Ang gibungat ni Aquino nga paglabong kunohay sa ekonomiya, kirigkirig na lamang sa dunot nga sistemang ekonomikanhon

Communist Party of the Philippines
December 05, 2012

Gibudyong ni Benigno Aquino III, kasamtangang pangulong ehekutibong opisyal sa nagpinal nga semikolonyal ug semipyudal sa sistema sa Pilipinas, ang 7.1% nga paglabong sa Gross DomesticPproduct (kinatibuk-ang lokal nga produkto o GDP) alang sa ikatulo nga kwarter nga gireport sa iyang mga teknokrata niadtong Nobembre 28.

Taliwala sa nagkasamot nga kahimtang nga sosyo-ekonomikanhon sa katawhan, gipaningkamutan og maayo ni Aquino nga patuohon ang lumulupyo nga ang gisaad niya nga “inclusive growth” (o ang benepisyo kuno sa katawhan sa paglabong sa ekonomiya) malantaw na aron makunhuran ang kasuko sa lumulupyo ug masanta ang ilang pagbatok. Ingon pa man, palyar ang statistics sa gibungat nga paglabong ni Aquino aron buhion ang katawhan. Wala gyuy timailhan sa paglambo sa ekonomiya.

Sama sa nangagi, nakatumbok ang palisiyang ekonomikanhon ni Aquino sa pagdani sa mga langyawng mamuhunan pinaagi sa pagpakunhod sa suholan ug paghatag og imprastrakturang pisikal ug pinansyal sa dagkong langyawng kapitalista. Padayon nga gibabagan ni Aquino ang lokal nga paglabong sa ekonomiya ug hustisyang katilingbanon pinaagi sa pagbabag sa reporma sa yuta ug nasudnong industriyalisasyon. Padayon nga nakapunting ang lokal nga produksyon sa agrikultura ug manupaktura sa mitidlum nga merkadong pang-eksport.

Ang statistics sa paglabong sa GDP ni Aquino walay lain kundili ang ulahing pagginhawa sa nagpinal na nga sistemang ekonomikanhon. Ang dalan sa ekonomiya ni Aquino awat-awat lamang sa gisubay usab sa rehimeng Arroyo, Estrada, Ramos ug uban pa nga nangaging rehimen. Sa pagtuman sa mga ekonomikanhong dikta sa mga imperyalista, milayo si Aquino ug mga teknokrata niya sa tinuod nga paglabong sa industriya ug modernisasyon sa agrikultura.

Ang gipanghambog nga 7.1% sa paglabong sa GDP sa ikatulo nga kwarter gibunga nag-una sa 24% nga paglobo sa gasto sa konstraksyon, kadaghanan alang sa pagtukod og mga opisina, mga mall ug pabalay. Ang gibungat nga gasto sa konstraksyon nagsukad sa ispekulasyon sa padayon nga paglobo sa mga business processing operations (mga call center) ug paggasto sa mga tigkonsumo (consumers) gama sa remittance sa mga migranteng mamumuo. Mokabat sa 2.2 milyon metro-kwadrado sa mga opisina ang gibana-banang tukuron taman 2015, kinadak-an sa Quezon City, Makati, Mandaluyong ug Manila aron matubag ang gilauman pa lamang nga paglobo sa langyawng business processing operations sa Pilipinas.

Daghan ang pagkapareho niining “paglambo” diha sa ispekulatibong aktibidad nga nagduso kuno sa “economic growth” niadtong sayong bahin sa dekada 1990 ubos sa rehimeng Ramos. Ingon pa man, niadtong 1997-98, sa paghugno sa real estate, nabilin nga bakante ang daghang opisina ug wala matapos nga mga subdivision nga gipundohan sa mga lagyawng mamuhunan.

Mirebenta sa ekonomiya sa Pilipinas sa mo-abutay nga mga tuig ang maong “paglabong” nga duso sa mga call center ug pagtukod og mga kondominyum. Ang kasamtangang pagduso sa gobyernong US nga pundohan ang in-sourcing (o pagpabalik sa US sa mga trabahong gibalhin sa ubang kanasuran) nagtimaan sa paghugno sa mga lokal nga call center. Sination niini ang kapalaran sa liboang mga eskwelahan sa nursing nga nanulbong niadtong sayong bahin sa 2000 nga ngadto-ngadto nahugno duyog sa pagkupos sa panginahanglan sa mga nars ug caregiver usa mahuman ang dekada.

