Papalaking pagkasangkot ng US sa Oplan Bayanihan, binatikos ng PKP


Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Disyembre 14, 2012

Translation: CPP denounces US increasing involvement in Oplan Bayanihan

Binatikos ng Partido Kumista ng Pilipinas (PKP) ang papalaking interbensyong militar ng US sa lokal na mga operasyong "counter-insurgency" na nilaman ng mga kasunduang nilagdaan kahapon ng mga upisyal ng Pilipinas at US military.

Nilagdaan ang limang bagong kasunduan nina General Jessie Dellosa, chief of staff ng Armed Forces of the Philippines (AFP) at Admiral Samuel James Locklear, kumander ng US Pacific Command sa isang serye ng pagpupulong ng Philippine-US Mutual Defense Board and Security Engagement Board noong mga nakaraang araw.

Kabilang sa mga bagong kasunduan ang pagbubuo ng subkomite para sa teknolohiya at eksperimantasyon hinggil sa mga operasyong sibil-militar, ng isang grupong mag-aasikaso sa makatao at pansakunang pagtugon at ang aktibasyong ng grupong mag-aasikaso sa kontra-terorismo.

"Dapat igiiit ng sambayanang Pilipino ang lubos na paglalabas sa publiko ng mga kasunduang ito na nagpapahiwatig ng ibayong paglalim ng pagkakasangkot ng US sa panloob na mga usapin ng Pilipinas, partikular sa pagpapatupad ng gerang mapanupil ng Oplan Bayanihan ng AFP," anang PKP. "Dinisenyo ng AFP ang Oplan Bayanihan ayon sa Counterinsurgency Guide of 2009 (Gabay sa Kontrainsurhensya ng 2009) na inilabas ng State Department ng US at ipinatutupad sa gabay ng mga tagapayong militar ng US."

"Nangangahulugan ng pakikialam sa mga internal na mga usapin ng Pilipinas ang pagsangkot ng mga pwersang militar ng US sa pagpaplano at kontra-insurhensyang operasyon sa Pilipinas," pagdidiin ng PKP. "Ginagamit ng US ang papet na rehimen nito upang ipatupad ang proxy war nito laban sa armadong paglaban at di-aramadong kilusan na nakikipaglaban para sa pambansang paglaya mula sa dominasyon at pang-aapi ng US."

"Maliban sa pagbibigay ng estratehikong payo, malaon nang batid na sangkot sa mga taktikal na operasyon ang militar ng US, pagbibigay sa mga lokal na tropang nag-ooperasyon ng paniktik at suportang lohistikal at mga armas para sa eksperimentasyon bukod pa sa pa sa direktang pagsanib ng mga sundalong Ameikano sa mga operasyong kombat," dagdag ng PKP.

"Dapat papanagutin ng sambayanang Pilipino ang gubyernong Obama sa paparaming pang-aabuso sa mga karapatang-taong ginagawa ng mga armadong pwersa ng rehimeng Aquino, ng mga tauhan ng pulisya at mga grupong paramilitar ng estado sa pagpapatupad ng Oplan Bayanhian na dikta ng US," giit ng PKP. "Sa likod ng retoriko sa kapayapaan at karapatang-taong palasak na inuulit-ulit ni Aquino at ng kanyang mga upisyal militar ay ang katotohanang patuloy na tumataas araw-araw ang mga kaso ng ekstrahudisyal na pamamaslang, pandurukot at pagkawala, iligal na pang-aaresto at detensyon, tortyur at iba pang uri ng mga abusong militar."

"Ginagamit ng US ang mga terminong gaya ng 'kalayaan sa paglalayag', 'panrehiyong katatagan' at 'kotra-terorismo' bilang pantabing sa papalaking presensyang militar at interbensyunismo sa Pilipinas at sa papaigting ng presensya sa Asia," anang PKP. "Sa katapus-tapusan, ang mga ultra-nasyunalistang interes lamang ng malalaking kapitalistang US ang pinagsisilbihan ng mga malaking presenya ng pwersang militar ng US sa Pilipinas at sa Asia-Pacific."

Anang PKP, "niyuyurak ng mga rehimeng Aquino at Obama ang soberanya ng Pilipinas sa pagkukutsabahan na ibayong palakihin ang presensya ng mga pwersang militar ng US, partikular ang papalaking bilang ng naghahalinhinang mga barkong pandigma at pagdaong mga tropa ng militar ng US sa mga daungan ng Pilipinas."

"Ginagamit ng militar ng US ang Pilipinas bilang base sa  operasyon ng naglalakihang tropang interbenyunista na namamaybay sa paglabas-masok sa karagatan ng Pilipinas," anang PKP. "Ngayong taon, halos 80 beses na dumaong ang mga barkong pandigma ng mga Amerikano sa dating baseng nabal ng US sa Subic, sa Manila Bay maging sa iba pang daungan, na nangangahulugang araw-araw na presensya ng mga pwersang Amerikano sa bansa."

"Idagdag pa rito ang base militar ng Joint Special Operations Task Force-Philippines (JSOTFP) sa loob ng Camp Navarro na permanenteng pinagbabasehan ng di bababa sa 700 sundalong Amerikano."