Dalawang magkasunod na espesyal na operasyon, matagumpay na nailunsad! Tatlong sagad-saring kontra-rebolusyonaryo, naparusahan!

Armando Catapia Command
NPA-Camarines Norte

December 20, 2012

Matagumpay na nailunsad ng isang yunit ng Armando Catapia Command ang dalawang magkasunod na espesyal na operasyon noong ika-18 at ika-19 ng Disyembre, 2012 sa Baranggay Busigon at Baranggay Casispalan, pareho sa bayan ng Tagkawayan, lalawigan ng Quezon.Sa dalawang magkasunod na espesyal na operasyon na ito, matagumpay na naparusahan sina Ex-Brgy. Captain Adriano Losanta, 53 taong gulang ng Brgy. Casispalan, Jeffrey Mendoza, 26 na taong gulang ng Brgy. Casispalan at Efren “Onyo” Gacilla, 34 taong gulang ng Brgy. Busigon. Ang mga ito ay mga sagad-saring kontra-rebolusyonaryo at napakalaki ng kriminal na pananagutan sa Partido Komunista ng Pilipinas, Bagong Hukbong Bayan at rebolusyonaryong mamamayan sa hangganang Tagkawayan-Labo.

Si Ex-Baranggay Captain Losanta, aktibong CAFGU simula 2007 hanggang ngayon. Siya ang pangunahing responsable sa sapilitang pagrerekrut ng CAFGU sa kanilang lugar. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng pananakot, pandarahas at panggigipit sa kanyang kabaranggay (laluna yaong mga pinaghihinalaan nilang may kaugnayan sa rebolusyonaryong kilusan), katuwang ang 74th IBPA upang sumapi sa bayaran at utusang CAFGU ng Armed Forces of the Philippines (AFP). Umabot sa mahigit 50 taga-Brgy. Casispalan ang naging produkto ng kanyang kontra-rebolusyonaryong gawa. Dahil dito, siya ang itinayong Kumander ng mga CAFGU sa kanyang baranggay sa isang haba ng panahon at naging puno ng makinarya sa paniktik ng kaaway doon. Hanggang sa ngayon aktibo pa rin itong kasapi ng CAFGU at aktibong naglalatag ng paniktik at gumagawa ng mga gawain upang labanan ang pagsulong ng rebolusyonaryong kilusan at pakikibaka ng mga mamamayan doon.

Si Jeffrey Mendoza, isang sagad-saring EX-NPA na nagkanulo, nagtaksil sa Bagong Hukbong Bayan at rebolusyonaryong kilusan. Aktibo itong nagpagamit sa AFP-PNP sa kanilang mga pag-atake laban sa yunit ng Bagong Hukbong Bayan sa bayan ng Tagkawayan. Pangunahing responsable ito sa pagpapakubkub sa kanyang yunit na pinagmulan noong taong 2007 dahilan upang mapinsala ang ilang kasama at masa. Mula noon hanggang sa bago siya mahuli, naging aktibong kasapi ito ng CAFGU sa kanilang lugar.

Si Efren Gacela, ay napakatagal ng aktibo at pangunahing Baranggay Intelligence Network (BIN) ng AFP sa hangganang Tagkawayan-Labo. Aktibo ito sa pagsubaybay sa galaw ng yunit ng Bagong Hukbong Bayan sa kanyang eryang nasasaklawan at aktibo sa pagbibigay ng impormasyon sa yunit ng AFP. Pangunahing responsable ito sa hindi na lamang dalawampung beses na pag-atake ng mersenaryong pwersa ng AFP laban sa yunit ng BHB na kumikilos sa lugar dahil sa ibinigay niyang mga impormasyon.


Nabitag ng espesyal na operasyon ng yunit ng BHB si Losanta at Mendoza habang ang mga ito ay gumagampan ng gawaing paniktik sa kanilang lugar sa tabing ng diumano'y pag-uuling kasama ang ilang aktibo at di na aktibong mga CAFGU. Sa proseso ng operasyon, inaresto rin ang ilang CAFGU na sina Reden Cordero, Roger Mendoza at Eugenio Latibo. Pinalaya ang mga ito matapos na maimbestigahan at mapangaralan ng BHB dahil sa ang mga ito ay wala namang mabigat na krimen laban sa rebolusyonaryong kilusan at mamamayan..

Pinatutunayan ng mga pangyayaring ito na hindi kailanman makakatago sa likod ng AFP, sa pamamagitan man ng pagsapi sa CAFGU o pagsusundalo ang sinumang may malaking krimen laban sa masa at rebolusyonaryong kilusan. Tumagal man ng limang taon bago naipatupad ang pamamarusa, tinitiyak ng Bagong Hukbong Bayan na mapaparusahan ang mga sagad-saring mga kontra-reblusyonaryong kriminal, laluna yaong hindi nagbabago, upang sa ganoon ay mabigyan ng katarungan ang kanilang mga biktima.

Kaugnay nito, tinatawagan namin ang iba pang naging bahagi ng kontra-rebolusyonarong gawa nina Losanta, Mendoza at Gacilla, at iba pang mga taong may katulad nilang gawa na kaagad ng sumuko sa alinmang yunit ng Bagong Hukbong Bayan. Sapat na ang pagparusa ng kamatayan sa tatlong nabanggit bilang babala upang kayo ay tumigil na sa inyong mga kontra-mamamayan at kontra-rebolusyonaryong mga gawain. Tinatawagan rin namin ang mga sumaping CAFGU, produkto man o hindi ng sapilitang pagrerekrut ni Losanta na kaagad ng umalis sa aktibong serbisyo sa pagCACAFGU saanman kayo nakadestino. Kaakibat nito, sumuko rin sa Bagong Hukbong Bayan upang maiproseso ang inyong pagkakabuhay sa mga baryong inyong tinitirhan.

Nais naming samantalahin rin ang pagkakataong ito upang babalaan ang mga elemento sa paniktik ng kaaway na nagpapanggap na nagkakabuhay sa aming saklaw upang mabisang makapaniktik laban sa rebolusyonaryong kilusan. Ang mga aktibo at di na aktibong CAFGU na papasok sa aming saklaw upang magkabuhay ay kailangang kumuha muna ng opisyal na pahintulot sa alinmang yunit ng Bagong Hukbong  Bayan sa inyong lugar. Ang mga mapapatunayan namin na gumagawa ng operasyong paniktik sa aming saklaw gamit ang tabing ng pagkakabuhay ay magiging target ng espesyal na operasyon ng Bagong Hukbong Bayan.

Uring magsasaka, maglingkod sa kauring magsasaka at hindi sa mga dayuhan at panginoong maylupa!

Mabuhay ang ika-44 na taon ng Pagkakatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas (MLM)!

Mabuhay ang Bagong Hukbong Bayan!

Mabuhay ang Sambayanang Pilipino!