Lalong Paigtingin ang Pakikidigmang Gerilya, Higit na Palakasin ang Rebolusyonaryong Hanay at Pursigidong Sumulong sa Mas Mataas na Antas ng Digmang Bayan!

Pahayag ng Komiteng Tagapagpaganap ng Rehiyong Ilokos-Kordilyera
sa ika-44na Anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas
26 Disyembre 2012

Taas-kamao nating binabati ang buong pambansang organisasyon ng Partido at nag-uumapaw ang ating kagalakang ipinagdiriwang ang araw na ito ng ika-44 na taon ng muling pagkakatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas. Sa pagpasok nito sa susunod na taon ng pamumuno sa puspusan at buhay-at-kamatayang dalawang-yugtong Rebolusyong Pilipino, humahakbang ito sa panibagong yugto ng mga matatamong rebolusyonaryong tagumpay tungo sa mas maunlad na antas ng matagalang digmang bayan sa buong kapuluan.Sa nakaraang buong taon, maniningning na mga tagumpay at pagsulong ng pambansa-demokratikong rebolusyon ang tinamo ng Partido at rebolusyonaryong kilusan sa paglaban sa rehimeng Aquino II na pangunahing papet ngayon ng imperyalismong US sa bansa. Patuloy na lumalakas at lumalaganap ang lagablab ng digmang bayan at ng mga pakikibakang masa. Sa araw na ito, ating ipagkaloob ang pinakamataas na pagpaparangal sa ating mga bayani’t martir na nagbuwis na ng buhay, dugo at pawis alang-alang sa Partido, rebolusyon at bayan.. Gayunding pinararangalan natin ang mga buhay na bayaning patuloy na nagsasakripisyo at nagpupursige sa pagsusulong ng rebolusyonaryong pakikibaka.

Ang hindi maampat na paglala ng krisis ng lokal na naghaharing sistemang malakolonyal at malapyudal sa bansa at ng lubog sa depresyong pandaigdigang sistemang kapitalista, ang mga tampok na salik na paborable sa pag-abante ng pambansa-demokratikong rebolusyon sa Pilipinas. Gayunding paborableng kondisyon ang mga ito sa pagsusulong ng pandaigdigang pakikibakang anti-imperyalista na kung saan ang digmang bayan sa ating bansa ang isa sa pangunahing nagwawagayway ng pulang bandila ng sandatahang paglaban.

Samantala, patuloy ang ating rehiyon sa Kanlurang-Hilagang Luzon na higit pang makapag-ambag ng ibayo pang mga tagumpay sa kabuuang matagalang digmang bayan. Nagsisikap rin itong pangibabawan ang mga kakulangan at kahinaan sa mga larangan ng rebolusyonaryong gawain sa ideolohiya, pulitika-militar, organisasyon at sa ekonomiya upang lalo pa itong makapagkamit ng mga tagumpay para sa lalong pagsulong.

Sa pagdiriwang ng ika-44 na taon ng ating Partido, pag-ibayuhin natin ang ating proletaryong katatagan at kasigasigan, ilaan ang lahat ng ating lakas upang maisulong sa mas mataas na yugto ng estratehikong patas ang ating digmang bayan papalapit sa ganap na tagumpay.

Sa pagsulong, panghawakan ang mga positibong salik sa bansa at sa rehiyon

Singlinaw sa sinag ng araw ang realidad ng mabilis na tumitinding krisis sa pulitika at ekonomiya ng lokal na sistemang malakolonyal at malapyudal sa kapuluan at sa rehiyon. Ang higit pang paglala ng mga suliraning panlipunan sa bansa at sa rehiyon ay lampas sa kakayahan ng mga naghaharing uring malalaking pangingoong maylupa at kumprador-burgesya na lutasin, bagkos, bahagi sila sa nagpapalala nito. Ang pagtalas ng tunggalian ng mga pangunahing paksyon ng burges na pulitika sa bansa ay tampok na indikasyon ng higit na pagkabulok ng naghaharing sistemang pampulitika, sa pangunguna ng imperyalismong US. Samantala, ang ibayong lumalaking pagitan ng mga nakaririwasang iilan at ng dumaraming bilang ng naghihikahos na mamamayang Pilipino, na nakikita sa isang banda, sa ibayong pagkakamal ng yaman ng iilang pamilyang dati nang nakaririwasa at sa kabilang banda, paglubog sa kahirapan ng lubos na nakararaming pamilya, na kinabibilangan na rin ng mga dating nasa gitnang seksyon, ay malinaw na indikasyon naman ng higit na pagkabulok ng sistemang pang-ekonomiya sa bansa, sa pangunguna pa rin ng imperyalismong US.

