Mapangahasong moasdang, ipatuman ang mga tahasKa.  Norsen Manggubat
NDFP-Northcentral Mindanao
Disyembre 26, 2012

Saulugon nato ang mga kadaugan nga nakab-ot  dinhi sa atong rehiyon atol niining ika-44 nga kasumaran sa pagkatukod-balik sa Partido Komunista ng Pilipinas sa hugot nga pagsanong sa panawagan sa Komite Sentral karong tuiga sa dugang pagpalig-on sa Partido sa pagpaasdang sa malungtarong gubat.  Gisaluduhan nato ang mga kadre ug mga membro sa Partido ug tanang rebolusyonaryong pwersa sa ilang mga sakripisyo sa mapangahasong pagpatuman sa tahas  sa paspas nga pagpalapad ug pagpalig-on sa organisasyon sa Partido ug pagpahugot sa pagpangulo sa tanang ang-ang.

Ihatag nato ang pila ka gutlo nga kahilom sa 13 ka kaubang naghalad sa ilang kinabuhi karong tuiga.
Sa sal-ang sa mga opensibang operasyon militar sa AFP-PNP-CAFGU ubos sa Oplan Bayanihan, tukma natong nagamit ang luag nga kahimtang alang sa atong pangsulod nga konsolidasyon.  Tugob sa mga pang-konsolidasyong aktibidad ang tibuok tuig sa 2012.

Nakab-ot nato ang  23% nga usbaw sa ginsakpan sa Partido nga pinasikad sa pagdaku sa atong baseng masa.  Napaaktibo balik ang gatusang mga membro sa mga sanga sa Partido sa pagpangulo sa mga kalihokang masa sa ilang mga baryo diha sa gimbuhatong edukasyon, panglawas, pagpanukod sa mga organisasyong masa, ug ilabina diha sa pagpaasdang sa agraryong rebolusyon. Nakalunsad kita og 5 ka hugna sa Batakang Kurso sa Partido ug may igo-igong ihap sa mga teksto nga magamit sa mga nabansay nga mga pangmasang instruktor isip panukaran alang sa kaylap nga pagtuon sa BKP sa batakang ang-ang. Nalunsad usab nato ang tulo ka hugna sa Intermedyang Kurso sa Partido aron pagpataas sa ang-ang sa MLM nga kahibalo sa atong mga kadre sa Partido.  Malampusong napahigayon ang Pangrehiyong Kumperensya Militar nga nagsumada sa kasinatian sa gimbuhatong militar sulod sa 10 ka tuig ug nagtin-aw sa tahas sa pagpataas sa ang-ang sa gubat sa katawhan sa mosunod nga mga tuig ngadto sa estratehikong patas.  Napalagsik ug napalalum ang paghimo sa katilingbanong pakisusi nga gitungtungan sa paglunsad sa kaylap ug lapad nga kalihokang antipyudal sa rehiyon.

Ang mga pang-ideolohiyang pag-armas sa atong mga kadre ug membro sa Partido nagbunga og mga kalampusan sa mga gipanguluhang gimbuhaton sa natad sa pulitika.  Nasudlan nato ang bag-ong mga erya kung asa dugay nang nagpaabot ang mga dinaugdaug ug pinahimuslang mag-uuma ug lumad sa rebolusyonaryong hukbo nga molaban kanila. Nalunsad nato ang 52  ka taktikal nga mga opensiba nga nakadugang og 106 ka nagkalain-laing kalibre sa armas sa atong arsenal.  Naarmasan nato ang kapin kumpanya sa hukbong bayan ug milisya sa katawhan.   Nalunsad nato ang 5 ka hugna sa aksyong punitibo batok sa padayong pagpalapad sa plantasyon sa mga multinasyonal nga kumpanyang agribisnes ug sa ilang nagadaut sa kinaiyahan nga mga operasyon. Natubag nato ang dugay nang pangayo sa mga masa sa pagsilot sa gikasilagang mga usurero ug tulisan sa mga baryo.  Naghulagway kini sa determinadong paningkamot  nga maka-igpaw gikan sa gisagubang nga problema sa konserbatismo sa miaging katuigan ug sa pag-apas sa mga relatibong nag-una nga mga rehiyon dinhi sa atong isla.  Sa kinatibuk-an, nakab-ot nato ang 6 % usbaw sa pwersang pultaym.

