Paigtingin ang digmang bayan at ipagdiwang ang malalaking tagumpay sa ika-150 kaarawan ni Andres Bonifacio


Partido Komunista ng Pilipinas
Nobyembre 29, 2012

Translation:

Intensify the people's war and celebrate great victories on the 150th birth anniversary of Andres Bonifacio


Nakikiisa ang Partido Komunista ng Pilipinas sa sambayanang Pilipino sa paggunita sa ika-149 kaarawan ng bayani ng uring manggagawang si Andres Bonifacio sa Nobyembre 30. Salubungin  natin ng malalaking rebolusyonaryong tagumpay ang kanyang ika-150 kaarawan sa Nobyembre 30, 2013. Sa susunod na isang taon, tinatanaw ng PKP at mga rebolusyonaryong pwersa ang ibayong pagpapaigting ng digmang bayan sa buong bansa at lalong pagtataas ng pulang bandila ng pambansa-demokratikong rebolusyong pangkultura.

Hindi nabibitawan ng sambayanang Pilipino ang kahalagahan ng rebolusyonaryong kwentong buhay ni Andres Bonifacio. Hindi naiiba sa saligan ang pang-aapi at pagsasamantala ng dayuhang malalaking kumpanya, ng kanilang lokal na katuwang sa negosyo at malalaking panginoong maylupa sa uring manggagawang Pilipino sa malalang sosyo-ekonomiko at pampulitikang kalagayan sa ilalim ng kolonyal na paghaharing Espanyol. Noon at ngayon, pinupukaw ng ganitong mga kundisyon ang alab ng paghahangad ng sambayanang Pilipino ng rebolusyonaryong pagbabago at nag-uudyok sa armadong paglaban at demokratikong mga pakikibakang masa.

Lipos ng patriyotismo, pinamunuan ni Andres Bonifacio at ng Katipunan ang sambayanang Pilipino sa ilalim ng bandila ng pambansang paglaya upang maglunsad ng rebolusyonaryong digma laban sa tatlong siglo kolonyal na paghahari. Ginapi ng mga armadong pag-aalsa noong 1896-1898 na pinamunuan ng Katipunan ang mga kolonyal na pwersang Espanyol at itinayo ang unang independyenteng gubyernong rebolusyonaryo, bago ito agawin ng mas malaki, mas moderno at sukdulang lupit na mga kolonyalistang US.

Ang kasaysayan ng sambayanang Pilipino ay isang nagpapatuloy na rebolusyonaryong armadong paglaban sa kolonyal at neokolonyal na panlulupig. Sa nakaraang apat na siglo, hindi mabilang na armadong pag-aalsa at pakikidigmang gerilya ang inilunsad nila upang labanan ang brutal na panunupil sa kanilang mga demokratikong karapatan at upang kamtin ang pambansa at panlipunang paglaya.

Bahagi ang inilulunsad na malaganap at masinsing pakikidigmang gerilya ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) ng di napapatid na kasaysayan ng armadong paglaban ng sambayanang Pilipino. Sa mahigit na apat na dekada na ngayon, wala pang kapantay ang nakakamit na tagumpay sa armadong rebolusyon ng BHB, sa pamumuno ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP), at magkakamit pa ito ng mas malalaking tagumpay sa mga susunod na taon.

Papalalim at papalala ang krisis ng naghaharing sistema. Inilulugmok ang sambayanang Pilipino ng malawakang kawalang-lupa, kawalang-hanapbuahy at mababang sahod. Araw-araw silang nakikipagbuno sa mga problema ng pagtaas ng presyo ng langis at ibang batayang bilihin at serbisyo. Ipinagtatanggol at itinataguyod naman ng papet na reaksyunaryong gubyerno ang interes ng malalaking dayuhang kapitalista, ng kanilang mga lokal na katuwang sa negosyo at malalaking panginoong maylupa. Patung-patong ang ipinapataw nitong pasaning buwis na lubos na nagbabalewala sa malalang kundisyong sosyo-ekonomiko ng mamamayan. Pinababayaan nito ang US at mga alyadong nitong dayuhang militar na yurakan ang Pilipinas at wala itong nagsasariling patakarang panlabas. Naglulubid ito ng mga hungkag na pangako at matatayog na retoriko upang tabingan ang nagnanaknak na sugat ng lipunan, binubusog ang mamamayan sa mga walang katotohanang pag-asa at ipinaghehele sila sa pasibidad at kawalang-aksyon.

