Ipagtanggol ang karapatan ng mamamayan, parusahan ang mga pasimuno ng pasistang krimen--PKP

Partido Komunista ng Pilipinas
Disyembre 10, 2012

Nananawagan ngayon ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa lahat ng mga rebolusyonaryong pwersa na ipagtanggol ang mga karapatang sibil at pulitikal ng sambayanang Pilipino at parusahan ang mga pasimuno ng pasistang krimeng ng mga armadong pwersa at organisayon ng pulisya ng estado sa proseso ng pagpapatupad ng gerang mapanupil ng Oplan Bayanihan ni Aquino."Nakikiisa ang PKP sa sambayanang Pilipino sa paggunita sa Internasyunal na Araw ng mga Karapatang-tao ngayon sa pamamagitan ng pagtutok sa patuloy na paglala ng kalagayan ng karapatang-tao sa Pilipinas na kinatatangian ng papatinding brutalidad at di pinanagutan ng mga armadong pwersa ng estado at mga armadong grupong ginagamit ng estado sa pagsupil sa mga demokratikong karapatan ng mamamayan," anang PKP.

"Ibayong pinalalala ang mga pang-aabusong ginagawa ng Armed Forces of the Philippines (AFP) at ng Philippine National Police (PNP) sa pamamagitan ng pakanang retoriko hinggil sa mga karapatang-tao ng rehimeng Aquino at ng mga upisyal militar at panseguridad nito na naglalayong ilingid ang walang pakundangang mga pang-aatake ng mga armadong pwersa ng estado," dagdag ng PKP.

"Ang kababawan ng walang patid na pakitang-taong retoriko ni Aquino hinggil sa karapatang-ato at kapayapaan ay pinatitingkad ng katotohanang wala ni isang militar o upisyal panseguridad ang pinanagot sa libu-libong kaso ng ekstrahudisyal na pamamaslang, pwersahang pagdukot, torture, iligal na pag-aresto at detensyon, pambubugbog, pamamaril att iba pang pang-aabusong ginawa ng mga pwersang militar at pulisya," pagdidiin ng PKP.

"Nananatiling malaya at nasa pangangalaga ng kanyang mga kasmahang militar si Gen Jovito Palparan, na itinuturing ng AFP na bayani at modelo dahil sa kanyang kampanya ng brutalidad ng ilang dekada sa ilalim ng rehimeng Arroyo at siyang utak sa mga pagdukot at pangangasiwa ng pagtortyur sa mga aktibista at doon sa mga pinaghihinalaang sangkot sa demokratikong paglaban," anang PKP. "Ni minsa'y hindi binatikos ni Aquino ang mga pasistang krimen ni Palparan. Ang brutalidad na pamana niya ay nagpapapatuloy hanggang ngayon."

"Patuloy na isinasagawa ng mga death squad ng AFP ang mga ekstrahudisyal na pamamaslang. Napakabrutal ng kampanya para patahimikin ang paglaban kontra sa mga operasyon ng pagmimina sa Mindanao at iba pang lugar," anang PKP. "Ang malawakang pang-aabuso ay ginagawa laluna ng mga tinaguriang Peace and Development Teams na idineploy ng militar sa mga komunidad ng mga magsasakang aktibo sa mga demokratikong pakikibakang masa tulad ng reporma sa lupa at mga kampanya laban sa pagpasok ng mga dayuhang kumpanya sa pagmimina."

"Ibayong pinaigting ang kalagayan ng karapatang-tao sa ilalim ng rehimeng Aquino ng mga kaso ng pagmasaker sa botanist na si Leonardo Co at sa kanyang tim ng mananaliksik sa Kananga, Leyte noong 2010, ng pagpatay sa anti-mina na si Fr. Pops Tentorio noong 2011, sa Dutch na misyonaryong si Willem Geertman noong Hulyo, ng pagmasaker sa mga batang mangangasong magsasaka sa Laguna, ng pagmasaker sa pamilya Mancera sa Camarines Norte, ng kamakailang pagmasaker sa pamilya Capeon sa Davao Oriental, ng pagpugot sa upisyal ng baryo na si Ely Oguis noong October sa Albay at ng pagpatay sa matandang mag-asawang Valenzuela sa Isabela noong Nobyembre."

"Nananawagan ang PKP sa sambayanang Pilipino na paigtingin ang kanilang pagtatanggol sa karapatang-tao. Maiaangat nila ang antas ng pagbabantay at paglaban sa lahat ng anyo ng pang-aabusong militar, laluna yaong ginagawa sa proseso ng pagpapatupad ng gerang mapanupil ng Oplan Bayanihan na naglalayong ipailalim ang buu-buong komunidad sa kontrol ng militar," anang PKP. "Dapat buong sigla nilang labanan ang pamimilit ng militar na ipaloob ang sarili sa mga komunidad, palaganapin ang mga bisyo sa lipunan, pang-aabuso sa kababaihan, paninindak sa mga bata, pagnanakaw ng mga hayup na ginagamit sa pagtatarabaho, paninira ng pananim, pambubugbog sa mga residente, panghahalughog sa mga bahayan, paggamit sa mga eskwelahan, daycare center at iba pang impraistruktura publiko bilang mga baraks, pagpapataw ng batas militar, pagkontrol sa suplay ng pagkain at komersyo at ang pagpapataw ng iba't ibang pang-aabuso sa kurso sa pagmilitarisa sa mga komunidad."

"Sa harap ng nagpapatuloy at papabrutal na pang-aatake ng rehimeng Aquino sa mamamayan, inaatasan ng PKP ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) na ibayong paigtingin ang mga taktikal na opensiba laban sa AFP, PNP at iba pang armadong organisasyong nakadikit sa AFP. Dapat papanagutin sa kanilang mga krimen laban sa mamamayan ang mga may kagagawan ng brutalidad ng militar at pulis at sa mga pang-aabuso. Katarungan ang hiling ng sambayanang Pilipino," anang PKP.