Nakikidalamhati ang PKP sa mga biktima ng bagyong Pablo


Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Disyembre 06, 2012

Translation:

Inilabas ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ngayong araw ang sumusunod na pahayag:

Ipinapahayag ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) at ng lahat ng rebolusyonaryong pwersa ang taus-pusong pakikiramay sa daan libong biktima ng kamakailang bagyong Pablo. Ang mga maralitang magsasaka sa Davao Oriental at Compostela Valley, maging ang iba pa sa Southern at Northcentral Mindanao, Leyte, Cebu at Southern Negros ang kabilang sa mga pinakasinalanta ng malalakas na hangin, ulan at ng kaakibat na pagbaha at nawalan ng mga tahanan at kabuhayan.

Ipanaparating ng PKP ang lubos na pagkapighati sa pagkamatay ng di kukulangin sa isandaang residente ng New Bataan matapos rumagasa ang putik at tubig mula sa mga kalbong kabundukan ng Compostela Valley. Kailangang-kailangan ng tulong ng puu-puong libong mamamayan sa ilang pang nahiwalay na mga munisipalidad ng Compostela Valley matapos maputulan ng linya ng komunikasyon at transporatasyon.

Dapat papanagutin ang reaksyunaryong gubyerno ng Pilipinas sa patuloy nitong pagkabigong lutasin ang daing ng mga maralitang magsasaka at manggagawang bukid na labis na pinapagdusa ng malalang kundisyong sosyo-ekonomiko na resulta ng papalalang pang-aapi at pagsasamantala. Dahil sa masidhing kahirapan ng puu-puong milyong masang anakpawis, bulnerable sila sa papatinding mga kalamidad na dulot ng walang-habas na pagsalanta sa kapaligiran.

Malaon nang dinarambong ng malalaking dayuhang kapitalista at kanilang mga katuwang sa negosyo ang mga troso at mineral ng Compostela Valley. Patuloy na pinapayagan ng rehimeng Aquino ang malakihang operasyon sa pagmimina kahit may malawakan ng pinsalang ginagawa ito sa kapaligiran na nagsasapeligro sa mamamayan sa kapatagan sa mga sakuna.

Hinihikayat ng PKP ang lahat ng rebolusyonaryong pwersa na tugunin ang daing para sa kagyat na kaluwagan ng mga biktima ng kalamidad. Nananawagan ang PKP na tipunin ang mga rekurso at pwersa upang tulungan ang mga biktima ng kalamidad. Umaapela rin ang PKP sa internasyunal na komunidad na ipadala ang kanilang tulong sa iba't ibang organisasyon ng mamamayan na direktang gumagampan ng gawain para sa kalamidad at sakuna upang matiyak na tutungo ito sa mamamayan at di mapupunta sa mga tiwaling upisyal.

Yayamang ang mga yunit ng Bagong Hukbong Bayan sa mga apektadong lugar ay araw-araw na kasalamuha ng masa, kabilang sila sa unang nagsagawa ng mga rescue operations (operasyon sa pagsalba) at tumulong sa mamamayan sa pagharap sa kalamidad.

Dahil sa mga nauukol na konsiderasyong makatao, maaaring suspendihin ng BHB ang mga opensibong operasyong militar nito laban sa AFP sa maikling panahon. Maglalabas ng mas pirme at detalyadong kautusan ang kinauukulang mga organo ng Partido Komunista, BHB at National Democratic Front (NDF) hinggil dito.