Pahayag ng PKM-NDF Timog Katagalugan kaugnay sa paglabag ng AFP sa SOMO

Eduardo Labrador
PKM-TK
Disyembre 24

Sinasaluduhan ng Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid sa Timog Katagalugan (PKM-TK) ang magiting na pagtatanggol ng ating mga Pulang kumander at mandirigma sa rebolusyonaryong masa sa bayan ng Tagkawayan, Quezon laban sa operasyong paniktik ng AFP. Habang ipinamamalita ni Lt. Col.Dennis Perez, tagapagsalita ng 74th IBPA sa South Quezon-Bondoc Peninsula na “ampaw na propaganda” ng NDF ang pagdami ng NPA dito, aligaga naman ang may walong batalyong pwersa ng AFP/PNP/CAA dahil sa dalawang operasyong pamarusa na bumulabog ng kanilang makinaryang paniktik sa erya. Nabawasan ang tainga at mata ng mga pasista kaya walang tamang ulat na nakakarating kay Lt. Col.

 
Tugon sa matagal nang panawagan para sa katarungan ng mga mamamayan sa Quezon ang paggawad ng parusa sa mga aktibong yunit pangkombat ng CAFGU at ahente ng AFP na sina Adriano Lusanta, Jeffrey Mendoza at Efren Gacilla Jr. Sina Lusanta, Mendoza at Gacilla ay may matagal nang wanted sa rebolusyonaryong batas, bukod pa sa aktibong paggampan sa gawaing paniktik sa panahong inilunsad ang pamamarusa,. Dumaan sa tamang proseso ng pagdinig sa rebolusyonaryong hukumang bayan ang paggawad ng parusang kamatayan sa tatlong kontra-rebolusyonaryong ahente at espiya ng AFP. Matagal nang nadesisyunan ng hukumang bayan ang mga kaso ng mga salarin at nito lamang nagkaroon ng pagkakataong maaresto at maigawad ang kaukulang kaparusahan sa mga kaaway ng mamamayan. Katunayan, pinalaya ang tatlong iba pang elemento ng CAFGU na kasama sa mga naaresto matapos maberepika ang rekord sa mga kinauukulang organo at hukumang bayan na sumasaklaw sa larangan.

Tungkulin ng mga rebolusyonaryong organo ng kapangyarihang pampulitika (OKP) na magpatupad ng sariling batas alinsunod sa mga itinatadhana sa internasyunal na batas na kumikilala sa katayuan ng NDFP bilang isang pwersang nakikidigma o may beligerent status. Nirerespeto din ng NPA at mahigpit na tumatalima sa atas ng Partido Komunista ng Pilipinas na pagsuspinde sa opensibang operasyong militar na nauna na nitong idineklara bago pa maglabas ng Suspension of Offensive Military Operations (SOMO) ang AFP.

Naganap ang mga pamamarusa noong Disyembre 18 at 19, bago pa maging epektibo ang SOMO ng GPH noong Disyembre 20. Gayunpaman, wasto lamang na magpatupad ng aktibong depensa ang mga yunit ng NPA sa panahon ng deklaradong tigil putukan dahil sa mahabang karanasan ng paulit-ulit at walang pakundangang paglabag ng AFP. Matatandaan na noong Disyembre 23, 2010, nasawi si Lester Barrientos, isang kabataang manggagawang pangkultura, nang maglunsad ng isang strike operation ang 80th IB sa San Jose, Occidental Mindoro. Nasa kalagitnaan iyon ng deklaradong ceasefire dahil sa nagaganap na usapang pangkapayapaan.

Nitong Disyembre 21, iligal na inaresto at tinortyur ng mga elemento ng 74th IB at lokal na pulisya sa Mulanay, Quezon ang limang sibilyan. Nananatiling nakapiit sa Mulanay Municipal Police Station ang tatlo dito na pinagbibintangang mga mandirigma ng NPA. Matapat sa sariling rekord ng lantarang panlilinlang sa mga rebolusyonaryong pwersa at mamamayan at pananabotahe sa usapang pangkapayapaan, muling pinatunayan ng AFP na nasa sukdulan na ito ng desperasyon na madurog ang NPA na kahit ang 26 na araw na diumano'y unilateral ceasefire ay itinuturing nang malaking kawalan sa kanilang mga operasyon.

Kinukundena ng PKM-TK ang paglabag ng AFP sa karapatan ng mga inaresto at pinagbibintangang NPA. Walang dahilan para ipailalim sa pagpapahirap ang mga inaresto sila man ay Pulang mandirigma o sibilyan. Mahigpit na ipinatutupad sa mga yunit ng NPA ang pagrespeto sa mga karapatan ng mga bihag ng digma at hors d' combat.

Bagamat hindi lamang ngayon ito nangyari, malinaw na ipinapakita ng dalawang insidenteng ito ang pagkakaiba ng NPA at AFP. Pinatitingkad ng mga iniulat na mga pangyayari ang rebolusyonaryong katangian ng NPA bilang disiplinado, matapat at tunay na hukbong bayan, samantalang higit pang nahuhubdan ng tunay na kulay ang AFP bilang isang mersenaryo, mapanlinlang at huwad na teroristang organisasyong militar ng mga imperyalista, panginoong maylupa at burgesya komprador. Hindi matatabingan ng pagpapanggap ng Oplan Bayanihan ng rehimeng US-Aquino ang kontra-mamamayang oryentasyon ng  AFP.

Pinatutunayan din nito ang kaseryosohan ng NDFP na humarap sa usapang pangkapayapaan upang makamit na ng sambayanang Pilipino ang matagalang kapayapaan na nakabatay sa katarungan habang inilalantad naman ang mga pakana ng GPH na gamitin lamang ang usapang pangkapayapaan upang linlangin at disarmahan ang rebolusyonaryong pwersa sa gayon ay patuloy silang makapaghari at makapagsamantala.

Makakaasa ang NPA na ubos-kayang makikipagtulungan ang mga balangay ng PKM-TK sa aktibong pagtatanggol sa mga rebolusyonaryong base at sa mga tagumpay na sama-samang nakamit sa demokratikong rebolusyong bayan, partikular sa rebolusyong agraryo. Higit pang pagsisikapan ng PKM-TK na makatugon sa panawagan ng PKP na "pakamahalin at itaguyod ang NPA" at maiambag ang mas marami pa sa pinakamahuhusay na anak ng uring magsasaka sa armadong rebolusyon.###