Kasunduan ng PNP-NYPD, magbubunsod ng ibayong interbensyong US at pang-aabuso sa mga karapatan sa ilalim rehimeng Aquino--PKP


Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Oktubre 4, 2012

Original Statement:
PNP-NYPD agreement will lead to further US intervention, rights abuses under Aquino regime--CPP

Tinuligsa ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang memorandum of agreement (MoA) sa pagitan ng Philippine National Police (PNP) at ng New York Police Department (NYPD) na nilagdaan noong Miyerkules bilang "bahagi ng papalalang interbensyon ng gubyernong US sa Pilipinas."


Idinadag pa ng PKP na "ang kasunduan sa NYPD ng US, isa sa pinakabantog na pasistang organisasyon ng pulisya sa mundo, ay magreresulta lamang sa lalong paglala ng pang-aabuso ng mga operatiba ng pulisya sa mga karapatang-tao sa ilalim ng rehimeng Aquino," anang PKP.

Nilagdaan ang MoA nina Nicanor Bartolome, hepe ng PNP at Lt. Gustavo Gutierrez, pinuno ng Singapore satellite office ng NYPD. Magsusulong diumano ito ng "pagtutulungan upang harapin ang mga krimeng transnayunal" at "pagbubuo ng kapabalibidad at pagsasanay" sa pagitan ng PNP at NYPD. Ayon sa mga naunang impormasyong inilabas ng PNP, magbubukas ng satellite office (ekstensyon ng upisina) ang NYPD sa punong himpilan ng PNP sa Camp Crame.

"Magsisilbi lamang na karagdagang pantabing ang PNP-NYPD MoA sa papaigting na interbsenyon ng gubyerno ng US sa Pilipinas. Magdudulot ito ng mas masaklaw at mapanghimasok na paniniktik at iba pang uri ng operasyon ng mga ahente ng kapulisan at militar ng US sa bansa," anang PKP.

"Bago pa man magkaroon ng MoA, nagsasagawa na ng lihim na mga operasyon ang mga ahenteng pederal at pulis ng US sa Pilipinas sa pakikipagtulungan ng lokal na pulis." Tinukoy ng PKP na ibinunyag ng mga bilanggong pulitikal sa PNP custodial center sa Camp Crame ang presensya ng mga ahente ng Federal Bureau of Investigation (FBI) ng US na nagmamatine ng sarili nilang upisina sa kampo at sa isang kalapit na kondominyum.

Ilang Indonesian na inakusang "terorista" at inaresto ng ahente ng US sa Indonesia at Malaysia ang isinailalim sa patakarang rendition (o ekstrahudisyal na paglilipat ng bansa) ng gubyerno ng US at biniggyan ng huwad na identidad na Pilipino sa utos ng FBI upang bigyang-matwid ang pagdetine sa kanila sa Camp Crame. Paglabag ito sa pambansang soberanya ng Pilipinas at sa mga karapatang-tao ng ng mga detenidong Indonesian, dagdag pa ng PKP.

"Bantog sa pagiging pasistang kasangkapan ang NYPD sa panunupil sa mamamayang Amerikano," anang PKP. "Kamakailan, ginamit ang NYPD sa panunupil laban sa mga manggagawang Amerikano, estudyante at karaniwang mamamayan sa mga aksyong protesta sa Zucotti Park malapit sa Wall St. laban sa mga patakarang pabor sa malalaking monopolyo ng gubyerno ng US."

"Sa pag-iimbestiga ng mga grupo sa karapatang-tao at mga manananggol, napatunayang gumamit ng labis-labis na pwersang pampulis ang NYPD, at dapat managot sa daan-daang iba pang paglabag, kabilang ang di makatarungang pag-aresto, pang-aabuso sa mga mamamahayag, iligal na pagsasara ng daanan ng tao at liwasan sa mga nagpoprotesta, at malaganap na pagmamanman sa mapayapang aktibista," anang PKP.

"Kung susundan ang padron ng bago nitong partner, magiging mas brutal ang PNP sa pagharap sa mga protesta, mga anti-demolisyong barikada ng mga maralitang lunsod at iba pang aksyong masa," anang PKP.