Dayuhang Pagmimina, Kumpanya ni Danding Cojuangco at kasapakat nitong V.I.L. Mines Inc. at Macro Asia pinarusahan ng Bagong Hukbong Bayan!

Armando Catapia Command
Bagong Hukbong Bayan
Disyembre 13, 2012

Dayuhan at Malalaking Pagmimina sa Bundok Cadig, Pinalalayas!

Matagumpay na pinarusahan ng Bagong Hukbong Bayan sa ilalim ng Armando Catapia Command ang kumpanya sa pagmimina ni Danding Cojuanco na VIL Mines Corp. o Veronica IƱiguez Lee Mines Corporation at Macro Asia bandang alas:400 ng hapon, araw ng Martes ika-11 ng Disyembre, 2012 sa Brgy. Sta Monica, saklaw ng bayan ng Tagkawayan. Sinunog ang tatlong malaking makina na ginagamit sa paghuhukay at sinira ang mahigit sa P5.1 milyong pisong kagamitan ng kumpanya. Kinumpiska rin ang ilang kagamitang pangkomunikasyon at pistola ng kumpanya. Sa proseso ng pamamarusa ay wastong pinakitunguhan ang mga manggagawa ng kumpanya na may kalahok na pitong kagawad ng CAFGU.Kasabay ng matagumpay na pamamarusa, ibinigay ng yunit ng Armadong Catapia Command ang atas ng Demokratikong Gubyernong Bayan na pinalalayas at hindi pinahihintulutan ang pagsasagawa ng dayuhan at malakihang pagmimina sa Bondok ng Cadig.

Ang VIL Mines Corp. ay may permiso mula sa Mines and Geosciences Bureau (MGB) ng Department of Environment and Natural Resources(DENR) na magsagawa ng proyektong eksplorasyon ng mineral na _nickel_ sa kabundukan ng Cadig na nasasaklaw ng 3 bayan at 8 barangay. Kasosyo nito ang kumpanyang Macro Asia ni Lucio Tan. Pero ayon sa mapagkakatiwalaang _source_ sa loob ng kumpanya, ang tunay na nasa likod ng pagmiminang ito ay ang mandarambong na burgesyang kumprador na si Danding Cojuanco, ang tiyuhin at may malaking pondong ibinigay upang manalo ang papet na presidenteng Noynoy Aquino. Mayroon itong kabuuangn _budget_ na P200 milyong piso sa eksplorasyon pa lamang.

Ang kanilang proyekto ay nakapwesto sa saklaw ng Barangay Tigbinan, Guisican, Bayabas at Cabatuhan sa bayan ng Labo, Camarines Norte, ng Barangay Villa San Isidro ng Bayan ng Santa Elena, Camarines Norte at ng Barangay Casispalan, Santa Monica at Bagong Silang sa bayan ng Tagkawayan, Quezon. Saklaw ng nasabing permiso ang kabuuang 11,126.36 ektarya na lawak ng kabundukan ng Cadig.

Ang pagmimina nilang ito ay bahagi ng kampanya ng kasalukuyang rehimeng US-Aquino para dambungin ang yamang-likas ng kabundukan ng bansa para sa interes ng dayuhang monopolyo kapitalista at mga lokal na kasabwat nila na naghaharing uri na kumprador burgesya at panginoong maylupa --- sa puntong ito ay ang kanyang tiyuhing si Danding Cojuanco na siyang may pinakamalaking pondong laan para manalo siya sa eleksyon sa pagkapresidente. Pangunahing tuta ng imperyalismong US si Noynoy Aquino sa bansa habang ang mga gubernador ng Camarines Norte at Quezon ay mga tagasunod sa saklaw ng lalawigan.

Sa pag-uumpisa pa lamang ng pagmimina ng VIL Mines Corp/Macro Asia noong Setyembre 2012 ginamit na nito ang pwersang militar ng 902nd Brigade ng 9th ID at ng 201st Brigade ng 2nd ID ng Philippine Army. Agad sinimulan noong Nobyembre 2012 ang malakihang operasyong militar na nilahukan ng 49th IBPA ng 902nd Bde, ng 76th IBPA ng 202nd Bde at ng 22nd Division Recon Company (DRC) ng 2nd ID sa ilalim ng Southern Luzon Command. Hanggang sa kasalukuyan ay nagpapatuloy ang operasyon ng nasabing mga yunit ng AFP para ipagtanggol ang proyektong pagmimina at supilin ang anumang pag-usbong o pag-iral ng pagtutol ng mamamayan.

Bago pa lamang ang malawakang operasyong militar ay naglinaw na ang Bagong Hukbong Bayan bilang kinatawan ng Pulang kapangyarihan sa kanayunan ng paninindigan nito ng pagtatanggol sa likas na yaman ng mamamayan at ng pangangalaga sa kabuhayan, karapatan, kapaligiran at buhay ng mga mamamayan sa nasabing lugar. Ilang ulit na nagpaabot ang Armando Catapia Command sa pamamagitan ng kinatawan ng kumpanya na kilalanin ang pag-iral ng rebolusyunaryong gubyerno at ang mga patakaran nito.

Ayon sa pinakahuling ulat mula mismo sa MGB, aabot sa 163,291.30 ektarya ang pinahintulutan nitong minahin ng 22 kumpanya na may 31 hiwa-hiwalay na aplikasyon sa pagmimina sa hangganan ng Bicol-Quezon, 157,000 ektarya nito ang nasa saklaw ng bayan ng Tagkawayan. Nangangahulugan nito ng pagkawasak ng kabundukan ng Cadig at ang kaakibat nitong pagsira sa kabuhayan, kalikasan, buhay at kinabukasan ng mamamayan sa paligid nito.