Patunay nito ang paglala at paglawak ng kagutuman, pagdarahop at abang kalagayan sa pamumuhay ng higit na dumaraming mamamayan sa bansa at sa rehiyon. Sa kabila ng mga dinoktor na estadisitika na umangat ang pambansang ekonomiya ng 7.1% sa taong ito, may lumalaking bilang ng mamamayan ngayon ang dumaranas ng matinding gutom at malnutrisyon, ng walang hanap-buhay na 6.4% at walang sapat na hanap-buhay na 19.1% ng kabuuang lakas-paggawa na mahigit 62milyon, ang sadsad at di nakabubuhay na sahod ng mga manggagawa at mga karaniwang kawani sa kabila ng labis nilang oras ng paggawa na P426/araw sa Metro Manila at mas mababa pa sa mga rehiyon sa labas nito. Walang tigil ang pagsirit ng presyo ng mga batayang pangangailangan na hindi na nga maabot ng dumaraming mamamayan na pinapatungan pa ng labis na sinisingil na buwis. Nananatili ang monopolyo ng mga naghaharing uri sa mga kasangkapan sa produksyon sa bansa at sa rehiyon na batayan ng patuloy na paghuthot nila sa labis na halagang likha ng mga produktibong pwersang manggagawa at magsasaka at mga mala-manggagawa. Samantala, nag-iibayo at opisyal na suportado ng gubyerno ang malakihang lokal at dayuhang pagnanakaw at pandarambong ng natitirang natural na mga kayamanan mula sa kabundukan, kapatagan, baybay-dagat at karagatan sa bansa at sa rehiyon, na sumisira sa likas na kayamanang pambansa at natural na mga depensa sa mga kalamidad.

Bumubulusok ang kalidad ng mga batayang serbisyong narararapat na ibigay ng gubyerno sa mga mamamayan. Ang mga batayang serbisyong pangkalusugan, edukasyon at pampublikong imprastraktura na dapat matamang ipagkaloob ng estado sa mamamayang Pilipino ay patuloy na naipagkakait. Papaliit na nga ang badyet nito,nagsisilbi pang bulsang dukutan lamang ito ng mga bulok na pulitiko at mas nailalaan ang pondo sa walang silbing mga proyekto o ahensya ng gubyerno katulad ng inutil na Programang Pantawid Pamilyang Pilipino at sa AFP,PNP, DSWD, OPAPP, at iba pang katulad na ahensya. Samantala, pangunahing pinaglalaanan ang pambayad sa patuloy na lumolobong dayuhang utang ng bansa.Limitado na nga ang pondong laan para sa serbisyong publiko, ginagamit pa ito sa panlinlang sa mamamayan at ginagawang gatasan ng tiwaling mga pulitiko sa lokal na gubyerno.

Wala pa ring masasabing tunay na kaunlaran sa kabuhayan ng mas malaking bilang ng mamamayan, laluna ng mga manggagawa, magsasaka at iba pang batayang masa, sa rehiyon at sa bansa. Hindi pa rin nakatatanggap ng tunay na nakabubuhay na sahod at mga kinakailangang benepisyo ang mga manggagawa at mala-manggagawa mula sa kanilang paggawa. Ang mga magsasaka ay patuloy na pinagkakaitan ng karapatan sa lupa at kinukuba sa pasaning mataas na presyo ng kagamitan sa produksyon, habang nakapako sa mababang halaga ang kanilang mga produktong bukid; at maging ang kanilang lakas-paggawa sa mga bukirin. Ang usura na dagdag na kadena sa kanilang kamay ay nagbubunga lamang ng pagka-embargo ng kanilang natitirang pag-aaring lupain, at iilang simpleng kagamitan at lalong naglulugmok sa kanila sa kahirapan.

Sa mga mula sa petiburgesiyang lunsod at iba pang gitnang sektor na relatibong nakakaangat ang buhay, lalong hindi na rin sila ligtas sa pangkalahatang paglubha ng krisis pang-ekonomiya at naitutulak na mangibang-bansa sa paghahanap ng panawid-gutom para sa kanilang pamilya. Ang signipikanteng bilang naman ng nasa gitnang sektor ay bumabagsak sa mga nagdarahop na sektor ng lipunan. Isa ang rehiyon sa pinakamalaki ang porsyento ng nangibang bansa mula sa sektor at sa iba pang produktibong pwersa.

Samantala, ang mga pambansang burgesya ay higit pang iniipit ngayon ng mga kontra-nasyunal at neokolonyal na patakarang liberalisasyon, pribatisasyon, deregulasyon at denasyunalisasyon ng industriya, mga serbisyong pampubliko at kapital sa bansa. Lalo pang pinahigpit ng rehimeng Aquino II ang mga batas at kautusan na higit na pumapabor sa mga dayuhang korporasyon at sa imperyalismong US.

Dulot ng mga ito, namatay na ang mga makabuluhang industriyang Pilipino at nasaid ang kapital para sa pambansang industriyalisasyon. Ang mga industriyang Pilipino ay ganap nang nasa kontrol ng mga dayuhan at imperyalistang imposisyon. Walang anumang matatawag na tunay industriyang manupaktura sa bansa o sa rehiyon. Ang ipinagyayabang na manupaktura ay pawang mga industriyang low-value added na ganap na nakasalig sa inangkat na materyales at mga ekstraktibo at mapanirang industriya ng pagmimina sa mga baybay-dagat at sa mga kabundukan ng rehiyon at bansa.

