Parusahan ang mga sundalong nagtangkang gumahasa sa 12-taong gulang na bata sa Leyte - PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Nobyembre 8, 2012

Iginiit ng Partido Komunista ng Pilipinas na parusahan ang mga sundalo ng 78th IB na sangkot sa tangkang panggagahasa sa 12-taong gulang na batang babae sa Barangay Cagbana, Burauen, Leyte noong Oktubre 17. Iginiit ng PKP na dapat ding managot ang pamunuan ng 8th ID."Mabuti na lamang at nakatakas ang batang babae mula sa mga dumakip sa kanya at isinalaysay ang kanyang sinapit."

Ipinasa na ang pagkakakilanlan sa bata sa Special Office for the Protection of Children ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) na pinamumunuan ni Ms. Coni Ledesma para sa ibayong imbestigasyon at aksyon.

"Ang tangkang panggagahasa sa bata ay kagagawan ng mga hibang na sundalo ng 78th IB matapos mapatay ang dalawa sa mga tauhan nito sa isang ambus ng mga Pulang mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) ng Mt. Amandewin Command (Pamprubinsyang Kumand sa Operayon ng BHB-Leyte) sa nasabing barangay," anang PKP.

"Inilalantad ng tangkang panggagahasa ang nagpapatuloy na karahasan at pang-aabusong idinudulot ng pasistang AFP sa mamamayan sa pagpapatupad ng gerang mapanupil sa ilalim ng Oplan Bayanihan." anang PKP. Ibayong inilalantad nito ang pagka-ipokrito ng rehimeng Aquino sa walang tigil nitong pagsasatsat ng 'karapatang-tao' para lamang tabingang ang teoristang paghahari ng AFP, laluna sa kanayunan."