Dapat managot din ang militar ng US sa pagtatambak ng nakalalasong basura -- PKP


Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Nobyembre 13, 2012

Ipinahayag ng Partido Komunista ng Pilipinas na dapat ding managot ang militar ng US sa pagtatambak ng nakalalasong basura sa Subic Bay na kinulekta sa mga barkong pandigma ng US ng kontraktor nito sa depensa na Glenn Defense Marine Philippines noong Oktubre.

Nitong nakaraang linggo, sa imbestigasyong isinapubliko ng Subic Bay Metropolitan Authority (SBMA), lumalabas na nagtambak sa baybayin ng Subic Bay ang mga barkong pag-aari ng Glenn Defense Marine ng 189,500 litro ng di prinosesong dumi ng tao at 760 litro ng langis at grasa mula sa US Navy Ship Emory Land sa karagatan ng Subic Bay. Ipinapahayag din ng mga upisyal ng Glenn Defense Marine na itinatapon ang nakalalasong basura 37 kilometro ang layo mula sa baybayin ng Subic, nasa teritoryo pa rin ng Pilipinas. Subalit may mga palatandaan na ang pagtatambak ay ginawa malapit lamang sa baybayin.

Subsidyaryo ang Glenn Defense Marine Philippines ng Glenn Defense Asia, na nagseserbisyo sa US NAvy sa loob ng ilang dekada. May kaso ng pagtatambak ng nakalalasong basura pa rin itong  kinakaharap sa Manila Bay noong 2011.

"Ang palihim na pagtatambak ng nakalalasong basura sa Subic Bay ay isang sampal ng US Navy at mga pandepensang kontraktor sa soberanya ng Pilipinas," anang PKP. "Ipinakikita nito ang tahasang pagbalewala sa kapaligiran at kalusugan ng mga Pilipino. Lubusan nilang pinagwawalang-bahala ang mga regulasyong lokal at internasyunal na nag-oobliga sa pagproseso ng mga nakakalasong basura bago ito itapon."

Sa simula'y nagtago ang Glenn Defense Marine sa Visiting Forces Agreement (VFA) at iginiit na ang operasyon nila sa Pilipinas ay isinasagawa sa basbas ng US Navy. Inilayo ng embahada ng US sa Pilipinas ang sarili sa insidente ng pagtatambak ng nakalalasong basura, na anito'y ang Glenn Defense Marine ay isang pribadong kumpanya na di saklaw ng Visiting Forces Agreement. Inulit-ulit lang ng mga upisyal gubyernong Aquino ang pusisyon ng embahada ng US.

"Gayunpaman, sa kumpas ng US, isinasagawa ngayon ang isang operasyon para hamunin ang imbestigasyon ng SBMA na nagsasabing nakalalason ang basurang itinambak sa baybayin ng Subic Bay," anang PKP. Iginigiit ngayon ng mga upisyal ng Glenn Defense Marine na ang mga itinapong "basurang tubig/likido" ay naproseso na sa loob ng barkong pandigma ng US, at ito ang kasunduan nila sa US Navy kaugnay ng pagdispatsa sa basura. Kinatigan na ng MalacaƱang ang panig ng Glenn Defense Marine at US Navy nang iginiit ng tagapagsalita ni Aquino na "organikong basura" at di "nakalalasong basura" ang itinapon.

"Sa ekslusibong pagkontrata sa Glenn Defense Marine na magserbisyo sa mga barkong pandigma nito, dapat papanagutin din ang militar ng US sa kriminal na pagtatambak ng nakalalasong basura na lumalapastangan sa soberanya ng Pilipinas," anang PKP. "Dapat parusahan ang Glenn Defense Marine sa pagtatambak nito ng nakakalasong basura, subalit di ito dapat maging sangkalan para makatakas sa krimen ang may pananagutan ding militar ng US".

"Sa mga nakaraang taon, kinokontrata ng militar ng US ang mga pribadong kontraktor militar na magserbisyo sa mga pangangailangan nito, sa pagkumpuni ng mga barko, sa seguridad ng mga tauhan at sa mga operasyong lampas sa ligal na hangganan," pagdidiin ng PKP. "Kapag nalantad na ang mga kriminal na gawain ng mga pribadong kontraktor, mabilis na idinidistansya ng gubyerno ng US ang sarili sa pamamagitan ng pangangatuwirang mga pribadong kumpanyang ito at walang pananagutan ang militar ng US sa mga gawain nito."

"Dapat papanagutin ng sambayanang Pilipino ang US Navy sa pagtatapon nito ng nakalalasong basura na ginagawa ng mga kontraktor sa depensa nito," pagdidiin ng PKP. "Kaalinsabay, dapat nilang itulak ang pagbasura sa VFA na nagsisilbing ligal na payong para walang sagabal na makapaglabas-masok ang mga pwersang militar ng US sa teritoryo ng Pilipinas at bilang kalasag sa militar ng US laban sa mga krininal na pananagutang kinakaharap nito sa Pilipinas."

"Malamang, ang pagtatambak ng mga nakalalasong basura sa Subic Bay ay hindi unang pangyayari at maaaring hindi pa ang huli sa harap ng papadalas ng pagdaong ng mga aircraft carriers ng US at iba pang sasakyang pandigma," anang PKP. "Pinatatampok nito ang pinsalang pangkapaligiran at panlipunang na ibinubunsod ng pagsurender ng rehimeng Aquino sa soberanya at sa pagpapahintulot ng todo-todong pagpayag sa US Navy na pumasok at magpatrulya sa karagatan ng Pilipinas."

"Ipinaaalala rin ng insidente ng pagtatambak ng nakalalasong basura sa sambayanang Pilipino ang patuloy na pagtanggi ng gubyerno ng US na linisin ang mga nakalalasong basura nitong iniwan sa mga dating base militar nito sa Clark at Subic," anang PKP. "Pinatatampok rin nito sa atensyon ng publiko ang pag-iimbak ng gubyerno ng US ng mga sandatang nukleyar na nalantad kamakailan mula sa mga dokumento ng gubyerno ng US. Dapat isiwalat ng gubyerno ng US ang detalye ng pag-iimbak na ito at kung ang mga inimbak na sandatang nukleyar na ito sa Pilipinas ay natanggal at nalinis na."