Pagpakig-isa sa ikawalo nga anibersaryo sang Masaker sa Hacienda Luisita

Communist Party of the Philippines
November 16, 2012

Hugot nga nagapakig-isa ang Partido Komunista sang Pilipinas (PKP) sa masang mangunguma kag mamumugon sa uma sang Hacienda Luisita sa pagdumdom subong nga adlaw sang ika-8 anibersaryo sang Masaker sa Hacienda Luisita. Nagapabilin nga lab-as sa paminsaron sang bilog nga pumuluyo ang brutal nga pagtapna sang pag-alsa sadtong Nobyembre 16, 2004 sang wala kaluoy nga paulanan sang bala sang mga suldado ang linibo nga nagaprotesta sa mismo nga tarangkahan sang asyenda sa mandu sang mga Aquino-Cojuangco. Pito ang napukan sa isa ka labing mapintas nga bahin sang kasaysayan sang paghimakas sang mangunguma sa Pilipinas.Duguon man ang bandera sang paghimakas para sa tunay nga reporma sa duta, padayon ini nga ginabayaw kag ginabandera sang mga mangunguma kag mamumugon sa uma sang Hacienda Luisita. Labi pa nga naglig-on ang ila determinasyon nga isulong ang ila paghimakas makaligad nga magpungko sa trono sang reaksyunaryo nga pangpulitika nga poder sadtong 2010 si Benigno Aquino III sang pamilya Aquino-Cojuangco. Hustisya ang singgit nila, indi lang para sa mga biktima sang masaker, kundi para man sa linibulibo nga mangunguma kag mamumugon sa uma nga gin-agawan kag gindingutan sang kinamatarung sa duta sang masobra tunga sa siglo.

Upod sang mga mangunguma kag mamumugon sa uma sang Hacienda Luisita ang pumuluyong Pilipino sa ila paghimakas para sa tunay nga reporma sa duta. Halambalanon sang hustisya sosyal ang pagbungkag sang monopolyo nga pagpanag-iya sang Aquino-Cojuangco sa masobra anum ka libo nga ektaryang duta sa Tarlac. Ang duta nga ini gin-agaw nila sa mga mangunguma sadtong dekada 1950 paagi sa burukratiko nga paglubag kag paggamit sang pangpublikong pondo. Halambalanon sang hustisya sosyal ang libre nga pagpanagtag sang duta sang asyenda sa linibo nga mangunguma sang nagbinulos-bulos nga henerasyon sang mga nagtalauma kag nagpamanggad sa daku nga asyenderong Aquino kag Cojuangco.

Pila ka dekada na ang wala sang katapusan nga mga liko kag tiyog sang ligal nga paghimakas sang mga mangunguma kag mamumugon sa uma sa Hacienda Luisita. Ang pinakaulihi diri amo ang maniobra kag kontra-maniobra kaangut sa mandu sang Korte Suprema sadtong Nobyembre 2011 nga ipanagtag na ang duta sang asyenda. Ang mandu nga ini ang nagsara sa masobra 20 anyos nga pagpakig-away sang mga mangunguma kag mamumugon sa uma sa mapaniplang nga iskema nga “stock distribution option” nga ginpatuman sang HLI sa idalom sang Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP) umpisa 1988.

Gamit ang kagamhanan sang Department of Agrarian Reform, ginaduktor sang mga Aquino-Cojuangco ang listahan sang mga “benepisyaryo” sang reporma sa duta. Ginbuyagyag sining karon lang nga nalakip sa listahan nga ini ang mga tinawo sang mga Cojuangco nga wala man nagatrabaho sa duta. Dalayon man nga maobligar sila nga “ipanagtag” ang duta, ginakalkula man sang mga Aquino-Cojuangco nga sa indi malayo nga inadlaw mabalik sa ila kontrol ang duta paagi sa nanuhaytuhay nga ligal kag iligal nga paagi, pareho sang ginhimo sang mga tuso nga agalon nga mayduta sa lainlain nga bahin sang Pilipinas sining nagligad nga mga dekada sa idalom sang CARP.

Anuman ang kahimtangan sang ligal nga paghimakas sang mga mangunguma sang Hacienda Luisita, nagapadayon ang ila pagpursiger nga angkunon ang ila duta. Sa pagpamuno sang ila mga asosasyon, ginapatuman sang mga mangunguma kag mamumugon sa uma sang asyenda ang kolektibo nga pagtalauma sang duta kag pagtanum sang nanarisari nga produkto para sa kaugalingon nga konsumo kag para ibaligya sa merkado. Padayon man nga ginaduso nila ang ila interes kag ginapamatukan ang mga maniobra sang mga Aquino-Cojuangco tubtob sa ginatugot sang reaksyunaryong layi.

Kadungan sang masang mangunguma sa bilog nga pungsod, padayon nga naathagan ang mga mangunguma kag mamumugon sa uma sa Hacienda Luisita nga ang lubos nga hustisya sosyal indi maangkon sa balayon sang nagahari nga malakolonyal kag malapyudal nga sistema sa pagdumala sang reaksyunaryong estado sang dalagku nga agalon nga mayduta kag burgesya kumprador.

Sa atubang sang nagapadayon nga nagalala nga kaimulon kag kagulutmon, labi nga nagadabdab ang determinasyon sang masang mangunguma kag mamumugon sa uma nga isulong ang ila mga paghimakas batuk sa pagpanghimulos, pagpang-ulipon kag pagpamigos. Nagalapnag kag labi pa nga nagalapta nga daw kalayo sa bug-os nga pungsod ang mga paghimakas sang masang mangunguma kadungan sang pagpatuman sang rebolusyonaryong kahublagan sa minimum kag maksimum nga programa sini para sa tunay nga reporma sa duta kag pagpasulong sang rebolusyonaryong paghimakas.

Inspirasyon sang pumuluyong Pilipino ang wala kakapoy nga paghimakas sang mga mangunguma kag mamumugon sa uma sang Hacienda Luisita nga baktason ang dalan sang tunay nga reporma sa duta kag ang dalan sang rebolusyonaryo nga pagbag-o sang katilingban.