Militarization behind sugar-coated promises of “peace and development”

National Democratic Front of the Philippines
Eastern Visayas
Dis. 10, 2012

The National Democratic Front-Eastern Visayas joined the people today in observing International Human Rights Day and said militarization remains rampant in the region amidst the Aquino regime's lip service to human rights and the sugar-coated promises of “peace and development.” “The military still holds sway with its impunity for human rights violations through Oplan Bayanihan,” said NDF-EV spokesperson Fr. Santiago Salas. “In fact, the worst is yet to come because the Aquino regime is unleashing state brutality against the people in lieu of peace talks to discuss the root causes of the armed conflict. The people must stand up for their rights because the regime is bound to become more vicious and desperate as the last half of Aquino's term of office shapes up.”The NDF-EV spokesperson explained that the human rights stance of President Benigno Aquino III makes it impossible to punish violators as well as further emboldens the impunity of the military. “Aquino has recently made two much-ballyhooed pitches for human rights: the creation of an Inter-Agency Committee (IAC) to investigate human rights violations, and his signing of the ASEAN Human Rights Declaration. But the IAC is not an independent body because the chiefs of the military and police are part of it, making the whitewashing of human rights violations a virtual certainty.

“Moreover, the ASEAN Human Rights Declaration is much more inferior than the United Nations Declaration of Human Rights, which guarantees the basic rights of all individuals. The ASEAN Human Rights Declaration demotes human rights to “regional and national contexts” as well as political, economic, social, and other particularities. Human rights are also put at the mercy of other requisites such as national security, order, health, safety and public morality. In other words, the ASEAN Human Rights Declaration gives license to the repressive governments in this region of the world.”

Fr. Salas noted that the Aquino regime's lip service to human rights justifies the militarization in the region jointly committed by state security forces, civilian bureaucrats and big business and foreign interests. “The situation of Northern Samar under the Daza dynasty exemplifies the bitter reality of militarization behind the sugar-coating of “peace and development.” Throughout this year, the military has committed state brutality against the people, such as the bombing of civilian communities, extrajudicial killings and harassment of alleged supporters of the New People's Army, and the occupation of schools and other civilian structures. Meanwhile, the provincial government led by the Dazas participates in militarization through the Local Social Integration Program's forced and fake surrenders of alleged NPA members, and in pushing for the Barangay Peacekeeping Action Teams to support “counterinurgency.” The Daza-led provincial government also received PhP225 million for the so-called Payapa at Masaganang Pamayanan, a government program to cover up militarization with public works projects and other cosmetic changes. Militarization is leading to continuing impunity while rewarding the corrupt Dazas, who are also heavily involved in plundering the HCAAP infrastructure project.”

Fr. Salas said the people must still prepare for the worst by standing up for their human rights and struggling for a better future. “The Aquino regime cannot keep up the pretense of “peace and development” under Oplan Bayanihan when the people suffer under militarization and socio-economic hardships. The people are roused to fight for their rights in the face of continuing human rights violations under Oplan Bayanihan. If the Aquino regime pursues state brutality through Oplan Bayanihan in lieu of peace talks, it is prompting the people more and more to intensify their armed and unarmed struggles. As there can be no end to impunity without respect for human rights, no peace without social justice, the people must struggle for the full range of their human rights.”#

_________________________________

Militarisasyon an aada ha luyo han matam-is nga mga saad hin “kamurayawan ngan kauswagan”


Nakikig-usa yana an National Democratic Front-Eastern Visayas ha katawhan ha pag-obserbar han International Human Rights Day ngan ginsering nga nagpapabilin nga samwak an militarisasyon ha rehiyon ha butnga han mga tahub ngan tubtob-yakan la nga mga saad hin “kaumurayawan ngan kauswagan” han rehimen Aquino. “Nalandaw la gihap an kawaray-baratunon han militar ha panalapas han tawhanon nga katungod pinaagi han Oplan Bayanihan,” sering han tagapagyakan han NDF-EV nga hi Fr. Santiago Salas. “Ha kamatuoran, mas magrabe pa ini ha tidaraon tungod kay ginhahayawan han rehimen Aquino an brutalidad han estado kontra ha katawhan imbes nga abrihan an erestorya pankamurayawan nga magtatagad han mga gamot nga hinungdan han armado nga agway. Kinahanglan tumindog an katawhan para han ira mga katungod tungod kay mas magigin madarahug pa ngan desperado an rehimen samtang hinarangpos an katapusan nga parte han pangatungdanan ni Aquino.”