Subalit di matatabingan ng kahit ilang reaksyunaryong propaganda ang napakasamang kalagayan ng pagsasamantala at pang-aapi sa mamamayan. Naglulunsad ang mga magsasaka at manggagawang bukid ng rebolusyonaryong pakikibaka para sa tunay na reporma sa lupa upang lagutin ang pyudal na monopolyo sa lupa ng malalaking panginoong maylupa, labanan ang pangangamkam ng lupa ng mga dayuhang kumpanya sa pagmimina at pataasin ang produksyon sa pamamagitan ng kolektibong pagsasaka at iba't ibang anyo ng kooperasyon. Sa kalunsuran, inilulunsad ng mga manggagawa, maralitang lunsod, estudyante, mga karaniwang kawani at iba pang inaapi at pinagsasamantalahang uri at sektor ang mga pakikibakang masa, barikada at welga.

Sa kanayunan, patuloy ang paglaki ng Bagong Hukbong Bayan sa pamamagitan ng pagrerekrut sa hanay ng mga kabataang manggagawa, estudyante at magsasaka. Naglulunsad sila ng masikhay na gawaing masa upang itayo ang mga organo ng kapangyarihang pampulitika upang gumampan ng pang-ekonomya, pangmilitar, panlipunan, pang-edukasyon at pangkulturang gawain. Naglulunsad sila ng mas madalas at mas malalaking taktikal na opensiba upang palakasin at palawakin ang rebolusyonaryong armadong paglaban ng mamamayan.

Sa paglalapat ng wastong estratehiya at taktika ng pakikidigmang gerilya na may malinaw na pag-unawa sa mga hakbang mula maliit at mahina tungong malaki at malakas, nakapagkamit ang digmang bayan ng mga rebolusyonaryong tagumpay na wala pang kaparis sa nakaraan na hindi nagawa ng mga dating kilusang mapagpalaya. Ilang ulit pang lalaki at iigting ito sa sa mga susunod na taon sa pagtatayo ng BHB ng mga larangang gerilya, pagsamsam ng mas maraming sandata mula sa mga taktikal na opensiba at pag-ani ng mga tagumpay sa malaganap na mga pakikibakang agraryo at pag-igting ng mga rebolusyonaryong pakikibaka ng mamamayan sa iba't ibang larangan.

Habang naghahanda ang mga uring manggagawang Pilipino na salubungin ang ika-150 taon ng kapanganakan ni Andres Bonifacio, nananawagan ang PKP sa lahat ng yunit ng Bagong Hukbong Bayan na ibayong paigtingin ang pakikidigmang gerilya sa buong bansa sa pamamagitan ng paglulunsad na mas madalas at mas maraming mga taktikal na opensiba upang makasamsam ng mas maraming sandata mula sa kaaway. Upang maipagtagumpay pang higit ang rebolusyonaryong armadong pakikibaka, dapat ipagpatuloy ng BHB ang masikhay na gawaing masa upang tulungan ang masang magsasaka na maglunsad ng pakikibaka para sa reporma sa lupa at itayo ang kanilang demokratikong kapangyarihang pampulitika. Kailangang nating sikaping puspusin ang mamamayan ng diwa ng aramdong paglaban ni Bonifacio.

Kaalinsabay sa paggunita sa kaarawan ni Andres Bonifacio, ipinagdiriwang din natin ang anibersaryo ng pagkakatatag ng rebolusyonaryong Kabataang Makabayan. Nananawagan ang PKP sa mga kabataang Pilipino na ibayong iangat ang kanilang istoriko, pulitikal at panlipunang kamulatan sa pamamagitan ng walang-pagod na paglulunsad ng isang patriyotiko at syentipikong kilusang pag-aaral. Nananawagan ang PKP sa kabataang Pilipino na pag-ibayuhin ang paglahok sa panlipunang rebolusyon sa pamamagitan ng pagkilala sa di napapatid na ugnayan ng kanilang mga suliranin sa mga suliraning ng buong bayan, at sa pamamagitan din ng malalim na paglubog sa masang anakpawis ng mga manggagawa at magsasaka, na taglay ang diwa ni Bonifacio ng palilingkod sa sambayanan at sa gabay ng prinsipyo na ang masa ang tagapaglikha ng kasaysayan.

Ang kasalukuyang henerasyon ng kabataang Pilipino ang malamang na makasasaksi sa lubos na tagumpay ng digma para sa pambansang paglaya at sa pagbubukas ng bagong kabanata ng sosyalistang rebolusyon at konstruksyon at sa pagtatayo ng isang makabago at makatarungang sistemang panlipunan.