Malinaw na malinaw ang papel ng Oplan Bayanihan ni Noynoy Aquino para tiyakin na hindi magagambala ang malawakang pagmimina ng mga protesta ng mamamayan na matagal nang nagsimula at lalo pang lumalakas. Katunayan ay ilang lider masa na ang pinaslang dahil sa pagtutol dito kagaya nina Kapitana Merlyn Birmas at ang pamilya ni Benjamin Mancera. Ilang tao ng barangay Cabatuhan at Canapawan ang tinakot, sinaktan at hinaras ng mga sundalo. Asahan pang magpapatuloy ang karahasang ito sa ngalan ng proyektong pagmimina ng magkasabwat na dayuhan at Noynoy Aquino.

Ang nangyaring pamamarusa ay mensahe ng Armando Catapia Command na hindi nito kailanman pahihintulutan ang operasyon ng dayuhang pagmimina sa Bundok Cadig alinsunod na rin sa pambansang patakaran ng Partido Komunista ng Pilipinas. Nakatuntong ang patakarang ito sa pagiging mapangwasak sa kalikasan, kabuhayan at buhay ng mamamayan ng Tagkawayan, Guinayangan, Sta Elena, Labo at iba pang bayan sa karatig ang dayuhan at malalaking pagmimina sa kabundukan ng Cadig. Bukod pa rito, tanging ang mga dayuhan, mga kasapakat nilang burukrata-kapitalista sa pangunguna ni Gobernador Tallado ng Camarines Norte ang makikinabang at yayaman sa pandarambong sa yamang mineral ng bundok Cadig.

Tanging ang mga dayuhan, sina Danding Cojuanco, Lucio at kanilang mga kasapakat ang makikinabang sa dinambong na _nickel_, ginto at iba pang yamang mineral ng bundok Cadig. Sa kabilang banda, ang mamamayan sa mga bayan ng Tagkawayan, Guinayangan, Sta Elena, Labo at iba pang mga karatig, laluna ang masang magsasaka ang siyang pangunahing maaapektuhan ng mga pagbaha, pagkalason ng mga ilog at dagat at ng kaakibat nitong pagkawasak ng kagubatan, kalupaan, lupaing sakahan, pinagkukunan ng inuming tubig at iba pang delubyong idudulot ng mina. Higit sa lahat ang kasunod na henerasyong Pilipino ang siyang higit na magtatamasa ng delubyong ito. Hindi kailanman ito mapapahintulutan ng Bagong Hukbong Bayan, ng rebolusyonaryong mamamayan at mamamayan sa saklaw at paligid ng Bundok Cadig.

Kaugnay nito, nais naming ipaabot na magiging pamalagiang target ng mga aksyong pamamarusa at ng mga ilulunsad na mga taktikal na opensiba ng Bagong Hkbong Bayan ang anumang dayuhang korporasyon sa pagmimina at ang kanilang mga kasapakat na mga armadong pwersa sa pangunguna ng mersenaryong AFP-PNP-CAFGU.

Mariin ding binabalaan ang Gubernador ng Camarines Norte na si Edgardo Tallado sa malinaw niyang paggamit ng lakas militar ng estado para ipatupad ang kagustuhan niya na matuloy ang proyektong pagmimina. Ayon sa balita, kabahagi siya sa may-ari ng El Dore Mining Corporation at ng Mt. Labo Exploration and Development Corporation. Ang mga nabanggit ay pawang mga nabigyan ng pahintulot ng MGB ngayong taong ito para magsimula ng operasyon sa pagmimina. Malinaw ang pagkatuta ng gubernador sa interes ng mga dayuhan, ng pagiging gahaman sa yaman kahit na maging kapalit ang kabuhayan, kalikasan, kinabukasan at buhay ng mamamayan na dapat sana ay kanyang pinaglilingkuran bilang gubernador.

Nananawagan ang Armando Catapia Command sa mamamayan ng Camarines Norte at Quezon na pag-ibayuhin ang paglaban alang-alang sa kasalukuyan at susunod na henerasyon ng mamamayan. Tanging ang pagkakaisa sa pagsusulong ng armadong pakikibaka at malawakang kilos protesta ang sandata ng sambayanan laban sa ganid na interes ng dayuhan at mga lokal nitong kasabwat. Higit nating palakasin ang hukbo ng mamamayan, ang Bagong Hukbong Bayan, sa pamamagitan ng maramihang pagpapasapi ng pinakamabubuti nating anak. Ilunsad ang malawak at masinsing pakikidigmang gerilya sa buong saklaw ng ating tirahan at hanapbuhay. Itaguyod at palakasin ang rebolusyunaryong kapangyarihan ng mamamayan. Durugin ang pasistang galamay ng sabwatang dayuhan at lokal na naghaharing uri na walang iba kundi ang AFP-PNP. Kamtin ang tagumpay ng demokratikong rebolusyong bayan.

Dayuhan at malakihang pagmimina sa bundok Cadig, palayasin!
Mabuhay ang Bagong Hukbong Bayan!
Mabuhay ang National Democratic Front of the Philippines!
Mabuhay ang Partido Komunista ng Pilipinas!