Nananawagan ang PKP para sa malalaking pagsulong sa armadong pakikibaka at paglaban ng masa sa 2013

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Disyembre 31, 2012

Nanawagan ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa sambayanang Pilipino at sa mga rebolusyonaryong pwersa na magpunyagi para sa malaking pagsulong sa armadong pakikibaka at paglaban ng masa sa 2013 bilang tugon sa mga patakaran ng rehimeng Aquino na nagpapalala sa mga kundisyong sosyo-ekonomiko ng sambayanang Pilipino at ibayong pagbubuyangyang ng bansa sa interbensyon ng gubyernong US at dayuhang dominasyong pang-ekonomya.

"Hindi maitago ng nagpapatuloy na paggamit ng rehimeng Aquino sa panlilinlang, pambabaluktot sa mga istadistika at mga kalahating-katotohanan, paglalabas ng maling impormasyon sa midya, pagmamanipula sa mga sarbey at mga gimik, ang papalalang kundisyon ng sambayanang Pilipino o pakalmahin ang kanilang ngitngit sa hindi pagtupad ni Aquino sa kanyang mga pangako ng pagbabago sa buhay ng mamamayan," anang PKP.

"Matapos ang halos tatlong taon, bigung-bigo ang rehimeng Aquino na harapin ang mga suliranin ng kawalang-hanapbuhay, kawalang-lupa, kawalang-tirahan, mababang sahod, pag-imbulog ng presyo ng mga bilihin, kagutuman at pagdarahop, sakit at mga epidemya," dagdag ng PKP.

"Naglunsad ito ng kampanya ng panunupil na nagbunsod ng pagdagsa ng paglabag sa mga karapatang-tao, laluna sa kanayunan kung saan ipinapataw ng AFP ang batas militar sa mga komunidad ng mga magsasakang aktibo sa pakikibaka para sa reporma sa lupa at sa paglaban sa mga operasyon ng minahan at mga plantasyon."

"Malinaw na malinaw na walang ibang masusulingan ang sambayanang Pilipino kundi ang paigtingin ang kanilang rebolusyonaryong pakikibakang masa at armadong paglaban," anang PKP.

"Sa darating na taon, dapat iangat ng sambayanang Pilipino ang antas ng kanilang pakikibaka laban sa pagtaas ng presyo ng langis, pagpako sa sahod at sa two-tier wage system, sa mga demolisyon ng mga komunidad ng maralitang lunsod, sa pangangamkam ng lupa, sa pagpasok ng mga operasyon sa pagmimina, sa korporatisasyon ng mga pambublikong serbisyong pangkalusugan, sa programang K+12, sa pribatisasyon ng mga pampublikong paaralan at mga ospital sa pamamagitan ng programang Public-Private Partnership, sa tangkang pagbago sa konstitusyon upang ipasok ang mga patakarang dikta ng IMF sa Konstitusyon ng Pilipinas at sa iba pang pang-aatake sa pambansa at demokratikong interes ng sambayanan," anang PKP.

"Nakaambang umigting ang mga demonstrasyong masa at yanigin ang naghaharing pampulitikang sistema sa ilalim ng kasalukuyang anti-mamamayan, anti-demokratiko at papet na rehimeng Aquino," anang PKP. "Buong siglang isusulong ng masang anakpawis na wakasan ang imperyalismo, pyudalismo at burukrata kapitalismo at ang pagpapalit sa naghaharing sistemang malakolonyal at malapyudal."

"Sa nakaraang mga taon, nagkapagtipon ng sapat na lakas-pamutok, organisasyunal na lakas at suportang masa ang Bagong Hukbong Bayan upang palakasin ang inisyatiba nito at paigtingin ang aramadong pakikibaka," anang PKP.

"Sa darating na isa o dalawang taon, magkakamit ng malaking pagsulong ang BHB," pagdidiin ng PKP. "Mas maraming mga taktikal na opensiba at kampanyang militar ang maaaring ilunsad at ikoordina sa mga inter-larangan, inter-rehiyon at pambansang antas upang biguin ang gerang mapanupil ng Oplan Bayanihan ni Aquino at magdulot ng mga pamatay na dagok sa kaaway at makasamsam ng mga sandata sa mas mabilis na kumpas kaysa noong nakaraang dekada."