Napanguluhan nato ang paglunsad sa 13 ka hugna sa ang-ang lumpong o cluster nga antipyudal nga kalihokang masa  sa 12 ka lungsod sa pagpataas sa suhulan, pagpataas sa presyo sa produkto, ug pagpakunhod sa abang sa mga himan sa produksyon, nga nakabenepisyo sa kapin 5,000 ka pamilya. Ang maong mga madaugong antipyudal nga pakigbisog nakapausbaw sa atong baseng masa og 16 % ug nakapalutaw og 6 % ka bag-ong rekrut  sa BHB.  Ang mga makilangyaw nga mga palisiya ug programa sa rehimeng US-Aquino ug sa iyang mga lokal nga hinanib sa rehiyon, samot nga nagnudnod sa mga kabus sa kapobrehon.  Gisugat kini sa pagsupak sa mga apektadong komunidad. Upat ka mga progresibong lider Lumad ug mag-uuma ang gipamatay karong tuiga kansang mga baruganan nakapasuko sa nagharing hut-ong tungod sa ilang pagsupak sa pagpangilog sa kayutaan, pagpalapad sa mga kumpanyang agribisnes, pagsulod sa dagkung operasyon sa mina ug proyektong megadam nga pulos nagaguba sa kinaiyahan. Atubangan sa pasistang pagpangatake sa kaaway ngadto sa katawhan nga maisugong nagabatok sa pagpanglapas sa ilang mga tawhanong katungod, ang pagpanghasi ug pagpatay sa ilang mga lider nagtudlo kanila sa paggamit sa ilang kamamugnaon aron ipadayon ug lahutayan ang organisadong pagsukol sa pagpanghingusog sa ilang katungod. Ang mga mamumuo sa PACCO ug Global Steel, midangop sa ilang katapusang baraha – ang paglunsad sa welga, tungod sa dili na maantus nga pagpahimulos ug pagdaugdaug sa mga kapitalista kanila. Gitukmod sila sa kahimtang sa paglunsad og pakigbisog diha sa kadalanan. Busa, dili katingad-an kung nganong nagkadaku ang ihap sa nagasalmot sa mga dayag-legal nga kalihokang masa sa kasyudaran. Ang uban kanila, misaka sa kabukiran aron subayon ang dalan sa armadong pagsukol sa pagkab-ot sa katilingbanong kausaban.

Ang walay puas nga pagpangawkaw sa mga imperyalistang kumpanya ug lokal nga nagharing hut-ong sa atong kayutaan ug kinaiyanhong bahandi nag-abog sa daghang mga kabus ngadto sa mga delikadong lugar nga kapuy-an ug kapanginabuhian.  Nag-ung-ong kanunay sa kakuyaw ang ilang kinabuhi.  Ang Bagyong Sendong niadtong miaging tuig miresulta sa makalilisang nga katalagman kung asa mayoriya sa naigo, mga kabus.  Wala pa gani hingpit nga nakabawi ang mga nabiktima sa Sendong, subli na usab nga mihapak ang Pablo sa sayong bahin niining bulana nga nagbilin gihapon og grabeng kadaut sa mga kabalayan, kahayupan ug pananom sa ubay-ubay nga mag-uuma ug pagkaguba sa mga imprastraktura.

Hangtud nga dili hingpit nga masanta ang magun-obon sa kinaiyahan nga operasyon niining mga dagkung kumpanya, balik-balik kita nga makasinati sa paglatigo sa kainaiyahan. Apan ang maong mapait nga kasinatian nag-abli sa kahigayunan nga halapad nga masabtan sa katawhan nga ang kapitalistang pagpangawkaw mao ang nagpaluyong hinungdan sa mga katalagman. Gipakita usab kanato sa maong hitabo ang kamahinungdanon sa pagpanalipod sa kinaiyahan, pag-alerto kanunay ug pagdinuyugay alang sa hinugpong nga pag-atubang sa kalamidad ug pagbangon gikan sa kadaut.

Taliwala sa samot nga paggrabe sa krisis sa nagharing sistema, naghingapin ang pangandoy sa katawhan mga makalingkawas sa ilang dinaugdaug ug pinahimuslan nga kahimtang.  Dinaghan nato sila nga pukawon, organisahon ug palihukon sa pagpaasdang sa agraryong rebolusyon, pagpanalipod sa kinaiyahan pinaagi sa pagbabag sa mga dagkung operasyon sa mina ug pagpalapad sa mga agribisnes,  pagpaningil sa mga kumpanyang dunay tulubagon sa pagguba sa kinaiyahan, pagpaningil sa reaksyonaryong gobyerno sa ilang responsibilidad sa pagtabang sa nga mga nabiktima sa katalagman nga makabarug-balik, ug pagbatok sa  mga bangis nga militarisasyon nga hugot nga kalambigit sa pagpaasdang sa demokratikong rebolusyon sa katawhan.

Sa paglab-as sa atong panumpa niining okasyon sa pagsaulog, hugot natong gunitan ang hagit sa pagsalikway sa mga bagahe ug pagpatigbabaw sa mga babag sa pag-asdang.

Mapangahasong ipatuman nato ang mga gimbuhaton sa tanang natad.  Kab-uton ang pila ka pilo pa nga pag-usbaw sa atong mga nakab-ot karong tuiga sa moabot nga tuig sa 2013.

Magpalutaw og daghang mga aktibista gikan sa mga kalihokang masa alang sa mga tukurong dugang platun sa BHB nga molangkub sa lapad nga erya  sa pagpabarug sa pulang pulitikanhong gahum sa kabukiran, maglunsad og mga subsob na taktikal nga opensiba aron makumpleto ang rekisitos sa pagkab-ot sa estratehikong patas sa mosunod nga mga tuig.

Mabuhi ang Partido Komunista ng Pilipinas sa iyang ika-44 nga anibersaryo!
Pakyason  ug  Hugot nga Batukan ang Oplan Bayanihan!
Mabuhi ang Katawhang Nakigbisog!