Lalong dumami ang nag-NPA ngayong 2012 - NDF


Eduardo Labrador
PKM-Southern Tagalog
Disyembre 21, 2012

MENDIOLA - Kakambal ng balitang pagkagunaw ng mundo ngayong araw, Disyembre 21, ang prediksyon ng Armed Forces of the Philippines (AFP) na mauubos na ang New People's Army (NPA) sa pagtatapos ng taong 2012 sa South Quezon at Bondoc Peninsula (SQBP).

Matatandaang nagpahayag si Gen. Eduardo Año noong Hunyo na 'zero NPA at insurgent-free'  na ang buong probinsya ng Quezon bago magsara ang taon at diumano'y matagal nang nasa 'christmas wishlist' ng reaksyunaryong gobyerno ito.

Ngunit ayon sa pahayag na ipinamahagi sa isang lightning rally sa Mendiola ng Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid (PKM) ay "kabaligtaran ang nangyayari sa mga larangang gerilyang inaatake ng Oplan Bayanihan ng AFP."

Ayon kay Eduardo Labrador, tagapagsalita ng PKM, miyembrong samahan ng National Democratic Front sa Southern Tagalog (NDF-ST), "mahigit sa isang platun ang kabuuang bilang ng bagong-sampang mandirigma at kadre ng NPA sa nakalipas na tatlong buwan sa mga larangan ng SQBP pa lamang. Resulta ito ng masiglang pagtugon ng rebolusyonaryong masa sa mga larangan sa panawagan ng Communist Party of the Philippines (CPP) na pakamahalin at itaguyod ang NPA."

"Hindi kailanman nanamlay ang masa sa armadong rebolusyon kagaya ng nais ipahiwatig at kamtin ng Oplan Bayanihan ng rehimeng US-Aquino. Bigo ang Oplan Bayanihan, bigo ang hasyenderong rehimen ni Benigno Simeon Aquino III na igupo ang digmang magbubukid," dagdag pa ni Labrador.

Kasabay ng lightning rally ay nagladlad ang mga demonstrador ng isang 6 feet x 14 feet na myural sa footbridge ng Morayta na nagsasaad ng kanilang pagdakila sa ika-44 taong anibersaryo ng CPP. Nakalarawan sa myural ang tatlong mukha ng mga Komunistang sina Marx, Lenin at Mao.

Ayon sa grupo, tiwala ang NDF-ST na susi ang rebolusyonaryong programa sa reporma sa lupa sa higit pang paglaki ng kasapian ng NPA lalo na mula sa hanay ng mga magbubukid.

"Habang tumatalim ang antagonismo sa pagitan ng mga naghaharing uri at ng sambayanang Pilipino at lalong humahaba ang pangil ng pasismo at panunupil sa demokratikong kilusan, higit na namumulat ang mas maraming mamamayan sa kawastuhan at pagkamakatwiran ng Pambansa Demokratikong Rebolusyon sa pamamagitan ng Demokratikong Rebolusyong Bayan bilang tanging solusyon sa kahirapan," laman pa ng kanilang pahayag.
       
Nanawagan din ang mga demonstrador na lalong paigtingin ang digmang bayan at ang pag-igpaw mula sa kasalukuyang yugto ng estratehikong depensiba tungong estratehikong pagkapatas. ###