Sa pagbangotan ug pagsimpatiya sa mga biktima sa bagyong Pablo, ang NDFP-Mindanao nag-deklara og 29 ka adlaw nga kaugalingong ceasefire; mikondena sa imperyalista ug lokal nga nagharing hut-ong sa pagpangawkaw sa kinaiyahan ug kausaban sa klima sa kalibutan

Ka Oris
NDFP-Mindanao 
05 Disyembre 2012

Ang NDFP-Mindanao nagpadangat sa pahasubo sa mga pamilya sa mga biktima ug mga nakalingkawas sa bagyong Pablo, ilabi na ang katawhan nga pinakagrabeng naigo sa kalit nga pagbaha ug pagdahili sa yuta sa Davao Oriental, Compostela Valley, Surigao del Sur, ug dakung bahin sa Mindanao, apil ang Palawan ug kabahin sa Kabisay-an.  Buot usab namong ipadangat ang among simpatiya sa mga nagbangutang mga pamilya ug kahigalaan sa mga sundalo sa AFP nga namatay dihang naanod sa lapukon nga baha sa  New Bataan, probinsya sa Compostela Valley.

Resulta sa bagyong Pablo, ang namatay sa Mindanao mokabat sa 400 sumala sa pinaka-ulahing pagbana-bana, ug paspas nga nagasaka ngadto sa 500, liboan ang naangol ug gatusan pa ang nawala.  Ang kadaut ngadto sa tanom gibanabanang mokabat na sa Ph 1.8 ka bilyon sa Davao del Norte pa lang ug Ph 4 ka bilyon sa uban pa, ug nagbilin sa linibong mag-uuma nga grabeng nag-antus ug magul-anon.  Gibahaan usab ang mga syudad diin daghan ang nakalas, samtang linibo ang napugos pagbiya sa ilang mga nangaguba nga balay.

Isip tubag niining grabeng katalagman, ug sa ngalan sa mga rebolusyonaryong pwersa, ang NDFP-Mindanao mideklara ug kaugalingong Ceasefire para sa BHB sa mga erya nga apektado sa kalamidad aron mahimong luwas, walay babag ug paspas ang pagluwas sa mga biktima, ug sa pagpahigayon sa paspas ug walay bara nga pagtunol sa serbisyong relief sa mga apektadong komunidad.  Kini nga ceasefire hinanaling ipatuman sa alas 12 sa udto sa Disyembre 5 hangtud sa alas 12 sa udto sa Enero 3, 2013, ug mahimong ipadayon kun gikinahanglan depende sa mahimong resulta sa pag-assess sa kondukta sa ceasefire.

Sa pakigkonsultahay sa Komisyon sa Mindanao sa Partido Komunista ng Pilipinas ug sa mga hingtungdang Kumand sa BHB sa mga apektadong erya, ang tanang mga yunit sa BHB nga langkob niining deklarasyon sa ceasefire gimandoan nga dili maglunsad og taktikal nga opensiba sulod sa gitakda nga petsa.  Hinoon, among giawhag ang AFP-PNP-CAFGU nga dili gamiton ang kalihokan sa pagluwas, pagkuha sa mga patay, pag-apod-apod sa relief nga hinabang, pagpahiuli sa kadaut sa komunidad ug paglunsad sa COPD isip pangtabon sa ilang mga operasyon militar batok sa BHB ug sa katawhan sa erya.  Sa ingon niini nga kahimtang, ang tanang unit sa BHB dunay katungod nga panalipdan ang ilang kaugalingon ug ang katawhan nga grabeng nag-antus na tungod sa kalamidad.  

Nanawagan usab kami sa tanang mga yunit sa BHB sa mga apektadong erya, nga motabang, kung ikatugot sa kahimtang sa seguridad ug ilang rekurso, sa pagluwas sa mga biktima, pagkuha sa mga patay, pag-apod-apod sa mga hinabang ug pagpahiuli sa kadaut.  Sa samang paagi, among gi-awhag ang tanang mga rebolusyonaryong pwersa ug katawhan nga iponon ang ilang mga hinabang aron sa makausa pa atong  ipakita ang atong pagpakabana alang sa mga biktima.  Nagdemanda kami nga ang tanang dagkung kumpanya sa mina, logging ug plantasyon kinahanglang moabaga sa igo-igong kantidad nga galastohan sa relief ug rehabilitation.

