Ka Julia! Pinalangga nga Anak sang Ika-anom nga Distrito!

Andrea Guerrero
Armando Sumayang Jr Command, South West Negros Front
November 9, 2012

Ang pinalangga kag mabuot nga anak sang ikaanom nga distgrito nakalab-ot sg pinakataas nga pagkadungganon! Naghalad sa pinakataas nga porma kag namartir si Ka Julia P. Tabat sang gi-reyd sa pasistang militar ang temporaryong nahimutangan sa yunit sa hukbo nga iya naupdan.

Bisan diin nga lungsod o banwa sa CHICKS district, madamo nga pumuluyo ang nakakilala kag nagmahal kay Ka Julia. Bunga man ini sg pagserbisyo niya bilang manunudlo sa kabataan (daycare teacher), lawig nga panahon nga aktibo sa hilikuton sa simbahang katoliko (sekretaryo sa pastoral councils, organisador sa mga choir sg mga kapilya sa CHICKS erya o tigpanukod sg mga kristiyanong katilingban), o technician-organizer volunteer para sa sustainable agriculture kag environmental protection, indi gid pagkalipatan kag pirmi nga pakamahalon si Ka Julia sg pumuluyo labi pa sg masang mangunguma.


Apang ang pinakalawig kag pinakabug-at niya nga porma sg pag-alagad sg pumuluyo sa nabagatnang sur, nagsugod sadtong 2003 sa pag-fulltime niya bilang hangaway sg New People’s Army (NPA). Dinhi nalab-ot ang katumanan sa bug-os kag tampad nga pag-alagad sg pumuluyo labi pa sa sahing anakbalhas. Naipakita niya ini sa walay kinutuban kag indi maisip nga porma paagi sa pagpamulong sa nagbalatian, pagpanudlo sg literasiya o cultural nga aktibidad, pagpalapnag sg mapuslanon kag mabungahon nga pagpanguma (eg. organic farming), walay kataka nga pagpaambit sg kaalam sa herbal, acupuncture o western medicine, indi mahubas nga tinubdan sg panugyan kag kasulbaran sa mga problema sang masa kag kaupod (personal man o pangabuhian), organsidor sang pareho tago kag mga hayag nga kahublagang mangunguma, katimbang sa pagpauswag sa pangabuhian o pampamilya nga hambalanon sa panimalay sa masa, etc., etc. Sa kada hilikuton o paghulag niya, ginahatag niya ang iya bug-os nga kaalam kag kakayahan nga walay pili o kinutuban.

Si Ka Gab o Ka Pinay man sa ibang masa, ginahulbot ni Ka Julia ang iya walay kakapoy, mainantuson kag puno sa determinasyon nga komitment kag debosyon sa pumuluyo kag rebolusyonaryong hublag diha sa iyang dalom nga klase sg balatyagon sg pagkamabinalak-on kag pagmalasakit sa isig ka tawo o kaingon. Bisan gani talom ang iya kritisismo sa sistema sa mapahimoslanong katilingban kag mga mapigosong institusyon sama sa pasistang militar, gitib-ongan niya ang makatawo nga laye sg gyera (humanitarian law) para mapangapinan ang tawhanong kinamatarong sa masa kag pumuluyo bisan pa mga indibidwal nga sakop sg reaksyunaryong army. Hasta pa sa mga sapat o mga kahoy man, nakabaton sg nag-ulumapaw nga pagmalasakit ni Ka Julia. Naumol ang iya walay pili nga pag-ulikid kag kabalaka sa palibot kaniya – indi sa makiisa-ka-bahin kag buta nga kamatuoran kundi – base sa katilingbanong hustisya, makasahing gugma, walay pahimulos nga pag-alalangay kag lubos nga kahilwayan. Kahit ano nga pagsaway kaniya sa mga kaupod man o masa, mapainuboson kag sinsero siya nga nagapamati, kag nagapanadlong man kon kinahanglan (masami ginahibi-an pa gani niya), kay nakahibalo siya nga ang iya kahuyangan babag sa paghulag niya kag ang iya pag-uswag dugang armas kaniya para sa pag-alagad sg pumuluyo.