Sa nag-iibayong sabwatan ng lokal na naghaharing uring malaking panginoong-maylupa at kumprador-burgesya, pangunahin na sa imperyalismong US, patuloy ang panggigipit sa kabuhayan at pang-aaping pampulitika sa mga uring anakpawis at gitnang sektor ng lipunang Pilipino. Nangangahulugan lamang ito ng lalong pagpiga sa mga likhang yaman ng produktibong mamamayan at mga yamang natural ng bansa at rehiyon. Nangangahulugan rin ito ng ibayo pang paglubog sa kahirapan ng lubos na nakararaming mamamayan.

Ang tumitinding panlipunang krisis ng bansa at ng rehiyon ay paborable para sa pagpupukaw, pag-oorganisa at pagpapakilos sa malawak na mamamayan sa mga demokratikong pangmasang pakikibaka at sa pagpapalahok sa kanila sa matagalang digmang bayan.

Ang pagtalas ng kontradiksyon sa pagitan ng iilang naghaharing uri at ng imperyaslismong US, sa isang panig at ng nakararaming bilang ng mga mamamayan sa bansa at sa rehiyon, sa kabilang panig ay indikasyon ng patuloy na paghinog ng rebolusyonaryong krisis sa bansa at sa rehiyon, na ang tanging resolusyon ay sa pamamagitan ng panlipunang rebolusyon laban sa imperyalimo, pyudalismo at burukratang kapitalismo.

Sa pagsulong, panghawakan ang mga positibong salik na internasyunal

Lubog pa rin sa depresyon at naghihingalo ang pandaigdigang sistemang kapitalista. Napapatunayang ang yugtong sosyalismo at komunismo at hindi ang kapitalismo, ang pinakamataas na yugto ng kasaysayang panlipunan ng mundo.

Sa pangunguna ng US, ang lahat ng mga pangunahing kapitalistang ekonomiya ng daigdig ay dumaranas ng matagalang resesyon o depresyon. Ang krisis ng labis na produksyon ng mga kalakal at serbisyo ay nagtulak ng tendensya ng pagbagsak ng tantos ng tubo. Sa kanilang pagkukumahog na mas pumiga ng labis na halaga mula sa paggawa ng manggagawa at ng mga mamamayan, dumudulo ito sa kani-kanilang tinatamasang krisis ng labis na produksyon sa kani-kanilang bansa at kaakibat na pagbagsak ng ekonomiya. Nasa terminal na yugto na ng kapitalismo ang daigdig ngayon, kung saan ang imperyalismo ay lalong ipinapakita ang katangian ng pangingibabaw ng pinansyang kapital sa industriyal na kapital. Ang mga bansang may surplas na kapital ay nagpapautang sa iba pang kapitalistang bansa na lalo namang naglulubog sa kanila sa ikid ng usurang internasyunal. Ang pagbagal o negatibong tantos ng pag-unlad sa mga kapitalistang bansa ay nagpapakita ng halos walang tunay na produksyong pang-ekonomiya o sadsad ng manupaktura o diin sa serbisyong sektor sa mga ito . Samantalang ang limitadong produksyon sa ekonomiya ay hindi naman nakakapagdulot ng makabuluhang pag-unlad sa kabuhayan ng mga produktibong pwersa ng manggagawa na iniipit ang mga likhang yaman palayo sa kanila. Habang ang mga likhang ito sa anyo ng pinansyang kapital ay nakokonsentra lamang sa iilang monopolyong burgesya sa kanilang bansa at sa mga malalaking imperyalista. Ang lumobong utang, na sa aktwal ay likhang yaman ng uring manggagawa pero naging pinansyang kapital ng mga internasyunal ng mga pangunahing imperyalista at kapitalistang bansa para sa usurang ay nakaambang sumabog sa harap ng mga imperyalista at kapitalistang bansa, at ibayong magpapalubog sa krisis ng pandaigdigang sistemang kapitalista. Panibagong magwawaldas na naman ito sa malaking halagang likhang yaman sa mundo. Samantala, magtutulak ito sa malaking bilang ng mamamayan sa mundo sa ibayong kahirapan sa pamumuhay. Dagdag na matinding pagwawaldas ng likhang yamang ito ang mga imperyalistang digma na lubhang mapanira rin sa mga pwersa sa produksyon. Ang mga ito ang lalong nagdudulot ng panibagong paglubog sa pandaigdigang pang-ekonomiyang depresyon.

