Suportahan ang mamamayang Palestinian sa paggigiit para itigil ang pambobomba at blokeyong pang-ekonomya sa Gaza


Partido Komunista ng Pilipinas
Nobyembre 20, 2012

Original Statement:

Rally behind the Palestinian people's demand for an end to the bombing and economic blockade against Gaza


Mariing kinukondena ng Partido Komunista ng Pilipinas ang brutal at barbarikong pambobomba sa mga bahayan at pampublikong imprastruktura sa Gaza, teritoryo ng Palestine, na nagpapakita ng lubos na kawalang-pakundangan sa buhay ng mga sibilyan. Nagresulta ang serye ng pambobomba na nagsimula pa noong Nobyembre 14 sa pagkamatay ng mahigit ng isandaang katao, kabilang ang buu-buong pamilya, mga bata at mga sanggol at sumugat sa kulang sa isanlibong iba pa.

Kinukundena ng PKP ang Israeli Armed Forces sa pagpapatupad ng ala-US na asasinasyon sa pamamagitan ng drone-missile sa lider militar ng Hamas na si Ahmad Jabari na napatay kasabay ng isa pa niya kasama sa isang sasakyan sa Central GAza noong Nobyembre 14. Isang internasyunal na krimen ang asasinasyon at labag sa soberanya ng Palestine. Pataksil itong isinagawa ilang araw matapos pagkaisahan ang isang tigil-putukan sa Palestine, kung saan nagsilbing negosyador si Jabari.

Pagkatapos na pagkatapos ng asasinasyon kay Jabari, gumanti ang mga mandirigmang Hamas sa pamamagitan ng pagpapaputok ng mga small-scale rocket na tumama sa katimugan ng Israel. Nakapagpaputok sila ng 67 rockets na di gaanong puminsala at nagresulta sa pagkasugat ng tatlo katao. Malayong-malayo rito ang 1,350 bomba ang pinakawalan ng Israel sa Gaza mula pa noong Miyerkules.

Binabatikos ng mga rebolusyonaryong pwersang Pilipino ang plano ng gubyerno ng Israel na maglunsad ng panibagong paglusob sa lupa sa Palestine. Noong 2008, naglunsad ang gubyerno ng Israel ng tatlong linggong paglusob sa Gaza na ikinamatay ng 1,400 Palestinian.

Matagal nang sinusuportahan ng PKP at ng mga rebolusyonaryong pwersang Pilipino ang pakikibaka ng mamamayang Palestinian para sa pambansang pagpapasya-sa-sarili. Nakikiisa sila sa mga organisasyong masa at kilusang Palestinian sa paglulunsad na puspusang pakikibaka para ipagtanggol ang kanilang pambansang soberanya.

Sinusuporthan ng PKP at sambayanang Pilipino ang paggigiit ng mamamayang Palestinian na tanggalin ng Israel ang blokeyong pang-ekonomya sa Palestine. Lubos na kasuklam-suklam para sa Israel na trangkahan ang hangganan nito sa Gaza, na naghihigpit sa komersyo at pagpasok ng pagkain, tubig, gamot at iba pang esensyal na kalakal para sa mamamayan ng Gaza upang paluhurin sila sa kapangyarihan ng Israel.

Kinukundena ng PKP ang gubyernong Israeli sa paggamit nito ng pasista at panatikong retoriko gaya ng "(pagbabalik) sa Gaza sa sinaunang panahon" na anito'y tanging paniguro nito ng kapayapaan. Nakikiisa ang PKP sa mga mamamayan ng daigdig na nagmamahal sa kapayapaan sa paggigiit na kagyat na itigil ng gubyernong Israeli ang pambobomba nito sa Gaza at tanggalin ang blokeyong pang-ekonomyang ipinataw nito sa Gaza.

Kinukundena ng sambayanang Pilipino ang imperyalistang guberno ng US sa patuloy na pagsuporta nito sa at pasista at panatikong gubyernong Zionista ng Israel. Ang Isreal ang pinakamalaking tumatanggap ng dayuhang pondong militar ng US. Nagsisilbi itong base ng kapangyarihan ng US sa Middle East at tumatanggap ng papalaking ayudang militar habang naghahanda ang US sa ibayong panghihimasok sa Iran at iba pang bansang nagigiit ng paglaya mula sa dominasyon ng US.