Pakighiusa sa ika-8 ka anibersaryo sa masaker sa Hacienda Luisita

Partido Komunista sa Pilipinas
Nobyembre 16, 2012

Hugot nga nakighiusa ang Partido Komunista sa Pilipinas (PKP) sa masang mag-uuma ug mamumuong panguma sa Hacienda Luisita sa paghinumdum karong adlawa sa ika-8 ka anibersaryo sa Masaker sa Hacienda Luisita. Nagpabiling lab-as sa panumduman sa tibuok katawhan ang linuug nga pagsumpo sa pag-alsa niadtong Nobembre 16, 2004 dihang paturagas nga girakrakan sa mga sundalo ang liboang mga nagprotesta sa mismong tugkaran sa hasyenda sa mando sa mga Aquino-Cojuangco. Pito ang napukan sa usa sa pinakamangtas nga yugto sa kasaysayan sa pakigbisog sa mag-uuma sa Pilipinas.

Nagkadugo man ang bandera sa pakigbisog alang sa tinuod nga reporma sa yuta, padayon kining gibansiwag ug gipakayab sa mga mag-uuma ug mamumuong panguma sa Hacienda Luisita. Labaw pang milig-on ang ilang determinasyon nga i-asdang ang ilang pakigbisog matapos nga makalingkod sa pungkay sa reaksyonaryong pangpolitikang gahum niadtong 2010 si Benigno Aquino III sa pamilyang Aquino-Cojuangco. Hustisya ang ilang suliyaw, dili lamang alang sa mga biktima sa masaker, kundili alang usab sa liboang mga mag-uuma ug mamumuong panguma nga giilogan ug gihikawan sa katungod sa yuta og kapin tunga sa siglo.

Kahiusa sa mga mag-uuma ug mamumuong panguma sa Hacienda Luisita ang katawhang Pilipino sa ilang pakigbisog alang sa tinuod nga reporma sa yuta. Hisgutanang katilingbanong hustisya ang pagbungkag sa monopolyong pagpanag-iya sa mga Aquino-Cojuangco sa kapin unom ka libong hektarya sa Tarlac. Kining yutaa giilog nila gikan sa mga mag-uuma niadtong dekada 1950 pinaagi sa burukratikong pagpamwersa ug paggamit sa pundong pangpubliko. Hisgutanang katilingbanong hustisya ang libreng pag-apud-apud sa yuta sa hasyenda diha sa liboang mag-uuma nga pila ka kaliwatan na nga mga henerasyon nga nagtikad ug nagpadatu sa dagkong hasenderong Aquino ug Cojuangco.

Pila ka dekada na nga walay katapusan ang mga pagliko ug pagbiyo sa ligal nga pakigbisog sa mga mag-uuma ug mamumuong panguma sa Hacienda Luisita. Ang pinakaulahi niini mao ang maniobra ug kontra-maniobra lambigit sa kamandoan sa Korte Suprema niadtong Nobembre 2011 nga i-apud-apud na ang yuta sa hasyenda. Kining maong kamandoan ang nagsira sa kapin 20 ka tuig nga pagbatok sa mga mag-uuma ug mamumuong panguma sa malinglahon nga iskemang “stock distribution option” nga gipatuman sa HLI ubos sa Comprehensive Agrarian Reform Law (CARL) gikan 1988.

Ginamit ang gahum sa Department of Agrarian Reform, gidoktor sa mga Aquino-Cijuangco ang talaan sa mga “benipisyaryo” sa reporma sa yuta. Gibutyag dili pa dugay nga lakip niining maong talaan ang mga tawo sa mga Cojuangco nga wala nagtrabaho sa yuta. Hidayunan man silang ma-obligar nga “i-apud-apud” ang yuta, gitantya usab sa mga Aquino-Cojuangco nga sa dili madugay, mabalik ra sa ilang kontrol ang yuta pinaagi sa nagkalain-laing ligal ug iligal nga pamaagi, sama sa gihimo sa mga bentahusong agalong yutaan sa nagkalain-laing dapit sa Pilipinas niining mi-aging mga dekada ubos sa CARL.

Unsa pa man ang kabutang sa ligal nga pakigbisog sa mga mag-uuma sa Hacienda Luisita, mapadayonon ang ilang pagpursigi nga angkonon ang yuta nga ilaha. Sa pagpangulo sa ilang mga kapunungan, ginapatuman sa mga mag-uuma ug mamumuong panguma sa hasyenda ang kolektibong pagtikad sa yuta ug pagtanum og nagkalain-laing produkto alang sa kaugalingong konsumo ug aron ibaligya sa merkado. Mapadayonon usab nilang gihingusog ang ilang interes ug gibatukan ang mga maniobra sa mga Aquino-Cojuangco taman sa mga kinutuban nga gitakda sa mga reaksyonaryong balaud.

Duyog sa masang mag-uuma sa tibuok nasud, madayunon nga nahigmata ang mga mag-uuma ug mamumuong panguma sa Hacienda Luisita nga ang hingpit nga hustisyang katilingbanon dili makab-ot sulod sa gambalay sa nagharing semikolonyal ug semipyudal nga sistema sa pagdumala sa reaksyonaryong estado sa dagkong agalong yutaan ug dagkong burgesya komprador.

Taliwala sa padayon nga nagkagrabing kawad-on ug kagutom, labawng nagkakusog ang determinasyon sa masang mag-uuma ug mamumuong panguma nga i-asdang ang ilang mga pakigbisog batok sa pagpahimulos, panaugdaug ug pagpanumpo. Nagkuyanap ug labaw pang mokuyanap nga daw kalayo sa tibuok kapupud-an ang mga pakigbisog sa masang mag-uuma ubay sa pagpatuman sa rebolusyonaryong kalihukan sa minimum ug maksimum nga programa niini alang sa tinuod nga reporma sa yuta ug pagpaasdang sa rebolusyonaryong armadong pakigbisog.

Inspirasyon sa katawhang Pilipino ang walay puas nga pagpursigi sa mga mag-uuma ug mamumuong panguma sa Hacienda Luisita nga taakon ang dalan sa tinuod nga reporma sa yuta ug ang dalan sa rebolusyonaryong pagbag-o sa katilingban.