Sa kabila ng patuloy na pagdausdos ng US bilang pangunahing ekonomiya sa mundo, pinangungunahan nito ang mabilis na pagkasira at pag-aaksaya sa mga natural at likhang-yaman ng mga bansa at sa mundo sa pagsisikap na manatiling numero unong superpower sa ekonomiya at sa pulitika. Dahil din dito, mismong ang mga mamamayan ng US ay biktima ng imperyalismo sa kanilang bansa kung saan ang lumalaking porsyento ng populasyon, kabilang na ng panggitnang uri sa lipunan, ay dumaranas ng kahirapan, ng mataas na porsyento ng kawalan o kakulangan ng trabaho, ng mababa at di nakabubuhay na sahod, pagkabaon sa utang maging ng mga propesyunal at nakapagtapos sa kolehiyo, pagka-embargo at kawalang-matitirahang bahay, lumalawak na kagutuman, pagbagsak ng mga batayang serbisyo at impraistrukturang publiko at iba pang suliraning pangkabuhayan. Patuloy na naaagnas ang tinatawag na gitnang uri ng populasyon at bumabagsak sa mga naghihikahos na mamamayan sa paglawak ng pagitan ng lumalaking bilang ng nagdarahop at ng lumiliit na bilang ng labis-labis na nakaririwasa sa kanilang bansa.

Sa iba pang mga kapitalistang bansa, alinsunod sa batas ng kapitalistang sistema na pag-iral ng internasyunal na kumpetisyon at di-pantay na proseso sa pagtungo sa yugto ng imperyalismo, may ibayong pag-igting ng pang-ekonomiyang kumpetisyon na dumudulo sa mga gerang mapandambong ng mga nag-aalyansang imperyalistang bansa laban sa mga maliliit na bansa; at sa paggigirian din ng mga bloke at malalaking imperyalistang bansa. Numero uno pa rin ang imperyalismong US sa paglulunsad at/o panunulsol ng mga digmang agresyon at mga atakeng militar na gamit ang teknika ng mga modernong armas sa mga mahihina subalit may likas na yamang bansa, at naggigiit ng kasarinlan. Sa ngayon, wala pang direktang atakehan sa pagitan ng mga pangunahing imperyalistang bansa o sa mga pangunahing ekonomiya sa mundo. Gayunpaman, ang kanilang digmaan ay naipapakita sa nagaganap na gera ngayon sa Middle East, Africa at Latin America; bukod pa ito sa umiinit na girian nila sa Asya-Pasipiko. May tunguhin ngayon ng estratehikong paglubog ang US bilang numero unong superpower sa ekonomiya at pulitika na nakabatay sa pag-iral ng paglalim ng depresyon at paghina sa pambansang ekonomiya nito. Pero, nananatiling pinakamalakas pa rin ito sa ekonomiya, at pulitika - militar habang may lumalakas na ring tendensyang hamunin ito ng iba pang lumalakas na bansa. Ang 100% ng GNP ng US ay katumbas na ng panloob at panlabas na utang nito, problemado ito sa taunang panustos sa badyet ng pederal na gubyerno, hindi nito kayang tustusan ang mga naisabatas na mga panlipunang benepisyo para sa mga mamamayan na pawang mga kondisyong lalong magpapalubog sa katayuan nitong pampulitika-militar at ekonomiyang lakas sa mundo, at nakakaengganyo ng paglaban ng mga mamamayang Amerikano.

Gayunpaman, patuloy ang kaganapang ligalig ang mundo sa maraming relatibong maliliit na gerang agresyon at pandarambong sa pangunguna ng mga magkakasabwat subalit nanghihina namang mga imperyalistang bansa, sa pangunguna ng US. Sa patuloy na kalagayang depresyon ng pandaigdigang krisis ng kapitalismo, patuloy ang kanilang pandarambong sa natural na yaman at yamang likha ng mamamayan, lalo pang walang ibang masusulingan ang mga bansa at mamamayan kundi ang magtanggol at lumaban. Nagpapalakas ang imperyalismong US sa tinatawag nitong sakop na Pacific American Lake bilang panibagong diin sa estratehiya sa pandaigdigang pananakop at binubuo ang Pan Pacific Partnership Agreement sa mga bansa dito upang ikonsolida ang lakas. Sa kalagayang ito, hindi maiiwasang makikipaggiriin naman ito sa ikalawang ekonomiya ng mundo, ang Tsina upang sagkaan ang paglakas at ekonomiyang kontrol sa rehiyon.

Nasasaksihan naman natin ang nagpapatuloy at umiigting na paglaban ng mga mamamayan ng iba pang mga digmang mapagpalaya, bukod sa ating bansa, sa India, Columbia, Turkey at iba pang bansa. Malakas na ehemplo ang magiting na digmang pagtatanggol ng mga mamamayan sa Iraq at Afghanistan laban sa pananakop ng US at mga alyado nitong imperyalistang bansa. Ito ay sa gitna ng paggamit na sa kanilang bansa ng mga pinakamodernong kagamitang pandigma sa kasaysayan ng mundo.

