PKP, nanawagang labanan ang plano ni Aquino na ibukas sa dayuhang kumpanya sa pagmimina ang 1 milyong ektarya ng lupaing Moro


Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Oktbre 31, 2012

Translation: Original Statement:
CPP calls for opposition to Aquino plans to open 1 million hectares of Moro land to foreign mining companies

Nanawagan ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa sambayanang Pilipino at Moro na "magkaisa at labanan ang plano ng rehimeng Aquino na ibukas ang di kululangin sa isang milyong ektarya ng lupaing Moro sa mga dayuhang kumpanya sa pagmimina." Anang PKP, "magreresulta lamang ito sa pandarambong ng yamang langis, gas at iba pang mineral at rekursong troso ng mamamayang Moro at sa pagsasamantala at pang-aapi sa mamamayang Moro."

Anang PKP, sinasamantala ng rehimeng Aquino ang nilikha nitong palabas kaugnay ng pirmahan ng Framework Agreement (Balangkas ng Kasunduan) sa pagitan ng reaksyunaryong gubyerno ng Pilipinas na nakabase sa Maynila at ng Moro Islamic Liberation Front (MILF) "upang pag-ibayuhin ang pagpasok ng monopolyo-kapitalistang kumpanyang dayuhan na malaon nang naglalaway sa mayamang likas na yaman sa lugar na saklaw ng lupaing ninuno ng mamamayang Moro."

Inilabas ng PKP ang pahayag bilang reaksyon sa mga ulat na ipinasusubasta na ng Department of Energy ng rehimeng Aquino ang Area 11 na sumasaklaw sa 600,000 ektarya at ang Area 12 na sumasaklaw naman ng 456,000 ektaryang lupang mayaman sa mineral na kapwa nasa Cotabato. Matatagpuan ito sa pusod ng lugar na sumasaklaw sa 14,000 kilometro-kwadrado kabilang ang bahagi ng Liguasan Marsh.

"Matagal nang nais samatalahin ng gubyernong US ang potensyal na yaman ng lupaing Moro," anang PKP. Tinukoy nito ang “intelligence assessment” o inilabas na pagtataya ng embahada ng US na "marami pang di nagagalaw na mga mineral ang Pilipinas na nagkakahalaga ng $840 bilyon hanggang $1 trilyon" na nasa Mindanao.

"Ikinalugod ng mga imperyalisatng gubyerno, na kumakatawan sa mga higanteng kumpanya sa pagmimina at langis, ang pirmahan ng MILF-GRP Framewrok Agreement pangunahin dahil sa mga oportunidad na nabuksan para sa pandaramdong at pagsasamantala sa mayamang mineral at likas yaman ng mamamayang Moro," anang PKP.

"Hinihikayat ng PKP ang MILF na buong-tatag na panindigan ang kanilang aspirasyon para sa pambansang pagpapasya-sa-sarili at igiit ang kanilang karapatang paunlarin ang isang nakapagsasariling sistemang pang-ekonomya sa kanilang lupain," anang PKP. "Maaari at dapat isulong ng mamamayang Moro ang isang programa sa reporma sa lupa at pambansang industriyalisasyon upang palayain ang nakararaming maralitang magsasaka at tiyakin na nakatatayo sa  sarili paa ang bansang Moro."

"Hindi dapat pahintulutan ng mamamayang Moro ang pang-ekonomyang panunupil sa kanilang bansa ng mga monopolyo kapitalistang dayuhan na interesado lamang sa pagkakamal ng supertubo sa pamamagitan ng paghuthot sa murang mineral at likas na yaman ng inaaaping bansa at sa pagsasamantala sa murang lakas-paggawa," dagdag ng PKP.

"Malinaw na ginagamit ng rehimeng Aquino ang Framework Agreement upang pwersahing isalong ng MILF ang kanilang sandata, yumukod sa gubyerno ng Pilipinas at ibukas ang lupaing Moro sa pandarambong at pagsasamantala ng malalaking dayuhang kumpanya sa pagmimina at iba pang malalaking kapitalista," anang PKP.

"Determinado si Aquino na pawalang-saysay ang ilang siglong kasaysayan ng pakikibaka ng mamamayang Moro kung saan napagtagumpayan nila sa kalakhan na ipagtanggol ang kanilang lupang ninuno laban sa dayuhang mandarambong at mga kasabwat nitong lokal na malalaking kumprador sa Pilipinas."