PKP nanawagan sa mga biktima mag-alsa laban sa malamayang tugon ni Aquino sa kalamidad

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Disyembre 11, 2012

Nanawagan ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa daan libong biktima ng kamakailang bagyong Pablo na mag-alsa laban sa "malamya at makupad na pagtugon ng rehimeng Aquino sa malaking sakuna na nagdulot ng pagkamatay ng kulang sa isang libo, lubusang pagkawasak ng mga impraistruktura at ganap na dislokasyon ng kabuhayan ng mamamayan."Kabilang sa mga pinaksinalantang lugar ang ang mahihirap na agrikultural at baybaying munisipalidad ng Cateel, New Bataan at Bagangga. Maraming bayan sa Compostela Valley, Davao Oriental, Surigao del Sur, Bukidnon, Misamis Oriental, Leyte, katimugan bahagi ng Negros at iba pang prubinsya ay dumanas ng grabeng pinsala.

"Ang malaking mayorya ng mga biktima ay mga maralitang magsasaka, manggagawang bukid, manggagawa sa agrikultura, mangingisda at mga minero na nawalan ng ikinabubuhay," dagdag ng PKP.

Walang masilungan at dumaranas ng kakulangan ng pagkain at iba pang batayang produkto at kagamitan ang daan libong mamamayan. Halos walang pangkagipitang tulong medikal. Ilang oras ang layo ng pinakamalapit na sentrong pangkalusugan. Hindi pa rin madaanan ang karamihan sa mga kalsada.

"Napakakupad ng rehimeng Aquino sa harap ng kakagyatan ng sitwasyon. Lubos na kahambal-hambal ang ipinakikitang imahe mismo ni Aquino na namumudmod ng maliliit na bag ng relief goods sa harap ng ganap na pagkawasak ng kabuhayan ng mamamayan."

"Malaki ang inaasahan ng mamamayan mula sa rehimeng Aquino na tumatabo ng bilyun-bilyong pisong buwis mula sa malalaking kumpanya sa pagmimina na nandarambong sa lugar at nagdudulot ng malawakang pagkawasak ng kapaligiran na nagreresulta sa lubhang pagkabulnerable sa mga sakuna. Mahigit sampu sa pinakamamalaking kumpanya sa pagmimina ay nag-ooperasyon sa Compostela Valley."

"Tahasang dismayado ang mamamayan na ang mas pinagkakaabalahan pa ng rehimeng Aquino ay ang pagkontrol sa pangungulimbat at pagpapataw ng pagkontrol sa presyo ng mga bilihin sa mamamayan na nahaharap sa mas kagyat na usapin ng ganap na pagkawala ng kanilang kabuhayan, ng kawalang tirahan at ng kawalang-kakayahang muling bumangon para mabuhay."

"Sa harap ng mahirap na sitwasyon, binabatikos ng mamamayan ang pagkabigo ng rehimeng Aquino na magpatupad ng daglian at malakihang pagsisikap upang maiahon sila sa mga sakuna."

"Dapat mag-organisa at mag-alsa ang daan-daan libong biktima ng kamakailang kalamidad at iprotesta at kolektibong igiit ang kanilang kahilingan para sa dagliang tulong at pangmatagalang pag-angat ng kabuhayan."

"Dapat dagliang mag-organisa ng sabay-sabay na pagsisikap para tumulong ang mga rebolusyonaryong pwersa, mga yunit ng Bagong Hukbong Bayan, mga sangay ng Partido sa lokalidad at mga lokal na organisasyong masa upang magtulung-tulong na muling itayo ang mga tahanan at maipagpatuloy ang produksyon maging ng paglulunsad ng pakikibakang masa upang igiit ang kanilang kahilingan para sa reporma sa lupa."

"Maaari nilang isulong ang kahilingang kagyat na ipailalim sa reporma sa lupa ang libu-libong ektarya ng mga plantasyon ng saging upang magamit ang lupain para sa pagtatanim ng pagkain at iba pang pananim na kapaki-pakinabang sa mamamayan."

"Kaalinsabay, maaaring nilang palakasin ang kanilang paggigiit sa militar na itigil ang kampanyang mapanupil ng Oplan Bayanihan na malaon ng nagreresulta sa mga pagpatay at malaganap na mga paglabag sa mga karapatang-tao sa mga lugar at siyang nagdudulot ng malalang kahirapan sa kabuhayan sa mamamayan."