Ang Mersenaryong Tradisyon ng AFP ang Lumikha sa Halimaw na si Palparan

Patnubay de Guia 
NDF-Southern Tagalog Region
November 11, 2012

Hindi mabubura sa kamalayan ng mamamayan ng Rehiyong Timog Katagalugan ang madugong bakas ng berdugong si Jovito Palparan.  Ang libu-libong kaso ng paglabag sa karapatang pantao ng mga berdugo ay malalim na nakaukit magpailang salinlahi pa man ang lumipas hangga’t hindi naigagawad ang katarungan. 

Si Lt. Gen. Emmanuel Bautista ng Philippine Army ay nahihibang at naglulubid ng kasinungalingan sa pahayag nitong si Palparan na ang huling hibla sa hanay ng mga berdugong sundalo. Paanong mangyayari ito sa isang institusyon at organisasyong malalim ang mersenaryo at pasistang tradisyon?Malayong-malayo ang mersenaryong tradisyon ng AFP sa dapat sanang katangiang militar nito na nakabalangkas sa diwa ng Katipunan at rebolusyong Pilipino. Kung ihahalintulad, nasa magkasalungat na panig ang mga magigiting na bayani ng rebolusyong 1896 noon at ang hukbong sandatahan ng bansa ngayon. Kung sina Gen. Gregorio del Pilar at Gen. Antonio Luna ay buong tapang na nakipagdigma noon laban sa mga mananakop na Espanyol at Amerikano upang ipagtanggol ang pambansang kalayaan at soberanya, ang hukbong sandatahan ngayon at reaksyunaryong gubyerno ay masusugid na sunud-sunuran sa imperyalismong Estados Unidos.

Kinakasangkapan ng imperyalismong US ang papet na gubyerno at militar upang mamantining base ang bansa para sa mga tropang Amerikano at mga kagamitang pandigma. Para maprotektahan ang hegemonyang ambisyon laban sa lumalakas na paghamon ng Tsina, ginagamit ng US ang sigalot sa Spratly Islands upang aktibong makialam sa mga usaping internal sa Pilipinas at maitayo ang forward base nito sa Palawan. Sa ganitong paraan, patuloy itong makapagpapalakas ng presensyang militar sa Asya-Pasipiko.

Hinubog ng imperyalismong US ang pasista at mersenaryong tradisyon ng AFP sa pamamagitan ng mga tagapayong militar sa ilalim ng Joint US Military Advisory Group (JUSMAG) at sa mga pagsasanay at indoktrinasyon sa kontra-insurhensya at pambansang seguridad sa panahon ng Cold War. Sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga batas at kasunduang militar sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos, namayagpag ang kaliwa’t kanang kontra-insurhensyang programa at mga operasyong militar sa bansa na nasa ilalim ng kumand ng US.

Sa saligan, ang mga kontra-insurhensyang programang idinikta ng imperyalismong EU sa bansa at pangunahing ipinatutupad ng AFP ay nakabalangkas sa pagsupil sa mga pakikibaka ng masang anakpawis. Taliwas sa ibinabanderang national security ng reaksyunaryong gubyerno, lalong hindi naramdaman ng sambayang Pilipino ang seguridad at maayos na buhay sa bansa.

Mataimtim na sinanay ng US sa iba’t ibang larangan ang mga galamay nito sa bansa. Katulad ni Palparan, ang mga kilalang human rights violators na sina Gringo Honasan, Red Kapunan, Rex Robles at Prospero Maligalig ay iniluwal ng anti-komunistang krusada ng US at ideolohiya ng pambansang seguridad noong dekada 60. Sila ang mga pangunahing sangkot sa pagtortyur at pagpaslang kina Dr. Johnny Escandor, Rolando Olalia at Leonor Alay-ay.

Napakahaba na ng listahan ng mga kaso ng paglabag sa karapatang-tao ng AFP. Sila ang pangunahing itinuturong salarin sa pagdukot kay Jonas Burgos sa Quezon City at sa pagdukot at labis na pagpapahirap kina Sherlyn Cadapan at Karen Empeño. Sangkot din sila sa karumal-dumal na pagpaslang sa siyentistang si Leonard Co at kay Fr. Pops Tentorio, isang Italyanong pari na mariing lumalaban sa mapangwasak na pagmimina sa Mindanao. Sila rin ang salarin sa malagim na masaker sa isang pamilyang B’laan kung saan namatay ang isang babaeng nagdadalantao at dalawang anak nito.

Sa Timog Katagalugan, buhay pa din sa alaala ng mga mamamayan ang iniwang lagim ng AFP. Nariyan ang pagpatay sa mag-asawang Manuela at Expedito Albarillo, pagmasaker sa pamilya Blanco, pagpatay kay Vice Mayor Juvy Magsino at Leyma Fortu, at pagdukot at pagpatay kina Eden Marcellana at Eddie Gumanoy. Ilan pa lamang ito sa mga malulupit na krimeng pinamunuan ng berdugong si Palparan.

Bilang tagapagtanggol ng interes ng naghaharing uri, lagi silang nakahandang supilin ang rebolusyonaryong pakikibaka ng sambayanan. Ang yellow army ng angkang Cojuangco-Aquino ang nasa likod ng matinding pagsupil sa mga magsasaka ng hacienda Luisita. Sa Bondoc Peninsula, ang 74th IB kasama ang mga organisasyong itinayo ng Akbayan ay mistulang mga pribadong goons at iskirol ng malalaking panginoong maylupang sina Murray, Matias at Reyes sa pagsupil sa pakikibaka ng masang magsasaka para sa tunay na reporma sa lupa.

Matagal nang hubad ang tabing ng peace and development sa mga operasyong inilulunsad ng AFP. Sagad hanggang buto ang pasista at mersenaryong tradisyon ng AFP at wala nang kahit anupamang reporma ang maaaring makapagbago sa marahas at anti-mamamayang katangian nito. Si Palparan ay dagdag lamang sa mahabang listahan ng mga halimaw na hinulma ng mersenaryong tradisyon ng AFP.

Dapat panagutin ang mga katulad ni Palparan at lahat ng may utang na dugo sa sambayanan! Panahon na upang wasakin at durugin ang reaksyunaryong hukbo ng estado at palitan ito ng hukbo na tunay na naglilingkod sa masang inaapi at pinagsasamantalahan. Tanging sa pagsusulong ng demokratikong rebolusyong bayan lamang makakamtan ang hustisya at matatamasa ang demokratikong karapatan ng mamamayan.