Pinanalabo ng pagkapapet, militarismo, pang-aapi sa kanayunan, panlilinlang ni Aquino ang prospek sa kasunduang pangkapayapaan--PKP


Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Oktubre 09, 2012

Translation:

Aquino's puppetry, militarism, rural oppression, duplicity dim prospects for peace agreement--CPP

Habang patuloy na sinisikap ng mga rebolusyonaryong pwersang Pilipino na itulak ang rehimeng Aquino sa pagresolba ng mga panlipunang ugat ng lumalagablab na armadong tunggalian sa pamamagitan ng usapang pangkapayapaan, buong talas nilang nababatid na lumalabo ang prospek ng pagkakaroon ng pampulitikang pagkakasundo sa bawat araw na patuloy pinaaalagwa ng reaksyunaryong gubyernong Aquino ang pagkapapet sa gubyernong US, ang brutal na militarismo at pang-aapi sa kanayunan.

Ipinapahayag ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang reaksyon nito sa pahayag ng MalacaƱang kahapon na layon ng gubyerno ng Pilipinas (GPH) na ituloy ang usapang pangkapayapaan sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP), isang araw matapos ianunsyong isang "Framework Agreement" (Pagkakasundo sa Balangkas) ay nakatakdang lagdaan sa pagitan ng GPH at ng Moro Islamic Liberation Front (MILF).

"Iginigiit ng mga pambansang demokratikong rebolusyonaryong pwersa ang kanilang pagsuporta sa makasaysayang pakikibaka ng mamamayang Moro para sa pagpapasya-sa-sarili," anang PKP. "Nagpahayag sila ng suporta sa pagsisikap ng MILF na makamit ang mga aspirasyon ng mamamayang Moro sa pamamagitan ng negosasyong pangkapayapaan at sa tiwala na matatag nilang panghahawakan ang mga tagumpay na nakamit nila sa rebolusyonaryong armadong pakikibaka at sa pagtatanggol sa mamamayang Moro laban sa mapang-aping gubyerno ng Maynila."

Ayon sa PKP, "nananatili ang upisina ng Negotiating Panel ng NDFP at patuloy itong makikipag-ugnayan sa mga katapat nito sa GPH upang ipursige ang usapang pangkapayapaan. Gayunpaman, di simpleng titindig na lamang at magmamasid ang mga rebolusyonaryong pwersa habang nangangayupapa ang rehimeng Aquino sa gubyernong US, nagsasagawa ng brutal na militarisasyon at lumalapastangan sa mga karapatang-tao at naglulunsad ng gerang mapanupil laluna na sa kanayunan."

"Lahat nang ito'y nagpapatindi ng pagkasuklam ng rehimeng Aquino sa aspirasyon ng sambayanang Pilipino para sa nasyunalismo at demokrasya," anang PKP.

"Ang malinaw, ang paghahangad ng sambayanang Pilipino para sa isang makatarungan at pangmatagalang kapayapaan ay salungat sa namamayaning kontra-mamamayang mga patakaran ng rehimeng Aquino sa paghila nito sa sahod ng mga manggagawa, pagdemolis sa mga komunidad ng maralitang lunsod upang bigyang-daan ang mga proyektong pang-imprastrukturang pinopondohan ng dayuhan, pagbawas sa panlipunang gastusin, pagtaas ng pamasahe, pagtaas ng buwis, pagpapahintulot ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, pag-iwas sa reporma sa lupa, paghikayat sa mga operasyon ng mga dyuhang kumpanya sa pagmimina, pagtalaga ng mga armadong sundalo sa mga komunidad ng sibilyan at paghikayat sa mga armadong ahente nito na labagin ang mga karapatang-tao."

"Litaw na litaw na ayaw ng rehimeng Aquino na umusad ang pormal na mga usapang pangkapayapaan sa sunod na adyenda kaugnay ng mga repormang sosyo-ekonomiko at pulitikal," anang PKP. "Sigun sa dinisenyo ng US na Oplan Bayanihan, dinidistrungka nito ang prosesong pangkapayapaan sa pamamagitan ng paglabag sa mga naunang kasunduan hinggil sa mga karapatang-tao at mga garantiya sa seguridad, na naglalagay sa mga negosyador at konsultant ng NDFP sa alanganin," dagdag ng PKP.

Simula Enero 2011, inaresto ng rehimeng Aquino ang maraming konsultant ng NDFP kabilang sina Tirso Alcantara, Alan Jazmines, Renante Gamara at kamakailan, si Benjamin Mendoza. Muli rin nitong inaresto ang konsultant ng NDFP na si Jaime Soledad ilang buwan matapos siyang palayain noong Hulyo 2011. Ilan pang mga konsultant ng NDFP ang inaresto sa ilalim ng rehimeng Arroyo ang pagtuloy na binibimbin sa bilangguan. Nananatiling di naparurusahan ang mga promotor na militar sa pagdukot at pagkawala ng mga konsultant ng NDFP na sina Leo Velasco, Prudencio Calubid at Rogelio Calubad.

"Ang sunud-sunod na pag-aresto sa mga konsulatant ng NDFP sa usapang pangkapayapaan simula Enero 2011 ay malinaw na pagtatangka ng rehimeng Aquino na hadlangan ang mga pormal na usapang pangkapayapaan," anang PKP. "Pinalalabas ng GPH na ang paggigiit ng pagpapalaya sa mga konsultant ng NDFP ay isang pre-kundisyon para sa negosasyon, na ang totoo, ang pag-aresto sa kanila ay labag sa Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG) at ang pagpapalaya sa kanila, ay isang pamalagiang obligasyon ng GPH sa ilalim ng mga umiiral na kasunduan."