Xstrata-SMI employs the 27th IB-AFP in waging ethnocide

Logo.ndfp
Ka Efren
Spokesperson
NDF-Far South Mindanao
October 20, 2012
The NDF-FSMR resiliently denounces, in its utmost expression, the 27th IB’s execution of a B’laan family in Brgy. Kimlawis, Kiblawan, Davao del Sur. This recent massacre of Lumads by the 27th IB involving women and children is yet another discernible terrorist exploit of the AFP shrouded by the so-called “peace and development operations” framework of Pnoy’s Oplan Bayanihan.


Early morning on October 18, elements of the 27th IB Alpha Coy patrolled the civilian community in Purok 1, Sitio Alyong, Brgy. Kimlawis apparently in the hunt for armed men sighted in the area. This led to the strafing of Lumad leader Daguil Capeon’s family household, killing his wife Jovy Malid-Capeon and their 2 minor children, and wounded a woman. This criminal doing attests the AFP’s unremitting violation of the human rights ang the GPH’s neglect and breach of the CARHRIHL.

The NDF-FSMR is expressing its sympathy and condolences for the victims’ family, our B’laan brothers and their friends at the time of their grief, pain and injustice.

Daguil Capeon is known for his firm and unfaltering resistance against the intrusion of Xstrata-SMI’s large-scale mining operations in the ancestral land of the B’laan tribe. He leads the B’laan natives in Bong Mal, the center of Xstrata-SMI’s gold and copper mine, in pursuing an armed resistance in defence of their tribe displaced by the said project. They learn and eventually adhere into the revolutionary principles and eventually adhere, and transformed their movement into Red pangayaw. Their struggle gained significant advances, and they carried out attacks against only the legitimate targets. They successfully disarmed the company guards and paramilitaries, ambushed patrolling government troopers, and damaged company facilities, provoking the Xstrata-SMI to suspend their operation.

The Xstrata-SMI nonetheless rely on GPH’s existing mining law, the Mining Act of 1995 (RA 7942) further affirmed by Pnoy’s EO#79, that decriminalizes large-scale mining companies’ plundering of our mineral resources, consents grave environmental destruction and allows disruption of the populace. The AFP further intensifies military presence in the area to ensure the company’s unimpeded operations.

The reactionary authorities and proponents of Xstrata-SMI dub Daguil Capeon and the Red pangayaw as bandits. But for the B’laan natives and the progressive anti-mining forces, they are icons of courage and heroism who fearlessly elevated their anti-mining struggle by taking arms. They endure the toughest sacrifices, even losing their loved ones, like the mercenary criminals have caused to Daguil Capeon.

Xstrata-SMI employs the 27th IB-AFP in waging an ethnocide. This is their means to seize the huge deposits of mineral resources within the Lumad’s ancestral land. Their greed of wealth inflicts forcible dislocation of tribal communities, prompted and worse the dissonance, splitting up and antagonism among the tribal people. In the midst of extensive condemnations and oppositions, the Xstrata-SMI has been vulnerably desperate, and unceasingly intensifying their bloody aggression versus the Loads.

The tribal people are helpless victims of incessant attacks by the state. In 1999, B’laan lider Gorilmin Malid was murdered by AFP elements in Datalbalao, Colombio at the time of their campaign against the Western Mining Corporation.

Also brutally slain were Rogelio Lagaro in Brgy. Datalblao, Colombio in 2006; Boy Sarino in Sityo Tinansang, Brgy. Palavilla, Lutayan in 2008; and Tuliano Dalumatan in Sityo Takol, Brgy. Sinapulan, Colombio in 2009. The 27th IB – AFP is also responsible for the massacre of the Bolani family in Sityo Latil, Brgy. Abnate, Kiablawan in 2004, and the strafing incident in Telafas, Colombio last September 29 that killed Tiruray youths Andy Datuwata and Ronald Malley.

The liquidation of anti-mining activists such as the case of Boy Billanes in 2009, the massacre of civilians especially the Lumads, and the merciless butchery of women and minors is terribly rampant. This is the mercenary 27th IB’s way of exerting Xstrata-SMI’s defence and domination. Xsrata-SMI, defying the heightening mining opposition of the masses, is 27th IB’s backer and conspirator, obviously benefitting from the extermination of their oppositionists.

____________________________

Kasangkapan sa Xstrata-SMI ang 27th IB–AFP sa pagpuo sa kaliwatang lumad

Logo.ndfp
Ka Efren
Spokesperson
NDF-Far South Mindanao
October 20, 2012

Kusganong ginakundena sa NDF-FSMR, sa kinatas-ang pagpadayag niini, ang pagpatay sa 27th IB sa usa ka pamilyang B’laan didto sa Brgy. Kimlawis, Kiblawan, Davao del Sur. Kining bag-ohay lamang nga pagmasaker sa 27th IB og mga sibilyang Lumad nga mibiktima og kababayen-an ug mga bata usa na sab ka tin-aw nga teroristang binuhatan sa AFP nga gitakoban sa gitawag nilang “peace and development operations” nga gambalay sa Oplan Bayanihan ni Pnoy.

Sayo sa buntag niadtong Oktubre 18, ang mga elemento sa Alpha Coy sa 27th IB mipatrolya sa sibilyang komunidad sa Purok 1, Sityo Alyong, Brgy. Kimlawis aron mogukod kuno sa namat-ang mga armado sa lugar.