Nasasaksihan din natin ang mga demokratikong pagkilos ng dumaraming mamamayan sa mismong mga pangunahing kapitalista at ekonomiya sa mundo, katulad ng sa US mismo, sa Canada, sa mga bansa sa European Union, sa Japan, at iba pang dako ng mundo.

Patunay ang mga kaganapang ito sa pag-iibayo ng pagtutol at paglaban ng mga mamamayan sa mga imposisyong kontra-mamamayan at ang pandarambong ng kapitalistang sistema sa likhang yaman at labis na halagang mula sa pawis at dugo ng mga anakpawis ng mundo.

Sa gayon, patuloy na nagiging paborable rin ang internasyunal na kalagayan para sa pagpapalawak pa ng anti-imperyalistang nagkakaisang prente at pakikibaka ng mga mamamayan upang ihiwalay at unti-unting pahinain at gapiin ang imperyalismo sa daigdig. Paborable rin ang kalagayang ito upang pasaklawin sa internasyunal ang pakikibaka ng sambayanang Pilipino laban sa pangunahing kaaway nito – ang imperyalismong US.

Mga makabuluhang natamo at mga kakulangan pa sa mga rebolusyonaryong gawain sa rehiyon

Sa kabila ng mas pinaiigting na kontra-rebolusyonaryong digma ng rehimeng US-Aquino II, sa pamamagitan ng kampanyang panunupil sa mamamayang Pilipino na tinawag nilang Oplan Bayanihan sa bansa at sa rehiyon, nakapagkamit ang rebolusyonaryong kilusan sa ating rehiyon ng makabuluhang mga tagumpay sa iba’t ibang larangan ng gawain. Ang mga ito ay sa kabila ng ilang limitasyon, kahinaan at kamalian.

Buo at nakapamumuno ang panrehiyong komite ng Partido habang patuloy na nakapagpapalaki ang panrehiyong organisasyon ng Partido. Ang mga larangang gerilya ay nagpupurige sa pagpapalawak at pagkokonsolida ng baseng masa , ng mga organo ng demokratikong kapangyarihang pampulitika at mga rebolusyonaryong organisasyong masa sa kabila ng mabangis na paghambalos ng ng kontra-rebolusyonaryong kampanyang Oplan Bayanihan sa loob ng dalawang taong singkad sa ilalim ng rehimeng US-Aquino II. Lalo pang naitataas ang kapasyahan at pagkakaisa sa ideolohiya, pulitika- militar at organisasyon sa pagpupursige sa pagsusulong ng pambansa-demokratikong rebolusyon sa pamamagitan ng matagalang digmang bayan. Nakapagtamo ang Partido at hukbong bayan sa rehiyon ng mga mahahalagang aral mula sa nakaraang mga pinsalang militar at pulitikal at nagwawasto sa mga ito.

Nakapaglunsad tayo ng ilang matagumpay na taktikal na opensibang militar laban sa mga armadong tropa ng AFP sa iba’t ibang larangang gerilya, laluna sa ikalawang kwarto ng taon. Tampok sa mga labanang ito ang ambush sa mga tropa ng 86th IB ng 5th ID na kung saan nalipol ang 11 pwersang militar, kabilang ang isang PA Captain na pinunong upisyal sa operasyon ng batalyon. Nakasamsam tayo dito ng 4 na ripleng M16 at 1 Squad Automatic Rifle at nakapinsala ng 2 trak na 6x6. May ilan pang makabuluhang nailunsad na operasyon sa iba’t iba pang larangan

Nananatiling buo at lumalawak ang kalakhan ng mga komiteng larangan, ang saklaw na larangang gerilya at pinamumunuang pwersa ng hukbong bayan sa erya, sa kabila ng pinaigting na mga atake ng 6 na batalyong pwersang militar sa ilalim ng 5th at 7th ID, bukod pa sa ilang batalyong suportang PNP at mga kumpanya ng CAFGU. Nagaganap ito sa kabila ng halos walang patlang at mabangis na kampanyang militar na paglulunsad ng operasyong Triad ng sabayang pagpapatupad ng mga operasyong kombat, paniktik at CMO-CPDT sa ilalim ng OpBay na sabayan ding ipinatutupad sa lahat ng mga larangang gerilya sa rehiyon. Sa paggamit ng pleksibleng taktika, at maging sa kabila ng pambubulabog at panghahalihaw ng mga operasyong militar ng kaaway, naisasakatuparan pa rin ng mga larangang gerilya ang mga gawaing pampulitika sa hanay ng masa, ang gawain sa pagpapalawak at ang mga paghahanda sa pagbubukas ng sonang gerilya. Patuloy ang pagsuporta ng mga gawaing urban at puting purok sa mga gawain sa pagsusulong ng pakikidigmang gerilya sa pamamagitan ng pagsusulong ng rebolusyonaryong kilusang masa at gawaing alyansa na angkop sa katangian ng lugar. Mayroon ding direktang suportang kadre at pwersa na kinakailangan sa mga gawain sa kanayunan at mga larangang gerilya. Patuloy ang mga pagsisikap na malikha ang kondisyong mapalawak at mapalalim pa ang kilusang lihim upang lalong maisulong ang partikular na gawain sa lugar at suporta sa digmang bayan.