Sa tanan nga kaupod niya sa hangaway sg banwa, “Mamang” ang nasandan nga panawag kaniya. Indi bangud kay pyudal ang pagtratar sa iya kundili, sama sa isa ka maatimanon nga iloy, dali kaayo siya maduolan, mahangyo, mapangayuan sg anoman nga bulig, walay panahon nga indi nagatudlo sg kaayo o kaayuhan (literasiya, maayong aktitud o pamatasan, pagpamulong kag iban pa), sa ano man nga porma o panahon nga gitugot kay Ka Julia. Sa paghigda nila upod sa iya nga bana, madunggan pa nimo masami  nga nagatudlo siya sang literasiya sa iya kapares o kis-a nagatratar sa ikaayong lawas bangud kay luwas sa kabalaka niya bilang kaupod, gusto siya nga mangin isa sila sa pagbuligay sa serbisyo. Wala man sila anak, pero mapinalangga-on kaayo sa mga bata kag may ispesyal nga balatyagon si Ka Julia sa mga pamatan-on. Naglunsar siya sg mga health training, cultural nga mga paghanas, nagatudlo sa ila pamangkot sa iskwelahan, kag kon kis-a kon ara sa ulubrahan ang mga ginikanan, nagapaka-on o ginaligo ang mga bata nga anak sa masa dungan sa pagtudlo sg mga kantang pambata.

Si Ka Julia P. Tabat natawo sadtong Enero 28, 1973 kag nagtubo siya sa banwa sg Candoni. Ikatatlo siya sa anom ka mag-ulutod (ang isa sinagod sa ila ginikanan). Halin pa sa iyang pagkabata, isa ka mabuot nga anak si Ka Julia nga pirmi lang nga katuyuan nga masunod ang tugon kag mga panugyan sa iya mga ginikanan. Nadala-dala niya ini nga pamatasan nga pirmi naga-akomodar sa mga tawo sa palibot niya bisan nga isakripisyo pa ang iya kaugalingon nga kagustuhan  o interes. Sa ini nga gawi, dali siya nakumbinsi sa mga hilikuton sa simbahan kag sibiko nga serbisyo tubtob na sa pagkabuyok sa rebolusyonaryong kahublagan. Maalam usab si Ka Julia kag naggradwar gani siya bilang salutatorian. Nakatapos usab siya sa kolehiyo sa kursong Forest Ranger.

Sulod sang rebolusyonaryong kahublagan, bilang katapo sang NPA o nagapamuno nga kadre sg Partido Komunista sg Pilipinas, dako ang naamot kag kabilin ni Ka Julia. Katapo siya sa pamunuan sg Partido sa Larangan sa Southwest Front kag naga-asumer bilang kabilogan nga opisyal sg medical sa distrito. Sa ulahing mga hinun-anon sa mga kaupod niya sa NPA kag pila ka mga batan-on sa lokalidad, nagsiling si Ka Julia nga “sa una pa man, ambisyon nako ang mangin nars sulod sa hangaway o army, dason bulngon nako ang mga masakiton kag mga nagbalatian... sa ina nalab-ot gid nako ang akong kagustuhan kag nalabwan pa man gani, kay ako nangin buhi kag mangin matay indi lang bilang hangaway kondili bilang hangaway sg banwa o NPA, kag indi lang bilang nars kondili bilang nars sg pumuluyo diha sa pirmi nga pag-alagad sa interes sg masang Pilipino... “

Mabuhi si KA JULIA P. TABAT o Ka Pinay/Ka Gab!
Mabuhi ang mga intelektwal sg pumuluyo!
Mabuhi ang rebolusyonaryong masang naghimakas!
Mabuhi ang pumuluyong Pilipino!

(sgd)
Ka Andrea Guerrero
Armando Sumayang Jr Command
South West Negros Front