Aron makab-ot ug masustini ang “paglabong sa ekonomiya” duso sa konstraksyon, gihawanan sa rehimeng Aquino ang lagpad nga kayutaan sa National Capital Region (NCR) pinaagi sa pagdemolis sa mga komunidad sa kabus sa dakbayan.

Dili makatabang ang “paglabong sa ekonomiya” ni Aquino aron maaswat ang kahimtang sa katawhan bisan panamtang lamang. Sugod Hunyo taman Septembre, dungan sa “makakugang nga paglabong sa ekonomiya,” gipakita sa datos mismo sa gobyerno nga misaka pa sa 0.1% ang walay panginabuhian nga nagkahulogan sa pagkawagtang sa trabaho sa kapin-kon-kulang sa 250,000 nga mamumuo.

Tanan manipulasyon sa datos ang estratehiya ni Aquino sa “pagmugna og trabaho.” Pinaagi sa pagtuis sa kahulogan sa adunay trabaho, “madaugon” niini nga nakunhuran ang tantos sa kawalay panginabuhian sa 6-7% gikan sa kapin-kon-kulang 9-10% niadtong mi-aging tuig.

Sa mga independenteng surbi sa mga pwersang pamuo, dili mokubos sa 22% ang tantos sa kawalay panginabuhian—mas katuohan kini kung huna-hunaon nga 75% sa panginabuhian nga gimugna niadtong mi-aging tuig partaym ang kinaiya. Hapit 25% sa giganlan nga mga bag-ong trabaho klasipikadong “wala bayri nga panginabuhian pangpamilya.” Malangkubon nga kategorya kini aron ihulagway nga adunay panginabuhian kadtong wala gyud usab, nga kung tugkaron, naningkamot lamang nga mokita sa pagtukod og gagmayng tindahan o turo-turo ug uban pa. Uban pang malangkubon nga kategorya ang underemployment (kakulang sa trabaho) nga nagtago sa kagrabihon sa kakulangon sa trabaho, nga mokabat na sa 20%. Tungod sa grabi nga kakulangon sa trabaho, napwersa ang kapin 9 ka milyon nga Pilipino nga manarbaho sa ubang kanasuran isip mga mamumuong kontraktwal.

Kapin 40% sa mga walay panginabuhian mga nakatongtong sa kolehiyo, nga tin-aw nga nagpakita sa kagrabihon sa pagkasayang sa katakos ug kaalam nga mahimo unta nga mapuslan sa lokal nga ekonomiya tungod sa pagkapakyas sa reaksyunaryong estado nga magpatuman og modernisasyon sa ekonomiya.

Dili matakpan sa mga gipalobong datos sa paglabong sa ekonomiya ni Aquino nga ang kamatuoran nagpabilin nga agraryo ug atrasado sa batakan ang ekonomiya sa Pilipinas. Krisis ug istagnasyon ang nag-una niining tendensya.

Walay pang-ekonomiyang tumong ug hukom-pangpolitika ang reaksyunaryong estado sa Pilipinas nga palamboon ang lokal nga produktibong pwersa ug himoong moderno ang ekonomiya. Sukwahi sa kinaiya sa mga nagharing hut-ong nga dagkong agalong yutaan ug burgesya-komprador nga palamboon ang lokal nga ekonomiya isip independente ug progresibong ekonomiya.

Ang modernisasyon ug pag-abanti sa ekonomiya makab-ot lamang sa pagbungkag sa pyudal nga monopolyo sa yuta piaagi sa tinuod ug walay puas nga reporma-sa-yuta ug pagtapos sa pagsalig sa langyawng pamuhunan ug pagpasulod sa langyawng kapital pinaagi sa komprehensibong programa alang sa nasudnong industriyalisasyon.

Matuman lamang kining tanan sa usa ka rebolusyonaryong demokratikong gobyerno sa katawhan nga determinadong mosubay sa dalan sa nasudnon ug katilingbanong paglingkawas.