Patuloy rin ang mga pagsisikap na muling maibuwelo at maikoordina ang mga pakikibakang masa sa mga larangang gerilya at sa urban at puting purok ng Kordilyera kaugnay ng mga isyu sa pagtatanggol sa lupaing ninuno, sa paglaban sa mga mapanira at mapandambong na proyekto ng malakihan at malawakang pagmimina, sa paglaban sa pagtatayo ng mga higanteng dam at mga plantang geothermal. Samantala, naipagpapatuloy ang iba’t ibang proyektong sosyo-ekonomiko na nagsisilbing pampagaan sa pang-ekonomiyang pasanin ng mga masa bilang suporta sa mga pakikibakang masang magsasaka, pangunahin na sa mga larangang gerilya, at bilang mga suportang serbisyo sa kilusang magbubukid sa rehiyon.

Naibubuwelo nang muli ang mga pakikibakang magsasaka sa sonang gerilya at puting purok ng subrehiyong Ilokos sa kabila ng pambubulabog ng mga tropa ng kaaway sa mga gawaing masa ng hukbong bayan at ng mga demokratikong pwersa. Sa konteksto ng rebolusyong agraryo, napalalalim ang baseng masa at suporta ng masa sa hukbong bayan. Sa sama-samang pakikibaka at paggawa, makabuluhang nakapagtatamo ng mga benepisyong pangkabuhayan at kagalingan ang mga mamamayan.

Sa kalakhan, matatag na nailalatag natin nang antas-antas ang mga saligang salik para sa tuloy-tuloy at pursigidong pagsulong ng mga gawain sa mga larangang gerilya at sa mga urban at puting purok ng rehiyon. Sa pagpasok ng ating Partido sa ika-45 taon kinakailangang mas mapahigpit sa ating hanay ang pagkakaisa at mapaunlad ang praktika sa mga gawain sa ideolohiya, pulitika-militar at organisasyon sa wastong direksyon ng pagsulong. Kinakailangan ding mapagpasyang maiwasto ang mga kamalian at kahinaang pang-ideolohiya, pampulitika at pang-organisasyn. Kinakailangan ang kapursigehan at mahigpit na koordinasyon ng buong panrehiyong organisasyon ng Partido upang makamit ang mas makabuluhan pang mga tagumpay sa bahaging ito ng bansa bilang ambag sa kabuuang pagmartsa tungo sa mas maunlad na yugtong estratehikong patas ng matagalang digmang bayan

Ang tampok na mga tungkulin ng Partido sa rehiyon sa taong 2013

1) Isakatuparan ang malawak, masinsin at koordinadong pakikidigmang gerilya at makabuluhang mag-ambag sa pagsusulong ng digmang bayan. Mayroong sapat na lakas ng hukbong gerilyang pultaym at partaym, mga kagamitan at lohistikang militar at eskala ng malalanguyan at suportang baseng masa sa paborableng kalupaang sosyal at pisikal ; at, mga naipong mayamang karanasan at kakayahan sa taktika at teknika sa ilang dekadang matagumpay na paglulunsad ng pakikidigmang gerilya upang isakatuparan ang susing tungkuling ito sa rehiyon. Kinakailangang matamang buuin ang pana-panahong koordinadong kampanyang militar sa iba’t ibang antas sa rehiyon, mga subrehiyon at mga larangang gerilya at pursigidong isakatuparan ito alinsunod sa wastong linya ng pagsusulong ng gawain sa masinsin at malaganap na pakikidigmang gerilya at batay sa lumalawak at lumalalim na baseng masa; at paigtingin pa ito. Matamang ilunsad ang mga planado at kakayaning taktikal na opensiba, pangunahin na sa mga pwersa at pormasyon ng AFP sa mga larangang gerilya; at segundaryo, sa mga mahihinang target na pwersa ng kaaway maging sa labas ng mga larangang gerilya sa mga sentrong bayan at syudad.Lubos na ginagabayan tayo ng mga batayang prinsipyo at mga pleksibleng taktika sa pakikidigmang gerilya, ng pagtatakda ng mga labanang matamang pinaghahandaan at nakatitiyak tayo sa tagumpay, ng pagpapasuntok sa kaaway sa hangin at paggamit ng mga inaral sa karanasan at mga bagong partikular na taktikang gerilyang angkop sa kondisyon ng lugar at panahon at mga operasyong militar na umaalinsunod sa kapabilidad. Kinakailangang sapulin ang diyalektika ng pagsusulong ng pakikidigmang gerilya sa pagbubuo at pagpapalawak ng baseng masa. Kaakibat at kagyat na tungkulin sa rehiyon, ang pangangailangan ng mas mabilis na pagpapalaki at pagbubuo ng mga buong panahong pormasyong platun tungo sa lakas-kumpanyang pwersa sa mga larangang gerilya. Dapat na mapagpasyang likhain ang mga kinakailangang kundisyon at lutasin ang mga suliraning nakakasagka dito. Kinakailangan ring matamang buuin ang mga bahaging panahong pwersang gerilya ng mga pambaryong yunit sa pananggol sa sarili, mga yunit ng milisyang bayan sa mga baryo at mga kor sa depensa-sa-sarili sa mga rebolusyonaryong masa, bilang mga reserbang pwersa at balon ng rekluta para sa regular na yunit gerilya ng hukbong bayan. Patuloy nating buuin ang mga yunit ng Pulang hukbo na mahusay sa gawaing masa, gawaing pampulitika-militar at gawaing pang-ekonomiya; at, naaarmasan ng ideolohiya ng Marxismo-Leninismo-Maoismo.

