Brutalidad sa likod ng mga pasiklab


Editoryal
Ang Bayan
Disyembre 7, 2012

Download PDF here

Dalawang linggo bago ang paggunita ng International Human Rights Day, muling nagpasiklab si Benigno Aquino III nang buuin niya nitong Nobyembre 27 ang isang inter-agency committee (IAC). Aasikaso raw ito sa mga kaso ng ekstrahudisyal na pamamaslang, pagdukot, tortyur at iba pang anyo ng paglabag sa karapatang-tao, partikular sa mga kaso ng nakaraang rehimen.

Ang pagkakabuo ng superbody na ito ay isang desperadong hakbang para takpan ang pananagutan ng kanyang rehimen sa lumalalang mga paglabag sa karapatang-tao sa bansa. Ginagamit ito ni Aquino para isalba ang kanyang kredibilidad sa usapin ng karapatang-tao sa harap ng malawak na pang-aabuso at brutalidad ng mga armadong tauhan ng estado.

Dahil kabilang sa IAC ang mga hepe ng AFP at PNP, tiyak nawala itong ibang patutunguhan kundi ang pag-abswelto sa mga upisyal ng militar at pulisya na sangkot sa mga kaso ng paglabag sa karapatang-tao. Wala itong pinagkaiba sa Task Force on Political Violence ng rehimeng Arroyo, na binuo noong 2007 sa kasagsagan ng mga paglabag sa karapatang-tao.

Ilang araw bago ito, ibinida naman ni Aquino ang pagpirma niya sa ASEAN Human Rights Declaration nang magpulong ang mga lider nito sa Cambodia noong Nobyembre. Sa pamamagitan ng dokumentong ito, ang mga mapaniil na gubyernong pumirma rito ay makapagpapanggap na mga tagapagtaguyod ng karapatang-tao.

Taliwas sa United Nations Declaration on Human Rights, isinasaad ng dokumentong ito ng ASEAN na ang karapatang-tao ay mas mababa kaysa "pambansang seguridad" at iba pang konsiderasyon ng mga gubyerno. Ang pangangatwiran ding ito ang palagiang ginagamit ng kasalukuyan at nagdaang rehimen sa mga paglabag sa karapatang-tao.

Sa likod ng mga pasiklab na ito ni Aquino, tuluy-tuloy na lumalala at nagiging brutal ang mga pag-atake ng mga armadong tauhan nito sa mamamayan. Wala pang kahit isang salarin sa malalalang krimen ng paglabag sa karapatang-tao ang nahatulan sa ilalim ng rehimeng Aquino. Nananatiling bigo ang rehimeng Aquino na dakpin at ikulong si Gen. Jovito Palparan, ang berdugong heneral na responsable sa malalalang kaso ng paglabag sa karapatang-tao sa ilalim ng rehimeng Arroyo.

Lalo pang humahaba ang listahan ng mga paglabag sa karapatang-tao habang dinedepensahan ng mga armadong ahente ng estado ang interes ng mga dayuhang korporasyon, mga lokal nitong kasosyong burgesya-kumprador at panginoong maylupa.

Lalupang tumitindi ang brutal na pasistang kampanya ng rehimeng Aquino laban sa mamamayan habang papalapit ang pagtatapos ng kontra-rebolusyonaryong Oplan Bayanihan. Nakatakdang magtapos na ito sa darating na taon, subalit malinaw na malayung-malayo ito sa layuning lupigin ang armado at demokratikong pakikibaka ng masa.

Tampok sa pangatlong taon ni Aquino ang kahindik-hindik na pagpaslang ng mga lider-masa tulad nina Genesis Ambason at Ely Oguis, na kapwa dumaan sa matinding tortyur. Sa kaso ni Oguis, karumal-dumal ang ginawang pagpugot sa kanya. Higit ding tumampok ang paggamit ng estado at kakutsaba nitong malalaking dayuhang kumpanya sa armadong pwersa ng AFP laban sa lumalabang mamamayan. Tampok ito sa pamamaslang sa mga lider-Lumad na mariing tumututol sa dayuhang pagmimina, at sa walang awang pagmasaker ng mga pwersa ng AFP sa pamilyang Capion noong Oktubre.

Sinalubong ng protesta ang paghirang kamakailan ni Aquino kay Brig. Gen. Eduardo Año bilang hepe ng Intelligence Service of the AFP. Si Año ay isa sa 45 pinangalanang responsable sa pagdukot kay Jonas Burgos noong 2007. Responsable rin siya sa iligal na pag-aresto kay Tirso "Ka Bart" Alcantara noong 2011 at sa matitinding paglabag sa karapatang-tao sa South Quezon-Bondoc Peninsula ngayong taon.

Ayon sa talaan ng KARAPATAN, mula Hulyo 2010 hanggang Oktubre 2012 ay umabot sa 129 ang biktima ng ekstrahudisyal na pamamaslang at 12 ang dinukot. Sa Mindanao, 37 ang biktima ng ekstrahudisyal na pamamaslang, kabilang ang 24 na lider-Lumad na tumututol sa malakihang pagmimina at pagtotroso. Labinlimang ina at batang babae ang pinaslang ng rehimen sa ilalim ng Oplan Bayanihan, 12 sa kanila nito lamang 2012.

Umaabot na rin sa 467 ang iligal na inaresto, karamihan mga magsasaka at mga katutubong nakasalubong ng mga nag-ooperasyong militar sa bundok at kagubatan. Binansagan ang mga nadakip na mga kasapi o tagasuporta ng Bagong Hukbong Bayan. (Tingnan ang talaan para sa kabuuang listahan.)

May 401 bilanggong pulitikal sa bansa, at 123 rito ay inaresto at ikinulong sa ilalim ng rehimeng Aquino.

Lansakan din ang mga paglabag sa karapatang-tao sa pagtutulak ni Aquino na ipatupad ang mga programa sa ekonomya. Kaliwa't kanan ang mararahas na demolisyon ng mga maralitang komunidad sa layuning ipagamit sa dayong malalaking kumpanya ang lupa para sa mga proyekto sa ilalim ng Public-Private Partnership. Patuloy din ang tuwirang pagsikil sa karapatan ng mga manggagawa sa pag-uunyon at pagwewelga. Pinagbabantaan ni Aquino ang karapatan sa pamamahayag sa pagtutulak niya ng Cybercrime Act.

Kaliwa't kanan ang paglabag ng rehimen sa mga kasunduang pinirmahan ng estado at ng National Democractic Front of the Philippines, laluna sa paggarantiya sa karapatang-tao at sa seguridad ng mga negosyador at konsultant ng NDFP. Dahil dito, lalong ginagawang mahirap na magpatuloy pa ang usapang pangkapayapaan.


Iba Pang Artikulo: