P467M patong sa ulo ng mga lider ng PKP, pinagmumulan ng korapsyon at abusong militar

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Nobyembre 14, 2012

English:

P467M bounty against CPP leaders, source of military corruption and abuses--CPP


Mariing tinututulan ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang paglalabas ng P466.8 milyong pondong pabuya para sa ikadarakip ng 235 katao na itinuturing ng rehimeng Aquino na mga lider ng PKP na anito'y magbubunsod lamang ng ibayong korapsyon sa militar, iligal na pang-aaresto, tortyur at iba pang malalalang pang-aabuso sa mga karapatang-tao.


Ang sistemang pabuya ay nilaman ng Joint Order 14-2012 na inilabas kahapon ng Department of National Defense (DND) at ng Department of Interior and Local Government (DILG). Kabilang sa nasa listahan ng DND-DILG ay ang mga lider ng PKP at National Democratic Front of the Philippines (NDFP) na aktibong imbwelto sa usapang pangkapayapaan sa rehimeng Aquino.

"Gagamitin lamang ng mga upisyal ng militar at pulisya ang sistemang pabuya para ibulsa ang milyun-milyong pondo at malalang labagin ang mga karapatang-tao," anang PKP. Tinukoy nito ang kamakailang kaso ng pag-aresto sa 48-taong gulang na sibilyang gwardya na si Rolly Panesa, kasama ang kanyang asawa, anak na lalaki at manugang noong Oktubre 5 sa Quezon City. Nagtatrabahao si Panesa sa ACP Compound sa Eastwood at nakatira sa Project 4, Quezon City.

Noong Oktubre 7, inianunsyo sa publiko ng mga upisyal ng 2nd ID ng AFP ang pag-aresto kay Panesa at idineklarang siya si "Benjamin Mendoza" na diumano'y isang 61-taong gulang na namumunong kadre ng PKP sa Southern Tagalog na pinatungan sa ulo ng P5 milyon ng DND-DILG para sa pag-aresto sa kanya. Grabeng tortyur ang inabot ni Panesa para piliting paamining siya'y si "Benjamin Mendoza."

"Tiyak na pinakikinabangan na ni Maj. Gen. Alan Luga ang P5 milyong pabuya. Si Luga ang nag-anunsyo ng pagdakip umano kay 'Mendoza' bago ang kanyang nakatakdang pagreretiro."

"Asahan nating dadami pa ang mga kaso ng pag-aresto ng mga diumanong lider ng PKP, laluna ngayong itinaas na nila ang halaga ng pabuya," dagdag ng PKP.

Iginiit din ng PKP na "ang paglalabas ng mga gayong patong sa ulo para sa mga rebolusyonaryong lider ay naglalayong ilarawang masama at kriminal ang rebolusyonaryong adhikain at hadlangan ang pagkakamit ng pampulitikang kalutasan sa armadong tunggalian sa pamamagitan ng usapang pangkapayapaan."

Anang PKP, ang muling pagsasapubliko sa sistemang pabuya ay labag sa Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG) na nagbabawal sa magkabilang panig na tiktikan, arestuhin o isalang sa kriminal na prosekusyon ang mga tauhang ng anumang panig na nagsisilbing mga upisyal, konsultant o istap sa usapang pangkapayapaan.

"Nagtatabil ang rehimeng Aquino ng kapayapaan ngunit taliwas ang ginagawa nito, na itinuturing na mga kriminal ang mga tagapagtaguyod at nagsusulong ng pakikibaka para sa pambansang soberanya, katarungang panlipunan, reporma sa lupa at pambansang industriyalisasyon at iba pang saligang kahilingan ng sambayanang Pilipino," anang PKP.

"Nagiging isa lamang walang saysay na palamuti ang negosasyong pangkapayapaan para sa rehimeng Aquino sa pagturing niyang kriminal ang paglulunsad ng rebolusyon at armadong paglaban sa mapanupil at mapagsamantalang sistema," dagdag ng PKP.

Iginigiit ng PKP na "Isang sobra-sobrang pang-iinsulto sa mga inaaping masang manggagawa at magsasaka na ihanay sa mga pusakal na kriminal at pasista ang sinumang magsulong ng kanilang adhikain para sa reporma sa lupa, pagpapataas ng sahod, disenteng hanapbuhay, pagpapababa ng presyo ng mga bilihin at paglaban para sa pambansa at panlipunang paglaya," kagaya ng paglalabas ng DND at DILG ng pabuya rin para sa pagdakip kay Gen. Jovito Palparan na wanted sa ekstrahudisyal na pamamaslang, pagdukot at iba pang pasistang krimen.

"Higit pa, pinaiigting ng rehimeng Aquino ang gerang mapanupil ng Oplan Bayanihan nito, pinabababad sa mga komunidad ng kanayunan ang mga aramdaong pwersa nito na nagreresulta sa malalala at malaganap na mga kaso ng mga pang-aabuso sa mga karapatang-tao, mula sa mga masaker hanggang sa mga ekstrahudisyal na pamamaslang, iligal na pagdukot at tortyur, walang-patumanggang pagpapaputok at iba pang gawain para maghasik ng teror sa mamamayan."