2) Palawakin at konsolidahin ang baseng masa at itayo ang mga organo ng demokratikong kapangyarihang pampulitika sa papataas na antas,bilang pundasyon ng digmang bayan at moog ng rebolusyon. Ang rebolusyonaryong masa ang pundasyon ng digmang bayan, moog ng rebolusyon at sa gayon, kinakailangan ang pursigidong pagpapalawak at pagkokonsolida sa baseng masa at ng kanilang mga organo ng demokratikong kapangyarihang pampulitika sa papataas na antas at papalawak na saklaw. Upang maisagawa ito, kinakailangan ang: a)wastong pagbabalak sa erya batay sa mapanlikhang pag-aaral sa malawak-lawak at partikular na kalagayan ng target na lugar sa ekspansyon at konsolidasyon ang mga sosyal at pisikal na kalupaan; b) pagtatakda ng mga wastongpampulitikang taktika at ng laman ng gawaing masa sa ekspansyon at konsolidasyon; at, c) matamang paggamitng mga pleksibleng taktikang militar sa maniobra ng pagkilos at sa taktikal na opensiba at ng matamang pagdepensang pulitikal at militar sa mga larangang gerilya, na katuwang ng pakikibakang urban at sentrong bayan. Kasabay ng mga ito, kinakailangan ang mga paghahandang pang-ideolohiya, pulitika-militar at organisasyon sa mga namumunong komite at organong Partido na mamumuno sa yunit ng hukbong bayan sa partikular na saklaw. Kaakibat pa ng binubuong moog ng rebolusyon ang pagbubuo ng mga sistema ng suportang masa mula sa mga rebolusyonaryong organisasyong masa para sa digma, at para sa kagalingan rin ng masa, sa pamumuno ng kanilang mga organo ng demokratikong kapangyarihang pampulitika.

3) Pasiglahin ang mga pakikibakang masa para sa pagtatanggol sa lupaing ninuno sa Kordilyera; at gayundin sa karapatan sa lupa ng mga magsasaka, pangunahin na. Ilunsad at pasiglahin rin ang iba pang batayang pakikibakang masa para sa kanilang mga karapatan at kagalingan. Makapagpapalakas ang rebolusyonaryong kilusang magsasaka, kapwa sa subrehiyong Ilocos at sa Kordilyera batay sa matamang pagsusulong ang rebolusyong agraryo, kaalinsabay sa pagsusulong ng pakikidigmang gerilya at pagtatayo ng baseng masa at ng kanilang kapangyarihang pampulitikang moog ng rebolusyon. Ang mga ito ang pinakaubod ng mga pakikibaka at kilusang masa ng iba pang mga sektor para sa kanilang mga karapartan at mithiin , na nagkakasuportahan at kumplimentaryo sa isa’t isa sa ating rehiyon. Kinanailangan rin na mahigpit na sapulinng mga rebolusyonaryong pwersa sa rehiyon ang diyalektikal na relasyon at tungkulin ng mga kinikilusang lugar; ang prinsipal na kahalagahan ng pagsusulong ng pakikidigmang gerilya; ang dalawang pangunahing responsibilidad ng gawaing urban; at, ang tatlong puntong oryentasyon ng mga sentrong bayan ng rehiyon. Upang mapasigla ang mga kilusan at pakikibakang masa,kinakailangang mailunsad angmga itong kapwa may mga katangian at nilalamang pampulitika at pang-ekonomiya sa mga sona at baseng gerilya, sa urban at puting purok at sa proseso ay magluluwal ng mga organisado at aktibista masa na di masasaid na balon ng masigabong pagrerekluta sa Partido at hukbong bayan.

