Handa nang gunitain ng mga rebolusyonaryong pwersa ang ika-44 na anibersaryo ng PKP


Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Disyembre 24, 2012

Translation: Revolutionary forces are all set to mark CPP's 44th anniversary

Ipinahayag ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) na nakahanda na ang mga rebolusyonaryong pwersa sa buong Pilipinas na gunitain ang ika-44 na anibersasryo ng muling pagkakatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas sa Disyembre 26.

Tulad ng dati, magkakaroon ng daan-daang maliliit at malalaking asembliyang masa sa mahigit 110 larangang gerilya sa buong bansa, maging ng mga pagtitipon at mga pulong pag-aaral sa mga paaralan, maralitang komunidad, upisina, liwasan, bahayan at iba pang lugar upang konsolidahin ang hanay ng PKP at mga aktibistang masa sa pamamagitan pagtataya sa kasalukuyang kalagayan at pagtukoy sa mga tungkulin ng rebolusyonaryong kilusan.

"Magsisilbing okasyon ang mga aktibidad para sa anibersaryo ngayon ng PKP upang ipahayag ang pakikiisa nito sa milyun-milyong maralita at panggitnang magsasaka, mangingisda at karaniwang mamamayan sa Katimugan, Gitnang-Silangang at Northern Mindanao, maging sa ilang prubinsya sa Kabisayaan na malubhang dumanas ng malawakang pagbaha at pagkawasak na dulot ng malakas na bagyong humagupit nitong maagang bahagi ng buwan."

"Sa gitna ng malawakang kalamidad at krisis panlipunan, gugunitain ng PKP ang anibersaryo nito sa mga pagdiriwang ng mga signipikanteng tagumpay sa nakaraang taon, maging ang natipong tagumpay sa mga nakaraang taon sa lahat ng larangan ng pakikibaka."

Magsisilbi rin ang mga aktibidad sa anibersaryo ng PKP upang gunitain ang ika-20 taong anibersaryo ng Ikalawang Dakilang Kilusang Pagwawasto noong 1992-1998. Isinagawa ng PKP ang kilusang pagwawasto upang punahin at pangibabawan ang mga mayor na kamalian at kahinaan. "Hindi makakamit ang mga natipong tagumpay noong mga nakaraang taon kung hindi sa Ikalawang Dakilang Kilusang Pagwawasto."

Binatikos ng PKP ang AFP sa pagpapaigting ng pagtatayo nito ng mga checkpoint at iba pang pagharang sa mga daan sa mga lugar na tinataya nitong pagdarausan ng mga pagtitipon ng mamamayan, upang pigilan ang galaw ng taumbayan, takutin at hadlangan silang dumalo sa mga pagtitipon. Nananawagan ang PKP sa Armed Forces of the Philipines (AFP) na tumalima sa kasunduan sa isang tigil-putukan at igalang ang karapatan ng mamamayang dumalo sa mga aktibidad para sa anibersaryo ng PKP.