Pakikiisa sa ika-8 anibersaryo ng Masaker sa Hacienda Luisita

Partido Komunista ng Pilipinas
November 16, 2012

Mahigpit na nakikiisa ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa masang magsasaka at manggagawang bukid ng Hacienda Luisita sa paggunita ngayong araw ng ika-8 anibersaryo ng Masaker sa Hacienda Luisita. Nananatiling sariwa sa alaala ng buong sambayanan ang brutal na pagsupil ng pag-aaklas noong Nobyembre 16, 2004 nang walang habas na paulanan ng bala ng mga sundalo ang libu-libong mga nagpoprotesta sa mismong tarangkahan ng asyenda sa utos ng mga Aquino-Cojuangco. Pito ang tumimbuwal sa isa sa pinakamalulupit na kabanata sa kasaysayan ng pakikibakang magsasaka sa Pilipinas. Duguan man ang bandila ng pakikibaka para sa tunay na reporma sa lupa, patuloy itong itinanghal at iwinagayway ng mga magsasaka at manggagawang bukid ng Hacienda Luisita. Lalo pang tumibay ang kanilang determinasyon na isulong ang kanilang pakikibaka matapos na maupo sa tuktok ng reaksyunaryong pampulitikang poder noong 2010 si Benigno Aquino III ng pamilyang Aquino-Cojuangco. Katarungan ang sigaw nila, hindi lamang para sa mga biktima ng masaker, kundi para rin sa libu-libong mga magsasaka at manggagawang bukid na inagawan at pinagkaitan ng karapatan sa lupa nang mahigit kalahating siglo.

Kaisa ng mga magsasaka at manggagawang bukid ng Hacienda Luisita ang sambayanang Pilipino sa kanilang pakikibaka para sa tunay na reporma sa lupa. Usapin ng katarungang panlipunan ang pagbabaklas ng monopolyong pag-aari ng mga Aquino-Cojuangco sa mahigit anim na libong ektaryang lupa sa Tarlac. Ang lupang ito'y inagaw nila sa mga magsasaka noong dekada 1950 sa pamamagitan ng burukratikong pambabraso at paggamit ng pondong pampubliko. Usapin ng katarungang panlipunan ang libreng pamamahagi ng lupa ng asyenda sa libu-libong magsasakang ilang salin ng mga henerasyon nang nagbubungkal ng lupa at nagpapayaman sa malalaking asenderong Aquino at Cojuangco.

Ilang dekada nang walang katapusan ang mga liko't ikot ng ligal na pakikibaka ng mga magsasaka at manggagawang bukid sa Hacienda Luisita. Ang pinakahuli rito ay ang maniobra at kontra-maniobra kaugnay ng kautusan ng Korte Suprema noong Nobyembre 2011 na ipamahagi na ang lupa ng asyenda. Ang kautusang ito ang nagsara sa mahigit 20 taon paglaban ng mga magsasaka at manggagawang bukid sa mapanlinlang na iskemang "stock distribution option" na ipinatupad ng HLI sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Law (CARP) simula 1988.

Gamit ang kapangyarihan sa Department of Agrarian Reform, dinuduktor ng mga Aquino-Cojuangco ang listahan ng mga "benepisaryo" ng reporma sa lupa. Ibinunyag kamakailan na kabilang sa listahang ito ang mga tauhan ng mga Cojuangco na hindi naman nagtatrabaho sa lupa. Tuluyan man silang maobligang "ipamahagi" ang lupa, kinakalkula rin ng mga Aquino-Cojuangco na sa hindi malayong hinaharap ay maibabalik sa kanilang kontrol ang lupa sa pamamagitan ng iba't ibang ligal at iligal na paraan, katulad ng ginawa ng mga tusong panginoong maylupa sa iba't ibang panig ng Pilipinas nitong nagdaang mga dekada sa ilalim ng CARP.

Anuman ang katayuan ng ligal na pakikibaka ng mga magsasaka ng Hacienda Luisita, tuluy-tuloy ang kanilang pagpupunyaging angkinin ang lupang kanila. Tuluy-tuloy nilang iginigiit ang kanilang interes at nilalabanan ang mga maniobra ng mga Aquino-Cojuangco hanggang sa mga hangganang itinakda ng mga reaksyunaryong batas. Kaalinsabay nito, sa pamumuno ng kanilang mga samahan, ipinatutupad ng mga magsasaka at manggaggawang bukid ng asyenda ang kolektibong pagbubungkal ng lupa at pagtatanim ng iba't ibang produkto para sa sariling konsumo at para ibenta sa pamilihan.

Kasabay ng masang magsasaka sa buong bansa, tuluy-tuloy na namumulat ang mga magsasaka at manggaggawang bukid sa Hacienda Luisita na ang ganap na katarungang panlipunan ay hindi matatamo sa balangkas ng naghaharing malakolonyal at malapyudal na sistema sa pamamahala ng reaksyunaryong estado ng malalaking panginoong maylupa at malalaking burgesyang komprador.

Sa harap ng patuloy na lumalalang hirap at kagutuman, lalong sumisidhi ang determinasyon ng masang magsasaka at manggaggawang bukid na isulong ang kanilang mga pakikibaka laban sa pagsasamantala, pang-aapi at panunupil. Lumalaganap at ibayo pang kakalat na parang apoy sa buong bansa ang mga pakikibaka ng masang magsasaka kasabay ng pagpapatupad ng rebolusyonaryong kilusan sa minimum at maksimum na programa nito para sa tunay na reporma sa lupa at pagsusulong ng rebolusyonaryong armadong pakikibaka.

Inspirasyon ng sambayanang Pilipino ang walang sawang pagpupunyagi ng mga magsasaka at manggaggawang bukid ng Hacienda Luisita na bagtasin ang landas ng tunay na reporma at ang daan ng rebolusyonaryong pagbabago ng lipunan.