Deklarasyon ng tigil-putukan mula 20 Disyembre 2012 hanggang 15 Enero 2013

Komite Sentral
Partido Komunista ng Pilipinas
20 Disyembre 2012

Sa rekomendasyon ng Negotiating Panel ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP), idinedeklara ngayon ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas sa lahat ng kumand at yunit ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) at mga milisyang bayan ang kautusan para sa tigil-putukan na iiral mula 00:00H ng 20 Disyembre 2012 hanggang 23:59 ng 15 Enero 2013.Ang kautusang tigil-putukan ay inilalabas kasabay ng katulad na kautusang tigil-putukan na ilalabas ng mga upisyal ng Gubyerno ng Republika ng Pilipinas (GPH) gaya ng napagkaisahan sa isang espesyal na pulong ng mga espesyal na kinatawan ng NDFP at ng mga katapat nila sa GPH nitong 17-18 Disyembre sa The Hague, Netherlands, sa pamamahala ng Norweigian Royal Government.

Ang kautusang tigil-putukan ay inilalabas kaisa sa tradisyunal na pagdiriwang ng mamamayang Pilipino ng Kapaskuhan at Bagong Taon. Bibigyan din nito ng pagkakataon ang mga rebolusyonaryong pwersa na magsagawa ng mga asembliya at demonstrasyon upang gunitain ang ika-44 anibersaryo ng PKP at ipagdiwang ang mga rebolusyonaryong tagumpay sa nagdaang taon.

Ang kautusang tigil-putukan ay nagpapalawig sa naunang deklarasyong tigil-putukan na inilabas ng National Democratic Front-Mindanao sa lahat ng mga yunit ng BHB na kumikilos sa mga lugar na sinalanta ng bagyong Pablo na sumaklaw sa panahong Disyembre 5, 2012 hanggang Enero 3, 2013. Sa pagpapalawig ng tigil-putukan, ang mga yunit ng BHB na nasa mga lugar na sinalanta ay makapagpapatuloy sa gawaing rehabilitasyon at pagtulong sa mga biktima na muling masimulan ang kanilang kabuhayan.

Inilalabas din ang kautusang tigil-putukan bilang pagsuporta sa pagsisikap na paandaring-muli ang usapang pangkapayapaang NDFP-GPH. Ang usapang NDFP-GPH ay dalawang taon nang nakatigil dahil sa pagmamatigas ng GPH na tumangging tumalima sa mga naunang kasunduan. Inaasahan ng mga rebolusyonaryong pwersa na ang sinkronisadong paglalabas ng kautusang tigil-putukan ng NDFP at GPH ay makapagtutulak sa GPH na palayain ang mga konsultant ng NDFP pati na ang mga detenidong pulitikal na inaresto at patuloy na ibinibimbin labag sa Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG) at sa Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CAHRIHL).

Sa panahong ng tigil-putukan, lahat ng yunit ng BHB at mga milisyang bayan ay hihinto at iiwas sa paglulunsad ng mga opensibong operasyong militar laban sa mga armadong yunit at tauhan ng Armed Forces of the Philippines (AFP), Philippine National Police (PNP) at iba pang paramilitar at armadong grupong nakadugtong sa Gubyerno ng Republika ng Pilipinas.

Ang mga tauhan ng AFP at PNP na walang malaking kasalanan kundi ang kanilang pagiging kasapi ng mga armadong yunit ng kaaway ay hindi aarestuhin o parurusahan. Maaari silang indibidwal na pumasok sa mga teritoryo ng demokratikong gubyernong bayan at personal na bumisita sa kanyang mga kamag-anak at kaibigan.

Habang lahat ng yunit ng BHB at milisyang bayan ay mananatili sa depensibong moda kapwa sa estratehiko at taktikal na antas, pananatilihing pa rin nila ang mataas na antas ng militansya at pagbabantay laban sa anumang paglusob o pagkilos ng kaaway, kabilang ang pagpasok sa mga teritoryo ng demokratikong gubyernong bayan, paniniktik at iba pang opensibong operasyon kabilang ang tinatawag na operasyong "peace and development", "sibil-militar" o "peace and order". Ang mga operasyon para sa aktibong pagdepensa ay isasagawa lamang kapag malinaw at kagyat ang peligro at kung may aktwal na armadong pagsalakay ng mga pwersa ng kaaway.

Mahigpit na susubaybayan ng lahat ng sangay at komite ng PKP, yunit ng BHB, mga yunit milisya at mga rebolusyonaryong organisasyong masa ang anumang hostil na kilos na isasagawa ng armadong pwersa ng kaaway. Ang gayong impormasyon ay iuulat sa kinauukulang mga kumand ng BHB at pamunuan ng Partido Komunista ng Pilipinas.