Mensahe ng RCTU-NDFP sa ika-44 anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas


Revolutionary Council of Trade Unions
National Democratic Front of the Philippines
December 26, 2012

Ibayong palakasin ang Partido, abutin ang pagkapatas!
Manggagawa, isulong ang digmang bayan, sumapi sa NPA!
Mensahe ng RCTU-NDFP sa ika-44 anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas

Ipinapaabot ng Revolutionary Council of Trade Unions-National Democratic Front of the Philippines ang pinakamainit na rebolusyonaryong pagbati sa lahat ng yunit, kasapi at kadre ng Partido Komunista ng Pilipinas sa pagdiriwang nito ng ika-44 anibersaryo ng pagkakatatag. Nagpupugay kami sa masa ng manggagawa at sambayanan na nag-iibayo ang pagsuporta sa Partido, gayundin sa napakaraming martir ng Partido na nagbuwis ng buhay para sa malaya at demokratikong hinaharap ng sambayanan at uri.

Nagpupugay kami sa Ikalawang Dakilang Kilusang Pagwawasto, na inilunsad 20 taon na ang nakakaraan. Iniligtas nito ang Partido sa pagkawasak sa kamay ng mga kontra-rebolusyonaryo. Nagtagumpay ito sa pagpapatibay sa mga batayang prinsipyo ng Partido at pagwawasto sa malulubhang pagkakamali. Dahil dito, nakapagkamit ang Partido ng maraming tagumpay sa sa pagsusulong ng pambansa-demokratikong rebolusyon ng bayan laban sa imperyalismo, pyudalismo at burukrata-kapitalismo.

Ipinapaabot namin ang pakikiisa sa mga manggagawa at mamamayan ng Timog, Gitnang Hilaga at Hilagang Mindanao at ilang probinsya sa Kabisayaan na sinalanta ng bagyong Pablo. Patuloy kaming nananawagan sa lahat ng yunit sa ilalim ng RCTU at sa masang manggagawa at sambayanan na pabilisin ang paglikom at pagpapadala ng suporta sa mga sinalanta. Papanagutin natin ang rehimeng US-Aquino at mga monopolyo-kapitalista sa pagmimina at pagtotroso na responsable sa tindi ng pinsala.

Hindi maitanggi, maging ng mga imperyalista, na sumasahol ang pang-ekonomiyang krisis na bumabayo ngayon sa pandaigdigang sistemang kapitalista. Hindi nila malutas ang matinding krisis ng labis na produksyon at akumulasyon ng kapital, at patuloy sila sa pangungunyapit sa mga patakarang neoliberal. Kaya naman tumitindi ang krisis at lumalala ang imperyalistang pandarambong at mga imperyalistang gerang agresyon. Kahit sa optimistikong pagtaya, aabot pa ng ilang taon ang hambalos ng naturang krisis.

Papaigting naman ang kronikong krisis ng lipunang malakolonyal at malapyudal. Lantad sa masang manggagawa at sambayanan na hindi nararamdaman ang kaunlarang ipinagmamalaki ng rehimeng US-Aquino. Lantad na pag-unlad lamang ito para sa mga imperyalista, malalaking burgesya-komprador at panginoong maylupa. Papalakas ang paglaban ng mga manggagawa at mamamayan sa rehimen, kaya naman papatindi ang kampanya nito ng panloloko at pasistang panunupil laban sa lumalabang sambayanan.

Umiigting ang pagnanasa ng mga manggagawa at sambayanan na magkaroon ng tunay na pagbabago. Malinaw sa kanilang ilusyon at pang-uto lamang ang pagbabagong ipinagyayabang ng rehimeng US-Aquino. Pilitin man ng mga naghahari na palakasin ang pag-asa sa reaksyunaryong eleksyon, lantad nang nagmumula sa iilang pamilya at uri ang tumatakbo sa eleksyong 2013. Paparami ang masang nagpapahayag ng diskuntento, lumalahok sa mga protesta, at nagpapakita ng kahandaang maorganisa.

Sa pamumuno ng Partido, ibayong nagsisikhay ang rebolusyonaryong kilusang manggagawa sa pagmumulat, pag-oorganisa at pagpapakilos sa masang manggagawa at sambayanan para sa pambansa-demokratikong rebolusyon. Tinatanganan ang susing tungkuling ibayong magpalawak. Mapagpasyang pinag-aaralan at nilalabanan ang neoliberal na atake sa uring manggagawa at kilusang paggawa. Malalimang nilalagom ang mga karanasan para pumulot ng mga aral para sa ibayo at tuluy-tuloy na pagsulong.

Ngayong taon ang bisperas ng pagtatapos ng limang-taong plano ng pagsulong ng digmang bayan patungo sa maagang yugto ng estratehikong pagkapatas. Hindi maikakailang sumusulong at nakakapagkamit ng malalaking tagumpay ang Partido sa harap ng napakainam na kalagayan sa daigdig at bansa. Patuloy na lumalaki ang kasapian at lumalawak at lumalalim ang pampulitikang kapangyarihan. Matagumpay na naaalpasan ang tambalan ng panlilinlang at pandarahas ng rehimeng US-Aquino.

Napakainam ng kondisyon para sumulong ang digmang bayan sa bago at mas mataas na antas. Hamon sa mga manggagawa na lalo pang paigtingin ang pakikibaka para sa pambansang kalayaan at demokrasya. Iugnay at itaas ang mga pakikibakang unyon sa pangkalahatang linya at programa ng pambansa-demokratikong rebolusyon. Pahigpitin ang batayang alyansa sa uring magsasaka sa pamamagitan, sa pangunahin, ng pagdagsa ng libu-libong manggagawa sa kanayunan para sumapi sa Bagong Hukbong Bayan.

Maliwanag ang hinaharap ng sambayanan at rebolusyong Pilipino. Sa patuloy na paglakas ng abanteng destakamento ng uring manggagawa, tiyak ang tagumpay ng pambansa-demokratikong rebolusyon na may perspektibang sosyalista at hahawan ng landas patungo sa ultimong layunin ng mga manggagawa ng daigdig, ang komunismo.

Mabuhay ang Partido Komunista ng Pilipinas!
Mabuhay ang Ikalawang Dakilang Kilusang Pagwawasto!
Mabuhay ang uring manggagawa!
Mabuhay ang rebolusyonaryong kilusang manggagawa!
Mabuhay ang pambansa-demokratikong rebolusyon!