Paggamit ni Aquino kay Bonifacio upang tabingan ang pangangayupapa sa imperyalismong US, binatikos ng PKP


Partido Komunista ng Pilipinas
Nobyembre 30, 2012

Translation:

CPP denounces Aquino for using Bonifiacio's name to hide his servility to US imperialism


Binatikos ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) si Benigno Aquino III "sa paggamit ng pangalan ni Andres Bonifacio at sa pamana nito upang tabingan ang pangangayupapa nito sa gubyerno ng US at pagtakpan ang nagpapatuloy na neokolonyal na dominasyon ng imperyalismong US sa pamamagitan ng papet na republika nito."

"Nililinlang ni Aquino ang taumbayan nang igiit niyang ang China ang pangunahing banta sa soberanya ng Pilipinas at palabasing siya'y isang Bonifacio di tumitiklop sa mga banta, gayong siya'y papet ng mga imperyalistang US na naninikluhod sa kanyang among Amerikano," anang PKP.

"Walang awat si Aquino sa pagtuligsa sa paghahabol ng China sa mga teritorya sa South China Sea na hinahabol din ng iba't ibang bansa," pagdidiin ng PKP. "Pero kahit kaunti'y wala siyang alma sa permanenteng pag-iistasyon ng mga barkong pandigma ng US upang ipataw ang kapangyarihan nito sa South China Sea."

"Nagpiprisinta si Aquino bilang makabagong Bonifacio na di natitinag sa 'panggigiri ng China' na sa likod nito, wala siyang gulugod sa harap ng kanyang mga among imperyalistang US. Nililibak ni Aquino ang soberanya ng Pilipinas sa pagtikom ng bibig sa permanenteng pagbase ng kulang sa isanlibong tropang Amerikano sa Pilipinas, sa pagsasagawa ng mga ito ng mga operasyong pangkombat, pagpapalipad ng mga drones, pambobomba, paniniktik, pagdidirihe ng mga operasyon ng militar ng Pilipinas, paglalayag at pagpapadaong ng kanilang mga barko, pamamayagpag, pagtatambak ng kanilang nakalalasaong basura, paglabag sa mga lokal na batas at panggagahasa sa kababaihan, pawang tahasang paglapastangan sa soberanya ng Pilipinas."

"Hindi ka isang Bonifacio, Ginoong Aquino," anang PKP.

"Ang rehimeng Aquino, inapo ng nakatataas na mga uring ilustrado na nagtraydor sa rebolusyong Pilipino, na nanikluhod sa kolonyal na panlulupig ng US at nagsilbing mga papet sa loob ng isang siglo, ay wala sa pusisyon para pamunuan ang pagdiriwang ng ika-150 kaarawan ng bayani ng uring manggagawa na si Andres Bonifacio," anang PKP.

Nilalayon lamang ng upisyal na pagdiriwang sa ika-150 kaarawan ni Bonifacio ng rehimeng Aquino na "pawalang kabuluhan at uk-ukin ang kabuluhan ng makasaysayang papel niya sa rebolusyonaryong pakikibaka para sa pambansang paglaya at palabuin ang di napapatid na hibla ng rebolusyonaryong armadong paglaban na nagpapatuloy hanggang sa ngayon," anang PKP.