Xstrata SMI and the AFP’s 27th IB are accountable and must be punished for the Kiblawan Massacre

Valentin Palamine Regional Operations Command
NPA-Far South Mindanao Region

October 21, 2012

The Blaan Lumads and the entire people of Far South Mindanao, are crying out for justice in the cold-blooded massacre of the family of known anti-mining activist and lumad leader Daguil Cafeon.


Jovi Malid Cafeon, 32, and her three children, Pop, John and Vicky, were in their nipa hut when mercilessly strafed by soldiers under the command of a Lt. Jimmy Jimenez of the 27th IB in the early morning of October 18. Jovy and her two children died instantly while the youngest, seven year old Vicky, was wounded.  Jovy was two months pregnant and had gathered her children to help her work on the farm when they met their instant death. Daguil was not in the house when the strafing took place.

The 27th IB has the gall to claim that the massacre was a “legitimate encounter” against a “notorious bandit”-- when the obvious victims are unarmed and helpless women and children.  A witness who was present at the scene of the crime related that after the first volley, Jovy shouted: Hunong na kay may tama na ko.  Basin madamay ang mga bata. But the soldiers entered the hut and shot them at close range. Seven year old Vicky was also wounded but was able to run away to safety.

To cover up for this cold blooded murder, justify their fascist acts and protect SMI-Xstrata from its bloody reputation of silencing the opposition by killing them, the 1002nd Bde Commander claims that Daguil is a bandit and not a mining activist. Everybody also knows that Daguil Cafeon is not a bandit but a well-respected lumad leader who has bravely stood up in defense of his rights and that of his community against the giant mining company Xstrata-SMI.

The Aquino government’s 27th IB, Task Force Kitaco, paramilitary groups and intelligence operatives in collusion with this destructive mining company, for the past years have seen to it that people who dare to raise their voices in protest are hounded, harassed, continually attacked and killed.  Women and innocent children are not spared -- all to ensure the continuing operation of a foreign company that will bring nothing but destruction and misery to the people, siphon our natural resources and deprive the coming generations of their patrimony.

Since the multinational mining company arrived, first as Western Mining Corp (WMC) and later as Xstrata-SMI, the killings have not stopped. The list includes the brave names of those who stood up in defense of their lands – Gurilmin Malid, Virgilio Lagaro, the Bulane brothers, Atong Pacaide, Boy Billianes,  Fr Fausto Tentorio, the Tiruray farmers Ronald and Alex Maley who were killed on September 29 in Brgy Telafas, Columbio, and now the Cafeon family.  These names have become for us the banner symbolizing a common will, the will to fight this foreign monster that dare to rob us of our patrimony, poison our waters, destroy our communities and kill our leaders.

The people demand justice, not just for the Cafeon family but for all the victims of Xstrata-SMI.  In particular, the people demand three things. First, that the 27th IB and its chain of command be punished for their crimes against civilians which are  gross violators of the basic tenets of human rights and the international humanitarian law. Second, that there should be a complete pull out of the 27th IB, the Task Force Kitaco, the PNP and paramilitary groups and other armed contingents in the mining area.  Their presence has inflicted extreme misery and irreparable damage to the Lumads and the people in the mining site.  Third and most important, that the Xstrata-SMI completely stop its operations and leave our lands, our resources and our people alone. For as long as this multinational company remain on our shores, we will never attain peace.

Ka Dencio Madrigal
Spokesperson

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Bersyong Bisaya


Valentin Palamine Regional Operations Command
New People’s Army
Far South Mindanao Region

Sulat Pamahayag
Ocotober 21, 2012

Tulubagon ug Angayng Silotan ang Xstrata SMI ug 27th IB-AFP sa Masaker sa Kiblawan
Ang mga Lumad nga Blaan ug ang tibuok katawhan sa FarSouth Mindanao hugot nga nangayo og hustisya sa linuog nga pagmasaker sa pamilya sa inilang anti-mining activist ug lider sa mga Lumad nga si Daguil Cafeon.

Si Jovy Malid Cafeon, 32 ug ang tulo niya ka mga anak nga si Pop, John ug Vicky, anaa sa ilang payag dihang gistrafing sila sa mga sundalo sa 27th IB ilalom sa usa ka  Lt. Jimmy Jimenez niadtong Oktubre 18.  Diha diha napatay si Jovy (apil ang iyang gisabak) ug ang duha niya ka bata samtang samaron si Vicky, ang kamanghauran.  Wala si Daguil sa payag pag-atake sa mga sundalo ug walay sinukliay sa bala nga nahitabo.

