Planong muling ipagamit ang Subic sa militar ng US, binatikos ng PKP


Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Oktubre 10, 2012

Orginal Statement:

CPP denounces plans to revert Subic to US military use


Kinundena ng Partido Komunista ng Pilipinas ang mungkahi ng mga upisyal ng rehimeng Aquino na muling buhayin ang mga pasilidad militar ng dating Subic Naval Base para sa akomodasyon ng paparaming tropang militar ng US na imbwelto sa iba't ibang operasyong militar ng US sa Pilipinas.

Kaalinsabay, binatikos ng PKP ang pagdating ng mahigit 2,200 tropang Amerikano na nakatakdang lumahok sa Philippine Amphibious Landing Exercise (PHIBLEX) kasama ng 1,600 sundalo ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa iba't ibang panig ng Pilipinas mula Oktubre 8-10.

Ipinahayag ito ng PKP matapos kumpirmahin ni Executive Director Edilberto Adan ng VFA Commission ang mga plano na padalasin ang mga "joint military exercise" at ang panukalang "muling paganahin" ang Subic International Airport bilang paliparang militar upang magamit ng mga pwersang militar ng US.

Hanggang 1991, Ang Subic Naval Base ang isa sa pinakamalaking base ng US sa Pilipinas, na nagseserbisyo sa mga barkong pandigma ng US, mga submarino at iba pang sasakyang pandagat. Sa pagsakay sa rurok ng mga protestang masa laban sa mga base militar ng US, bumoto ang Senado ng Pilipinas noong taong iyon kontra sa ekstensyon ng Military Bases Agreement (MBA) ng 1946, na nagresulta sa pagbalik sa Pilipinas ng Subic Naval Base at iba pang base, mga kampo at pasilidad ng Amerikano.

"Ang plano ng rehimeng Aquino na pahintulutan ang militar ng US na gamitin ang pasilidad sa Subic ay kasunod ng malaon nang ipinangako ng mga upisyal ng papet na gubyerno sa Strategic Defense Dialogue sa mga upisyal ng US simula Enero ngayong taon," anang PKP. "Ang pakanang ito ng akomodasyon sa paparaming bilang ng mga sundalong US sa Pilipinas ay mistulang magbabaliktad sa makasaysayang pagbasura sa MBA at magbabalik ng panahon ng pamamayagpag ng mga base militar ng US," anang PKP.

"Nais ng gubyerno ng US na panatilihin ang Pilipinas bilang isa sa mga susing himpilang militar nito sa Asia Pacific," anang PKP. "Nais na militar ng US na magamit ang mga daungan ng Pilipinas at mga paliparan upang magamit ang mga itong istasyon para sa pagkumpuni at pagsusuplay at para sa pagpapahinga at paglilibang ng mga tropa nito."

"Walang kahiya-hiyang ipinagkakaloob ng rehimeng Aquino ang lahat ng posibleng akomodasyon sa pangangailangang militar ng US," anang PKP. Dahil dito, tinutulungan nito ang operasyon para sa pagpapakita ng kapangyarihan ng imperyalistang US sa Asia Pacific. Nais ng US na imantine ang dominasyon at kontrol nito sa mga susing ruta sa dagat upang tiyakin ang daloy ng mga produkto ng US sa mga pamilihan sa Asia-Pacific at ipresyur ang mga bansa na ibayong iliberalisa ang kanilang mga ekonomya."

"Sa pagmantine ng presensyang militar nito, nais rin ng US na sansalain ang paglaki ng potensyal na mga kalabang militar tulad ng China at Japan, kahimat itinuturing ang mga ito na estratehikong katuwang sa ekonomya."