PKP kay Aquino: Dapat maglabas ng katugong kautusan sa tigil-putukan, kung hindi...

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Disyembre 27, 2012

Translation: CPP to Aquino: Issue reciprocal ceasefire order, or else...

Iginiit ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) na dapat maglabas ang rehimeng Aquino ng kagyat na kautusan para sa pagpapalawig ng kanyang naunang deklarasyon sa tigil-putukan upang maging katugon ng naunang inilabas ng Komite Sentral ng PKP noong nakaraang linggo ayon sa nagpagkasunduan sa isang pulong noong Disyembre 17-18 sa The Hague, The Netherlands sa pagitan ng mga espesyal na kinatawan ng gubyernong Aquino at ng mga espesyal na kinatawan ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP).
Napagkaisahan ang pansamantalang tigil-putukan na sasaklaw mula Disyembre 20 hanggang Enero 15 upang likhain ang paborableng mga kundisyon para sa pagtutuloy ng usapang pangkapayapaan sa Enero. Nilaman ito sa isang magkasamang pahayag noong Disyembre 18 at pinatunayan ito ni Ambassador Ture Lundh, espesyal na sugo ng Royal Norwegian Government sa usapang pangkapayapaan ng NDFP-GPH.

Kaagad naglabas ng kautusan sa tigil-putukan ang Komite Sentral ng PKP para sa naturang panahon noong Diyembre 20. Nagdeklara rin kaagad ng tigil-putukan ang National Democratic Front-Mindanao mula Disyembre 5 hanggang Enero 3 sa lahat ng yunit ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa mga lugar sa isla na sinalanta ng kalamidad upang bigyang-daan ang gawain sa relief at rehabilatasyon at bigyang puwang ang sariling pagsisikap ng BHB na tulungan ang mga biktima, laluna yaong mga abang masa sa mga sonang gerilya. Pinalawig ng PKP ang haba ng kautusan sa tigil-putukan ng mga rebolusyonaryong pwersa sa Mindanao hanggang Enero 15.

"Mahigit nang isang linggo ang nakalipas at si Aquino, bilang prinsipal ng GPH at punong kumander ng Armed Forces of the Philippines, ay hindi pa naglalabas ng katugong kautusan sa tigil-putukan na magpapalawig sa kanyang naunang deklarasyon na sasaklaw mula Disyembre 16 hanggang Enero 2," pagdidiin ng PKP.

"Nagiging seryosong usapin ang katapatan ni Aquino sa usapang pangkayapaan sa di niya maagap na paglalabas ng unilateral na tigil-putukan ayon sa kasunduang naganap sa pagitan ng NDFP at ng mga espesyal na kinatawan ng kanyang gubyerno. Kung hindi siya kaagad maglalabas ng kaukulang deklarasyon ng tigil-putukan, maaaring paikliin ng PKP at NDFP ang panahon ng kautusan nito sa unilateral na tigil-putukan."

"Pinalalala ang pagkabigo ng rehimen na tugunan ang pinalawig na deklarasyon ng tigil-putukan ng PKP, ng patuloy na lansakang paglabag ng AFP sa mga karapatang-tao na tahasang pagbalewala sa sarili nitong kautusan sa tigil-putukan para sa Kapaskuhan," pagdidiin ng PKP. Tinuran ng PKP ang pag-aresto at pagtortyur sa limang residente ng Mulanay, Quezon ng mga elemento ng 74th IB noong Disyemnbre 21. Pinagbintangang mga myembro ng BHB ang mga biktima.

Binanggit din ng PKP ang iniulat na pag-aresto kay Felimon Mendrez noong Disyembre 25 sa Manjuyod, Negros Oriental. Isa si Mendrez sa mga nakatala sa sikretong talaan ng DILG na mga pangalan ng 235 na diumanong lider ng rebolusyonaryong kilusan na nagsisilbing animo'y Order of Battle ng AFP at iba pang armadong ahente ng estado.

"Sa kabila ng deklarasyon nito ng tigil-putukan, ipinagpapatuloy ng AFP ang pagsasagawa ng mga operasyong kontra-gerilya sa tabing ng mga operasyong peace and order. Patuloy na nagtatayo ng tsekpoynt ang mga sundalo ng AFP at nagmamantine ng armadong presensya sa mga komunidad upang magsagawa ng mga operasyong paniniktik at takutin ang mamamayan na bahagi ng gerang mapanupil ng Oplan Bayanihan ng AFP."