Lumilitaw na ang mga pangil ng mga CPDT ng 31st IB sa Bayan ng Bulusan


Samuel Guererro
Celso Minguez Command - BHB-Sorsogon
Nobyembre 13, 2012


NAKATANGGAP kami ng mga reklamo tungkol sa mga abuso at iba pang di kanais-nais na aktibidad ng mga tropa ng 31st IB Philippine Army na nagkokondukta ng tinaguriang peace and development operations sa mga barangay ng San Bernardo at San Roque sa Bulusan, Sorsogon.

Ang sumusunod ay ilan sa mga inirereklamong gawa ng mga pasistang sundalo:

Sekswal na pang-aabuso sa kababaihan na ginagawa mismo sa loob ng barangay hall na ginagamit na himpilan ng mga sundalo.

Paglululong sa mga taumbaryo, laluna sa kabataan, sa mga bisyo gaya ng paglalasing at pagsusugal.
Pananakot sa mga pinagbibintangan nilang tagasuporta ng rebolusyonaryong kilusan. Ngayong araw lamang ay napilitang lumisan ang sibilyang si Romulo Galindes mula sa Brgy. San Bernardo dahil sa pinupwersa siya ni Corporal Tañada na umaming poste siya ng Bagong Hukbong Bayan. Si Corporal Tañada ang pinuno ng “community peace and development team” (CPDT) ng 31st IB sa baryo.

Hindi pa man nagtatagal ang mapanlinlang na mga CPDT sa mga barangay ng Bulusan ay lumilitaw na ang kanilang mga pangil at tunay na kulay. Mas malulubha pang abuso ang ihahasik nila kung hindi agad na mapalalayas sa mga apektadong lugar.