Parangal kay kasamang Fidel Castro, lider magbubukid ng ligal-demokratikong kilusang magsasaka ng Gitnang Luson

Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid – Gitnang Luson
(PKM – NDF Gitnang Luson)
8 Oktubre 2012

Ka Fidel: 
Dakilang Lider-magsasaka, Kasama, Martir ng Rebolusyong Pilipino.
Kilala ng Masa bilang Ka Delio. 
Hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay, kapiling niya ang Masa.

Si Kasamang Fidel Castro o Ka Delio ay buhay na larawan ng payak na pamumuhay at masikhay na pakikibaka.  Sa kabila ng kanyang pagkakasakit at paghina ng kalusugan mula 2006, hindi nanghina ang kanyang paninindigan sa pambansa demokratikong rebolusyon at patuloy ang paggampanan ng gawain sa hanay ng masang magbubukid.  Iniwan ni Ka Delio ang rekord at alaala ng pagrerebolusyong sumaklaw ng mahigit apat na dekada ng pakikibaka ng mamamayang Pilipino sa pamumuno ng muling itinatag na Partido Komunista ng Pilipinas at ng Bagong Hukbong Bayan.Si Ka Delio ay kabilang sa mga maralitang magsasakang nasaklaw ng pag-oorganisa ng Bagong Hukbong Bayan nang ito ay itatag noong Marso 29, 1969 sa inang larangan sa probinsya ng Tarlac.  Niyakap niya ang layunin ng Demokratikong Rebolusyong Bayan (DRB) dahil isinusulong nito ang makauring interes ng mga maralitang magsasaka sa pamamagitan ng programa sa Rebolusyong Agraryo, na siyang demokratikong nilalaman nito.  Naniniwala siyang hindi makakamit ang reporma sa lupa kung hindi sa pamamagitan ng armadong pakikibaka kung kaya buong kasiglahan niyang ipinaliwanag sa masa sa mga magsasaka sa Tarlak ang layunin ng BHB at kung bakit kailangan nilang tangkilikin ang BHB.

Mataas ang kahandaang kumilos para sa rebolusyonaryong pakikibaka ni Ka Delio sa kabila ng pana-panahong pagkaiwan ng BHB at mga organisador sa Tarlak bunga ng iba't ibang kadahilanan.  
Sa pagpapatalsik ng diktadurang Marcos noong 1986, muling naugnayan si  Ka Delio at kagyat siyang gumampan ng mga gawain sa hanay ng mga magsasaka.  Siya ay naging aktibong kasapi ng Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid (PKM) ng probinsya at muli, maalab niyang tinangkilik ang hukbong bayan.  Naging salik ito sa paglawak at paglalim ng baseng masa ng BHB sa probinsya ng Tarlak.

Sa paglawak at paglalim ng pakikibakang magbubukid ng probinsya, nakilala siya bilang lider ng masang magbubukid.  Inihalal siya bilang lider ng alyansang magsasaka sa antas-probinsya.  Sa gayo’y lalo pang dumami ang masang magbubukid ng probinsya ang namulat at naorganisa dahil sa masikhay niyang pagpapalaganap ng programa sa tunay na reporma sa lupa, pangunguna sa mga pakikibaka ng masang magsasaka kabilang na ang larangan ng parlyamento at ng mga pangkalahatang pakikibaka ng mamamayang Pilipino.

Kinatawan ni Ka Delio ang alyansang magsasaka ng Tarlak sa antas-rehiyong alyansa.  Kaya nakilala din siya sa kasigasigan at determinasyon sa mga probinsya ng Nueva Ecija at Zambales mula noong maagang bahagi ng nakaraang dekada.  Walang sawa siyang naglinaw sa masang magsasaka hinggil sa tunay na reporma sa lupa at nangunguna sa kanilang mga pakikibaka.

Malalim ang pag-unawa at mataas ang pagpapahalaga ni Ka Delio na ang kilusang magsasaka na kaniyang kinapapalooban, sa pangunahin ay armado.  Kaya kahit pinili niyang kumilos sa alyansa ng magsasaka at sa ligal na larangan, hindi niya pinapalagpas ang anumang pagkakataong makatalastasan ang mga mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan na nagagawi sa kaniyang mga eryang pinag-oorganisahan.  Sa gayon ay mas malalim at mas masaklaw ang kaniyang kaalaman bilang lider ng kilusang magsasaka.

Nang isulong ang Ikalawang Dakilang Kilusang Pagwawasto (IDKP) noong dekada ‘90, buong lugod na muling pinagtibay ni Ka Delio ang estratehikong linya ng Demokratikong Rebolusyong Bayan.  Madali niyang tinanggap ang mga pagkakamali at nairiles ang sarili dahil sa patuloy at mahigpit niyang paglubog sa masa.  Naobserbahan niya kung paano winasak ng maling linya ang mga organisasyong masa ng mga magsasakang kasama niyang pinagpunyagihang itayo at kung paano pinagsilbi sa insureksyonismo ang kilusang magsasaka at nang mapinsala na ay maiiwang nakatiwangwang ang mga organisasyong magsasaka.

Hindi matatawaran ang sakripisyo't kadakilaan ni Ka Delio dahil walang pagod siyang nagmulat, nag-organisa at nagpakilos ng mga magsasaka sa mahigit apat na dekada.  Isa siyang huwarang lider, kasama at martir.  Kung kaya, iginagawad ng pangrehiyong balangay ng Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid (PKM – NDF) ang pinakamataas na pagpaparangal kay Ka Delio, maralitang magsasaka ng probinsya ng Tarlak na nakibaka para sa Tunay na Reporma sa Lupa, Pambansang Demokrasya at Kalayaan.  Ang kasapian ng PKM – Gitnang Luson ay taas-kamaong nagpupugay kay Ka Delio sa kanyang rebolusyonaryong ambag sa pagsusulong ng kilusang magsasaka.

Iginagawad ang parangal na ito ngayon ika-9 ng Oktubre, taong 2012, sa Brgy. Cafe, bayan ng Concepcion, probinsya ng Tarlak.

REBOLUSYONARYONG PAGPUPUGAY KAY KA FIDEL! MABUHAY ANG REBOLUSYONARYONG DIWA NI KA FIDEL!

MABUHAY ANG NAKIKIBAKANG MASANG MAGBUBUKID! MABUHAY ANG PAMBANSANG KATIPUNAN NG MGA MAGBUBUKID!

MABUHAY ANG BAGONG HUKBONG BAYAN! MABUHAY ANG PARTIDO KOMUNISTA NG PILIPINAS!

ISULONG ANG REBOLUSYONG AGRARYO, ARMADONG PAKIKIBAKA AT DEMOKRATIKONG REBOLUSYONG BAYAN!