Ang pasumangil sa 27th IB nga kuno usa ka “lehitimong encounter batok sa usa ka bandido” klarong bakak ug palusot taliwala sa kamatuoran nga ang mga biktima babaye ug mga bata nga walay armas ug walay bisan unsang ikasuko. Ang usa ka testigo miingon nga human girakrakan sa mga sundalo ang payag misyagit si Jovy og Hunong na kay may tama nako. Basin madamay ang mga bata.  Apan inay sa paghunong, gisulod sa mga sundalo ang payag ug gitiwasan ang mga samaron.  Maayo na lang kay nakadagan pagawas ang pito ka anyos nga bata nga si Vicky.

Aron sa dugang pagtabon sa krimen, kahatagag rason ang ilang salaod ug padayong panalipdan ang Xstrata-SMI sa naandan niining pagpamatay sa mga aktibista, ginapamugos sa 27th IB ug sa 1002nd Bde nga si Daguil bandido ug dili anti-mining activist.  Nasayod ang tanan nga si Daguil Cafeon usa ka respetadong lider sa katawhang Lumad nga maisogong nakigbisog alang sa katungod sa mga Lumad nga Blaan, ilabina sa Yutang Kabilin.

Gipaneguro sa reaksyonaryong sundalo sa rehimeng US-Aquino sama sa 27th IB, Task Force Kitaco, mga grupong paramilitar ug mga intelligence operatives sa pakigkonsabohay sa Xstrata-SMI nga pahilumon ang mga tawong nagasupak ug nagasukol sa kompanya pinaagi sa pagpig-ot, paggukod ug pagpatay.  Kining tanan aron maseguro ang padayong operasyon sa langyawng minahan nga walay laing idulot sa katawhan kun dili ang kadaot ug kalisud, ug pagkahurot  sa atong natural nga bahandi nga para man unta sa atong mga sumusunod.

Sukad nga miabot ang multinasyonal nga kumpanya sa mina, una ang Western Mining Corp (WMC) ug dayon ang Xstrata-SMI, nagpadayon ang pagpamatay sa mga maisogon ug inilang lider sa katawhan sama nila – Gurilmin Malid, Virgilio Lagaro, magsoong Bulane, Atong Pacaide, Boy Billianes,  Fr. FaustoTentorio, ang mag-agaw nga Tiruray nga sila Ronald ug Alex Maley nga gipatay sa 27th IB niadtong Septyembre 29 sa Brgy. Telafas, Columbio, ug karon ang pamilya Cafeon.  Kini nga mga pangalan nagbansiwag nga mga timaan sa kahiusahan sa katawhan nga suklan kining higante ug langyawng mananap nga gustong moilog sa atong patrimonya, mohilo sa atong katubigan ug mobungkag sa atong mga komunidad.

Ang katawhan nangayo og hustisya – dili lang para sa pamilya Cafeon kun dili sa tanang biktima sa Xstrata-SMI.  Sa particular, tulo ang demand sa katawhan: Una, nga mapahamtangan og silot ang  27th IB ug ang chain of command sa ilang mga krimen ug sa seryosong paglapas sa mga batakang balaod sa tawhanong katungod ug international humanitarian law.  Ikaduha, kinahanglan nga mohawa ang 27th IB, Task Force Kitaco, mga PNP ug mga grupong paramilitary ug uban pang armado nga anaa karon sa erya sa pagmina.  Ang ilang presensya grabeng naghatag og kalisang ug kadaot sa mga tawo palibot sa minahan. Ikatulo, ug labing importante nga hingpit nga hunongon ang operasyon sa Xstrata-SMI ug pahawaon kini sa atong nasud.  Samtang naa kini sa atong nasud, walay kalinaw nga motunhay ug magpadayon ang kagubot.

Sa makausa pa, gipadayag sa NPA ilalom sa Far South Mindanao Regional Command ang padayong pagbarog ug paglihok sa rebolusyonaryong pwersa aron pamunuan ug buligan ang tanang makatarunganong pakigbisog sa katawhan.

Ka Dencio Madrigal
Tigpamaba