mas abala ang rehimeng Aquino sa paglulunsad ng gerang mapanupil ng Oplan Bayanihan nito kaysa sa seryosong pakikipag-usapang pangkapayapaan," anang PKP. "May pagtindi ng militarisasyon sa kanayunan na kinatatangian ng ala-batas militar na okupasyon ng mga sibilyang komunidad, pagkontrol sa populasyon at pagblokeyo ng pagkain. Brutal na pinapatay o minamasaker, kasama ng mga pamilya nila, ang mga taong inaakusahang aktibo sa armadong pakikipaglaban."

"Hinaharas, inaaresto, tinotortyur at ikinukulong ang mga aktibista. Isinusuong ang mga bata sa sitwasyong nilalabag ang kanilang mga karapatan. Mahigit nang isandaang mga aktibista ang sinalbeyds ng mga armadong pwersa ng estado at mga paramilitar na death squad nito. Mayroong di bababa sa 400 bilanggong pulitikal, mahigit sangkapat nito ay naaresto sa ilalim ng rehimeng Aquino."

"Sa likod ng retorika ni Aquino sa 'kapayapaan at mga karapatang-tao', hindi nagkakalayo ang rekord niya ng paglabag sa mga karapatang-tao kay Arroyo at mga nagdaang rehimen," anang PKP.

"Kung kaya, ang pesismismo ni Aquino hinggil sa mga prospek ng usapan ng NDFP-GPH ay nagmumula sa sadya niyang pagbara dito. Antemano, wala siyang seryosong intensyong palalimin ang usapan para harapin ang mga ugat ng aramadong tunggalian," dagdag ng PKP. "Para kay Aquino at AFP, isang menor na landas ang usapang pangkapayapaan para harapin ang gera sibil at may silbi lamang ito kung magagawa nilang pasukuin ang mga rebolusyonaryong pwersa at i-dekomisyon o alisin sa serbisyo ang hukbong bayan."

"Ang pagsasawalambahala ni Aquino sa usapang pangkapayapaan ay malinaw sa kanyang Oplan Bayanihan, na nagsabing: 'ang inisyatiba sa panloob na kapayapaan at seguridad ng AFP ay magpopokus para alisan nang lakas ang BHB, hanggang talikuran na ng communist insurgency ang armadong pakikibaka at kalaunan ay pumasok sa pakikipagnegosasyong pangkapayapaan sa gubyerno.'"