4) Palakasin ang kumprehensibong pamumuno ng Partido sa hukbong bayan at sa mamamayan sa pagbigo sa kontra –rebolusyonaryong kampanyang Oplan Bayanihan ng rehimeng US-Aquino II. Susi at krusyal sa pagsusulong ng rebolusyonaryong gawain sa lahat ng yunit ng hukbong bayan o ng anumang yunit ng Partido sa teritoryo ang wasto at epektibong pamumuno ng komite o organo ng Partido sa ubod nito. Ito rin ang kumprehensibong gumagabay sa pagsasakatuparan ng nakatakdang gawain at kaparaanan ng pagkilos mula sa pamunuan ng mga yunit ng hukbong bayan hanggang sa mga Pulang mandirigma sa pormasyon; at gayundin sa kumprehensibong pagsusulong ng mga gawaing teritoryal. Bilang rebolusyonaryong lider ng rebolusyon, pinamumunuan at ginagabayan din ng mga organo ng Partido ang pagsusulong ng mga pakikibakang masa at mga organisasyong masang nagsusulong ng mga ito. Sa gayon, susi at krusyal rin ang wasto at epektibong pamumuno ng Partido sa ideolohiya, pulitika-militar at sa organisasyon sa hukbong bayan at sa mga rebolusyonaryong organisasyong masa at mga organo ng kapangyarihang pampuitika sa iba’t ibang antas sa mga lokalidad upang epektibong gapiin ang mga kontra-rebolusyonaryong atake at panunupil ng kaaway maging sa kasalukuyang inilulunsad na Oplan Bayanihan, sa ilalim ng rehimeng US-Aquino II.

5) Epektibong pamunuan ang mga mamamayan sa nalalapit na natatanging labanang burges pampulitika at magkamit ng mga kagyat at matagalang bentaheng pulitikal at pang-ekonomiya. Samantalahin ang oportunidad na ibinubukas ng nalalapit na burges na ehersisyong pulitikal upang makapagkamit ng mga bentahe para sa rebolusyonaryong kilusan. Sa esensya, ito ay salpukan ng mga paksiyon ng naghaharing uri sa bansa at sa rehiyon, at bilang paraan ng paglutas nila ng kanilang mga paksyunal na kontradiksyon sa iba’t ibang antas. Isang paraan din nila sa konsolidasyon ng paghaharing malapyudal at malakolonyal sa bansa. Mahalagang magamit rin ang panahon para sa mas mabilis na pagpapalawak ng saklaw ng impluwensya at organisasyong rebolusyonaryo at progresibong kilusan ng pag-abot sa mas malaking seksyon ng masa, laluna sa mga nasa gitna at nahuhuling bahagi ng populasyon. Wasto lamang ang pagbubuhos ng abot-kayang mga pagsisikap upang makapagpwesto ng kinatawan ng batayang masa at iba pang aping uri , tulad ng sektor ng pambansang minorya, sa parlamento ng burges na estado upang ihayag at igiit ang kanilang mga karapatan,pakikibaka at mithiin.

6) Isulong ang katayuang umaasa-sa-sarili sa mga panustos at lohistika at mag-ambag sa sentral na pondo. Mula’t sapol ang ating rebolusyonaryong pakikibaka sa bansa at sa rehiyon ay nakasandig sa sariling lakas sa pagsusulong ng mga rebolusyonaryong gawain. Sa ating pagpapalakas ng panrehiyong organisasyon ng Partido at hukbong bayan, lubos ang kahalagahan ng matamang pagharap sa mga gawaing pagpapalakas sa ekonomiya at pinansya. Hindi maaaring isantabi ang mahalagang gawaing ito sa ating pagmartsa sa pagtungo sa susunod na estratehikong yugto ng matagalang digmang bayan.

7) Patuloy na makabuluhang mag-ambag sa pagbubuo ng pandaigdigang alyansang anti-imperyalista sa loob at labas ng rehiyon. Amo ng papet na rehimeng Aquino II ang pinakamalakas at pinakamakapangyarihang imperyalista sa mundo, na tagasuhay at tagasuporta nito, sa pagpapanatiling malakolonyal at malapyudal ng bansa. Ang sabwatang ito ng lokal at interyasyunal na mga naghaharing uri sa bansa ang sumisikil rin sa mga rebolusyonaryong mithiing pagbabago tungo sa pagtatagumpay ng pambansang demokrasya tungo sa sosyalismo ng mamamayang Pilipino. Kinakailangan ang mahigpit na tulungan ng pagsusulong ng Rebolusyong Pilipino at ng pandaigdigang rebolusyong proletaryo sa pagbabagsak sa paghaharing imperyalista sa bansa at sa daigdig. Sa gayon, mahalagang tungkulin natin ang pag-aambag sa pagbubuo at pagpapalakas ng internasyunal na prenteng anti-imperyalista.

Mabuhay ang Partido Komunista ng Pilipinas!

Mabuhay ang Bagong Hukbong Bayan!

Mabuhay ang pambansa-demokratikong rebolusyong may sosyalistang perspektiba!

Mabuhay ang sambayanang Pilipino!

Mabuhay ang pandaigdigang proletaryong rebolusyon!