Ang pinakadakung kadaut nga dunay malahutayong epekto, nga mahimong dili dayon maamgohan, mao ang giguba sa bagyong Pablo nga gatusan ka libo-libong ektarya sa mga nahibiling mabagang kalasangan sa Southern ug Northern Mindanao.  Kini nga kadaut maoy resulta sa dakung pag-usab sa klima, nga gimugna, sa dili-na-mahibalik nga kadaut ngadto sa kinaiyanhong palibot sa kalibutan sa mga imperyalistang mina, logging ug agri-bisnis nga mga plantasyon.  Sa pikas bahin, resulta usab kini sa subrang pag-init sa kalibutan tungod sa subrang pagbuga sa carbon sa kahanginan gikan sa walay pugong nga pagkunsumo sa mga imperyalistang nasud sa fossil fuel sa ngalan sa subra-kaayong ginansya.  Karon nga nahanaw na ang nahibiling mabagang kalasangan, atong dahumon ang kapid-an nga negatibong epekto ngadto sa atong kinaiyahan nga mahimong mosangpot sa mas subsob ug mas kusgan nga mga bagyo sa umaabot, apil na ang posibilidad sa mas dinugay nga La Niña ug El Niño.

Ang kagamhanang Aquino wala gyud makakat-on gikan sa mapait nga mga pagtulun-an sa bagyong Sendong, sa kalit nga pagbaha sa Ormoc, ug sa ubang susamang hinimoan sa tawo ug natural nga mga kalamidad.  Mipasigarbo kini nga andam sa bisan unsa mang kalamidad, apan sa kamatuoran, grabeng gipasagdan ang katawhan diha sa kapakyas sa pagpanalipod kanila batok sa mga natural nga kalamidad.

Ang grabeng naigo mao ang mga lungsod sa Baganga, Cateel ug Boston sa Davao Oriental; New Bataan ug Monkayo sa Compostela Valley; ug Lingig ug Hinatuan sa Surigao del Sur.  Kini mao ang nahimutangan sa mga halapad nga mga plantasyon nga gipanag-iyahan sa Dole ug Sumifru, apil mga dagkung mina sama sa Indo-phil.  Ang kabukiran sa Diwata nga nagdugtong niini nga mga kalungsuran, napayhag na sulod sa miaging 50 ka tuig sa dinagkung pag-logging nga gitukod sa imperyalistang US ug Hapon, kakunsabo ang mga lokal nga dagkung burgesyang kumprador sama nila Valderama, Alcantara ug Andres Soriano sa PICOP.  

Pipila ka adlaw sa wala pa mohasmag ang bagyong Pablo, si Noynoy Aquino napikon nga miingon, "dili kini ti-aw-ti-aw lang," dihang wala dayon mibakwit ang katawhan.  Apan inay basulon ang katawhan, angayang bakwion niya ang luag nga palisiya kalabot sa mina, logging ug agri-bisnis nga mga plantasyon.  Sa pagpasa sa EO 79, ang maki-usa ka bahin nga Mining Act of 1995 mibutyag lang sa pakigkunsabo sa gobyernong Aquino sa mga langyawng kapitalistang monopolyo nga mga kumpanya sa kaalautan sa katawhan nga sumala pa iyang gialagaran ug sa puloy-anan sa katawhan sa kalibutan.

Sa mga nangaging dekada, ang Davao ug Bukidnon sulagma lang nga maigo sa bagyo.  Apan, dinasig sa way katagbaw nga kahakog alang sa subra kaayong ginansya, ang imperyalista ug lokal nga nagharing hut-ong nagtinabangay sa pagmugna sa kahimtang nga nag-usab sa klima sa kalibutan.  Busa, nag-awhag kami sa katawhang Pilipino sa pagpakusog sa kalihokan sa pagpaundang sa imperyalistang pagmina, logging, ug agri-bisnes nga plantasyon karon na.  Kinahanglang maghiusa ang katawhan sa kalibutan aron pagpaundang sa imperyalista sa pagpainit sa atong planeta.  Kinahanglang kita magmalig-on ug molihok na aron dili kawang ang tanan, sa dili pa modangat ang mas kusgan pa sa bagyong Pablo ug hurricane Sandy nga miigo sa New York City, USA, ug papaon kitang tanan hangtud sa kahangturan!

Maghiusa ug luwason ang kinaiyahan! Maghiusa ug makigbisog batok sa dinagkung pagpangawkaw sa atong kinaiyanhong bahandi sa imperyalista ug lokal nga nagharing hut-ong!