PKP sa AFP: Tigilan ang pagsisilbi sa mga kumpanya sa pagmimina bilang pribadong hukbo


Kawanihan sa Impormas
Prtido Komunista ng Pilipinas
Disyembre 30, 2012

Translation: CPP to AFP: Stop serving as private armies of mining companies 

Tinuligsa ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang pagkaipokrito ng Armed Forces of the Philippines (AFP) at ng Philippine Army sa paghamon sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) na magdeklara ng tigil-putukan sa mga lugar na mapanganib sa mga natural na kalamidad at inakusahan ang AFP ng pakikipagsabwatann sa malalaking kumpanya sa pagmimina, pagtotroso at malalaking plantasyon na malaon nang pumipinsala sa kapalgiran at nagsasapeligro sa buhay ng taumbayan.

Siningil ng PKP si Brig. Gen Gregorio Pio Catapang, kumander ng 7th ID na nagpahayag ng hamon, sa pagiging "mahigpit na nakatali sa kalinga ng mga kumpanya sa pagmimina sa Aurora, Nueva Ecija, Kalinga, Ilocos Sur at Southern Mindanao." Nakalataga ang mga yunit sa 7th ID sa mga prubinsya ng Northern Luzon maging sa Davao. "Luha ng buwaya ang ipinakikita niya at nagkukunwari siyang sumisimpatya sa mamamayan habang ang kanyang mga tauhan ay utusan ng mga kumpanya sa pagmimina sa panunupil sa pakikibakang kontra-mina."

"Isang kalokohan para sa BHB na magdeklara ng isang tigil-putukan sa mga lugar na kinukonsidera bilang mapanganib sa natural na kalamidad dahil magbibigay-laya ito sa AFP na isagawa ang mga kampanya nito ng pagsupil sa mga komunidad ng magsasaka at pambansang minorya na nagtatanggol sa kanilang lupain at kabuhayan," anang PKP.

Idiniin ng PKP na ipinatutupad ng rehimeng Aquino ang patakaran ng rehimeng Arroyo na pahintulutan ang malalaking dayuhang kumpanya sa pagmimina at mga plantasyon na gamitin ang AFP at mga grupong paramilitar ng estado bilang mga pribadong security guard sa ilalim ng tinaguriang "Investment Defense Force." Sa ilalim ng programang IDF, pinapayagan ang mga dayuhang kumpanya sa pagmimina sa pondohan ang pagbili ng malalakas ng kalibreng riple at iba pang sandata upang armasan ang pwersang panseguridad na sasanayin at ipaiilalim sa kumand ng AFP.

"Ginawang lehitimo ng IDF ang pagtatayo ng mga kumpanya sa pagmimina at plantasyon ng mga pribadong hukbo upang supilin ang paglaban ng mamamayan sa mga mapangwasak na operasyon at pangangamkam ng lupa ng mga kumpanyang ito," pagdidiin ng PKP.

"Marami sa mga biktima ng ekstrahudisyal na pamamaslang na isinagawa ng rehimeng Aquino sa mahigit dalawa at kalahating taon ay mga tagapagtaguyod ng kontra-minang pakikibaka at mga aktibistang magsasaka at pambansang minorya na nagtatangol sa mga karapatang pang-ekonomya, pampulitika at pangkultura ng mamamayan laban sa mga kumpanya sa pagmimina at plantasyon."

"Tinukoy ng PKP ang pagpatay noong Oktubre 18 sa pamilyang Capeon sa Kiblawan, Davao del Sur ng mga elemento ng 27th IBPA. Mahigipit na tinutulan ng pamilyang Capeon, kasama ang buong tribung B'laan na kinabibilangan nila, ang kumpanyang SMI-Xstrata na iligal na pumapasok at nangangamkam sa kanilang lupang ninuo.