Suportahan ang pakikibaka ng mamamayang Moro laban sa panlilinlang ng rehimeng Aquino


Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Oktubre 17, 2012

Idinidiin ng pinuno ng negotiating panel ng Moro Islamic Liberation Front (MILF) na ang Framework Agreement (Balangkas ng Kasunduan) na nilagdaan nitong Lunes ng mga kinatawan ng MILF at gubyerno ng Pilipinas, ay isa pa lamang balangkas at hindi pa isang kumpletong dokumento. May mga kritikal na susing usapin na kailangan pang pag-usapan sa mga darating na buwan. Kailangan pang harapin at labanan ng mamamayang Moro ang mga maniobra at panlilinlang ng reaksyunaryong rehimeng Aquino.

Ang napagkaisahang MILF-GPH Framework Agreement ay bunga ng matatag na pagsisikap ng MILF at mamamayang MOro na kamtin ang kanilang hangarin para sa pambansang pagpapasya-sa-sarili sa pamamagitan ng rebolusyonaryong armadong pakikibaka at mga negosasyong pulitikal. Naglalaman ito ng mga pangkalahatang deklarasyon ng pagkilala sa iginigiit ng mamamayang Moro na buuin ang isang natatanging entidad na pulitiko-huridikal bilang ekspresyon ng kanilang hangarin para sa pamamahala-sa-sarili. Gayunpaman, sa kasalukuyan, mas matimbang ang Framework Agreement pabor sa reaksyunaryong rehimen at nagbabadya ng mga panganib sa adhikain ng mamamayang Moro.

Kabilang sa mga kritikal na usapin na kailangang detalyehin ay ang usapin ng "decommissioning" (pagtanggal sa serbisyo) ng armadong pwersa ng MILF "para di na magamit pa." Kaugnay din nito ang usapin ng pormasyon ng isang pwersang pulis na magpapatupad ng mga tungkulin ng pagpapatupad ng batas. Kahit ngayon, iginigiit ng mga susing upisyal ng rehimeng Aquino na ang teritoryong sasaklawin ng Bangsamoro ay ipaiilalim sa hurisdiksyon ng Philippine National Police.

Dagdag pa, isinasaad ng kasunduan na ang "law enforcement" o pagpapatupad ng batas ay ililipat sa "yugtu-yugto at unti-unting paraan" mula sa AFP tungo sa pinaplanong pwersang pulis ng Bangsamoro, na walang malinaw na probisyon sa lubos na pag-atras ng AFP sa teritoryo ng Bangsamoro. Matingkad itong naiiba sa iginigiit ng rehimeng Aquino para sa isang malinaw na iskedyul para sa paglalansag ng mga armadong pwersa ng MILF, ng Bangsamoro Islamic Armed Forces (BIAF) na pagkakasunduan sa paglagda ng pinal na kasunduan.

Ang usapin kung anong armadong pwersa ang pahihintulutang umiral sa teritoryo ng Bangsamoro at kung ito man ay ipaiilalim sa awtoridad ng mga upisyal ng Bangsamoro ay dapat pang matiyak sa mga pag-uuusap sa hinaharap. Ang panganib ay kung igigiit ng rehimeng Aquino na magkaroon ito ng solong awtoridad na kontrolin ang anumang pwersang armado o pulis sa teritoryo ng Bangsamoro na mangangahulugan ng pagbawas sa awtoridad at awtonomya ng gubyernong Bangsamoro.

Krusyal din ay ang usapin ng pagsalig ng Framework Agreement sa mga aksyon ng reaksyunaryong gubyerno. Kabilang dito ang pormasyon ng Transition Commission (Komisyon sa Transisyon) sa pamamagitan ng kautusan o Executive Order ng presidente ng GPH. Nakadepende rin ang Transition Commission na ito sa pondo na ibibigay ng GPH, at malamang na pagmumulan ng presyur mula sa reaksyunaryong gubyerno ng Pilipinas.

Sa mga panayam kamakailan, iginigiit ng pinuno ng negotiating panel ng GPH na ang Saligang Batas ng Gubyernong Bangsamoro na bubunuin ng Transition Commission ay dapat nakaayon sa konstitusyon ng GPH. Isinasaad rin sa kasunduan na dapat balangkasin ng Transition Commission ang mga panukala nito sa pagsusog sa konstitusyon ng Pilipinas. Sa anumang kaso, may panganib ng pagbalewala sa kakayanan ng gubyernong Bangsamoro sa pamamahala-sa-sarili kung ang pagbubuo nito at awtoridad ay mahahangganan ng mga batas ng reaksyunaryong estado.

Ang hatian sa yaman ay isa pang krusyal na usapin, na ang detalye ay pag-uusapan pa. Ang tanging isinasaad sa kasunduan ay na magkakaroon ang gubyernong Bangsamoro ng "makatarungan at patas na hati" sa ekplorasyon, pagpapaunlad at paggamit ng mga likas yaman sa loob ng hurisdiksyon ng Bangsamoro. Walang malinaw na awtoridad ang gubyernong Bangsamoro na magtakda ng sarili nilang pambansang patakaran sa ekonomya na naiiba sa nangingibabaw na malakolonyal at malapyudal na sistema ng Pilipinas.

Asahang sasamantalahin ang ganito ng rehimeng Aquino at ng malalaking kumpanyang multinasyunal upang panatilihin ang panggagahis sa kabuhayan ng Bangsamoro sa pamamagitan ng agresibong pagtutulak ng programang pinopondohan ng mga dayuhan at pautang at mga proyekto para padulasin ang pagpasok ng malalaking dayuhang negosyo. Dati nang pinaglalawayan ng mga dayuhang kumpanya sa pagmimina at langis ang reserbang langis sa Liguasan Marsh at iba pang yamang mineral na nasa lupain ng mga Moro. Ngayon pa lang, nagpaabot na ng interes ang mga internasyunal na bangko, mga ahensya sa pagpopondo at mga kumpanyang multinasyunal sa paglalagak ng salapi para makapag-opereyt sa Bangsamoro.

Nagbabadya ng disbentahe at panganib ang Framework Agreement sa MILF at mamamayang Moro. Ang mga susunod na yugto ng negosasyon ay magiging krusyal sa pagtukoy kung gaano ang pakinabang ng mamamayang Moro sa usapin ng kalayaan, awotonomya at pagpapasya-sa-sarili.

Bilang isa sa pinakamasugid na tagapagtaguyod ng mga karapatan ng mamamayang Moro para sa pambansang pagpapasya-sa-sarili, ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) at ang mga rebolusyonaryong pwersang Pilipino ay patuloy na mahigpit na susubaybay sa mga negosasyon ng MILF-GPH sa mga sususnod na buwan. Hinihikayat ng PKP ang mamamayang Pilipino at Moro na tumindig sa adhikain ng pagpapasya-sa-sarili ng mga Moro at itulak ang mga negosasyon para sa kapakanan ng mamamayang Moro at labanan ang panlilinlang at mga maniobra ng reaksyunaryong rehimeng Aquino. Nagtitiwala ang PKP sa mga pwersang rebolusyonaryong Moro na ipagpapatuloy at buong sikhay na panghahawakan ang mga tagumpay na nakamit nila sa armadong paglaban.