Misantop kini sa pag-istraping sa panimalay sa pamilya ni Daguil Capeon, usa ka lider sa mga Lumad, nga gikamatay sa iyang asawang si Jovy Malid-Capeon ug 2 ka menor de edad nilang mga anak, ug nakaangol sa usa ka babaye. Kining kriminal nga binuhatan usa ka pamatuod sa wala’y hunong nga paglapas sa AFP sa mga tawhanong katungod ug ang pagpasagad ug pagtalikod sa GPH sa CARHRIHL.

Ang NDF-FSMR nagapadayag sa iyang simpatiya ug pakigduyog sa pamilya sa mga biktima, mga kaigsoonang B’laan ug ilang mga kahigalaan sa panahon sa ilang kasubo, kasakit ug kawalay-hustisya.

Si Daguil Capeon nailhan sa iyang hugtanong ug walay kinutobang pagsukol sa mapugsanong pagsulod sa large-scale mining operation sa Xstrata-SMI sa yutang kabilin sa tribong B’laan. Iyang gipamunuan ang katawhang B’laan sa Bong Mal, ang sentro sa gold ug copper mine sa Xstrata-SMI, sa paglunsad og pangayaw, ang ilang tradisyon sa armadong pag-alsa aron panalipdan ang ilang tribu nga nadislokar sa maong proyekto. Nagkat-on sila ug misagop sa mga rebolusyonaryong prinsipyo, ug ilang gitransporma ang ilang kalihukan ngadto sa Pulang pangayaw. Nakabaton og mabungahong pag-abante ang ilang pakigbisog, ug nakalunsad sila og mga pag-atake nga batok lamang sa mga lehitimong target. Malampuson nilang nadisarmahan ang mga company guards ug mga paramilitar, giambus ang nagapatrolyang tropa sa gubyerno, ug gidaut ang mga pasilidad sa kumpanya, nga nakatukmod sa Xstrata-SMI nga isuspinde ang ilang operisyon.

Apan ang Xstrata-SMI nagasandig sa nagtunhay nga balaod sa GPH lambigit sa pagmina nga mao ang Mining Act of 1995 (RA 7942) nga gipalig-on sa EO#79 ni Pnoy. Ang maong balaod naglegalisa sa pagpangawkaw ug pagtilok sa mga large-scale mining sa atong bahanding mineral, gikonsinte ang dinagkung pagdaut sa kinaiyahan, ug gitugot ang pagguba sa panimuyo sa katawhan. Dugang pa nga gipalig-on sa AFP ang presensya sa militar sa erya aron masigurong walay makababag sa operisyon sa kumpanya.

Ang reaksyunaryong mga otoridad ug tigsuporta sa Xstrata-SMI mitawag kang Daguil Capeon ug sa Pulang pangayaw nga mga bandido. Apan alang sa mga natibong B’laan ug progresibong anti-mining nga mga pwersa, sila ang simbolo sa kaisog ug kamabayanihon nga walay kahadlok nga mipaangat sa ilang pakigbisog diha sa pagkupot og pusil. Gibarugan nila ang labing lisod nga mga sakripisyo, bisan ang pagkahanaw sa ilang mga minahal, sama sa gipahamtang sa mga mersenaryong kriminal kay Daguil Capeon.

Kasangkapan sa Xstrata-SMI ang 27th IB-AFP sa pagpuo sa kaliwatang Lumad. 
Pamaagi kini aron hingpit nilang makontrola ang dakung deposito sa mga bahanding minerales sulod sa gilangkoban sa yutang kabilin. Ang ilang kahakog sa bahandi nagtukmod sa pugsanong pagkadislokar sa mga Lumadnong komunidad, ug nagsugnod ug mipagrabe sa mga panagbangi, pagkasiak-siak ug bangis nga panag-away-away tali sa mga katawhan sa tribu. Taliwa sa halapad nga mga pagkundena ug mga pagkontra, ang bulnerable ug desperadong Xstrata-SMI nagapadayon ug labaw pang nagpagrabe sa ilang madugoong agresyon batok sa mga Lumad.

Ang katawhang Lumad nahimong makaluluoy nga mga biktima sa walay hunong nga pagpangatake sa estado. Niadtong 1999, ang lider sa mga B’laan nga si Gurilmin Malid gipatay sa mga element sa AFP sa Datalblao, Colombio sa panahon sa ilang kampanya batok sa Western Mining Corporation. Brutal sab nga gipatay si Rogelio Lagaro sa Brgy. Datalblao, Colombio niadtong 2006; Boy Sarino sa Sityo Tinansang, Brgy. Palavilla, Lutayan niadtong 2008; ug Tuliano Dalumatan sa Sityo Takol, Brgy. Sinapulan, Colombio niadtong 2009. Ang 27thIB – AFP responsable sab sa pagmasaker sa pamilyang Bolani sa Sityo Latil, Brgy. Abnate, Kiblawan niadtong 2004, ug sa insidenteng pagpang-istraping sa Telafas, Colombio niadtong Setyembre 29 nga mipatay sa mga batan-ong Tiruray nga sila Andy Datuwata ug Ronald Malley.

Ang pagpanglikida sa mga aktibistang kontra-mina sama sa kaso ni Boy Billanes niadtong 2009, ang pagmasaker sa mga sibilyan labina sa mga Lumad, ug ang walay-kaluoy nga pagpamatay sa mga kababayen-an ug mga kabataan sunson nga mikuyanap. Kini ang pamaagi sa mersenaryong 27th IB aron ipanghingusog ang pagdepensa ug pagpatigbabaw sa Xstrata-SMI.

Ang Xstrata-SMI, sa tumong nga pakyason ang nagkakusog nga pagbabag sa katawhan sa large-scale mining, maoy nagapaluyo ug kakunsabo sa 27th IB ug tataw nga nakabenepisyo diha sa pagpuo sa ilang mga tigbabag.