Ginsaysay han tagapagyakan han NDF-EV nga ha tindog ni Presidente Benigno Aquino III ha tawhanon nga katungod, imposible nga masirutan an mga parupanalapas sugadman dugang pa nga naaaghat an kawaray-baratunon han militar. “Bag-o pa la nga nagbul-iw hi Aquino hin duha nga pagpaparayaw para ha tawhanon nga katungod: an pagtukod han Inter-Agency Committee (IAC) agud imbestigaran an mga panalapas han tawhanon nga katungod, ngan an iya pagpirma han ASEAN Human Rights Declaration. Pero an IAC in diri usa nga naglulugaring nga lawas tungod kay kaparte hini an hepe han mga militar ngan kapulisan, nga sigurado na liwat nga magtatahub han mga panalapas han tawhanon nga katungod.

“Dugang pa, mas maluya an ASEAN Human Rights Declaration tanding han United Nations Declaration of Human Rights, nga naghahatag hin garantiya ha mga batakan nga katungod han ngatanan nga mga indibidwal. Ginpapamenos han ASEAN Human Rights Declaration an tawhanon nga katungod ngadto ha “rehiyunal ngan nasyunal nga konteksto” sugadman basar ha pulitikal, ekonomiko, pankatilingban ngan iba pa nga mga partikularidad. Ginhihimo gihap an tawhanon nga katungod nga nakadepende ha iba pa nga mga rekisitos sugad han nasyunal nga seguridad, kahimyang, panlawas, kalibrehan ha risgo ngan moralidad han publiko. Karuyag sidngon, ginhahatagan hin lisensya han ASEAN Human Rights Declaration an magtiyupion nga gobyerno hini nga rehiyon han kalibutan.”

Gindun-an pa ni Fr. Salas nga an mga tubtob-yakan la nga saad han rehimen Aquino ha tawhanon nga katungod naghahatag hin rason ha militarisasyon ha rehiyon, kun diin magkabakyang ha paghimo hini adton mga pwersa panseguridad han estado, sibilyan nga burukrasya ngan dagko nga mga negosyante ngan langyaw nga interes. “An kahimtang ha Northern Samar ilarum han dinastiya nga Daza ehemplo han mapait nga kamatuoran han militarisasyon ha luyo han tahub nga “kamurayawan ngan kauswagan.” Ha kabug-osan han tuig, nakaghimo an militar hin brutalidad han estado kontra ha katawhan, sugad han panmomba ha mga sibilyan nga komunidad, ekstrahudisyal nga panmatay ngan harasment hadton mga gin-aalegar nga tagasuporta han New People's Army, ngan an pagkampo ha mga eskwelahan ngan iba pa nga sibilyan nga istruktura. Samtang, an probinsyal nga gobyerno ha pamumuno han mga Daza napartisipar ha militarisasyon pinaagi han pwersado ngan peke nga panurender han mga gin-aalegar nga kaapi han NPA ilarum han Local Social Integration Program, ngan ha pagpursige han Barangay Peacekeeping Action Teams agud suportahan an “kontrainsurhensiya.” An probinsyal nga gobyerno ha pamumuno han mga Daza nakakarawat gihap hin PhP225 milyon para ha gintatawag nga Payapa at Masaganang Pamayanan, usa nga programa han gobyerno agud tahuban an militarisasyon pinaagi hin mga pampubliko nga proyekto ngan iba pa nga kosmetiko nga pagbabag-o. An militarisasyon naghahagudalan ha pagpapadayon nga kawaray-baratunon samtang gipepremyuhan naman an mga Daza, nga mayor nga nadadabi ha paglimas han pondo ha proyekto nga imprastraktura han HCAAP.”

Ginsering ni Fr. Salas nga kinahanglan mangandam la gihapon an katawhan ha mas paggrabe pa ha tidaraon pinaagi han pagtindog para ha ira mga tawhanon nga katungod ngan ha pakigbisog para ha mas maupay nga kabubwason. “Diri mamemintenar han rehimen Aquino an pakuno-kuno nga “kamurayawan ngan kauswagan” ilarum han Oplan Bayanihan samtang naaraba an katawhan ilarum han militarisasyon ngan sosyo-ekonomiko nga kakurian. Naaaghat an katawhan nga umato para ha ira mga katungod ha atubangan han nagpapadayon nga panalapas han tawhanon nga katungod ilarum han Oplan Bayanihan. Kun igpupursige han rehimen Aquino an brutalidad han estado pinaagi han Oplan Bayanihan imbes han erestorya pankamurayawan, dugang la hini nga gin-aaghat an katawhan nga pakusgon an ira armado ngan diri-armado nga mga pakigbisog. Tungod kay waray katapusan an kawaray-baratunon kun waray pagrespeto ha tawhanon nga katungod, waray kamurayawan kun waray pankatilingban nga hustisya, kinahanglan makigbisog an katawhan agud matagamtaman an kabug-osan nga latag han ira mga tawhanon nga katungod.”#

 

NDF-EV Media Office
Email: ndfevis@gmail.com, ndf_ev@yahoo.com
Blog: http://evsirang.blogspot.com
Connect also to NDF-EV through Facebook:
https://www.facebook.com/ndf.easternvisayas