ST workers call for Baldoz’s ouster


Fortunato Magtanggol
RCTU-Southern Tagalog
December 16, 2012 

Workers from Southern Tagalog claimed DOLE Secretary Rosalinda Dimapilis-Baldoz accountable for the “continuing and intensifying trade union repression” under.  This December 10, workers called for the ouster the labor secretary.

The police remained helpless when militant workers from Southern Tagalog forced their way through their ranks and barricades to hold a program and air their demands in front of the labor office in Intramuros, Manila in the morning of December 10, International Human Rights Day.

According to Pagkakaisa ng Manggagawa sa Timog Katagalugan-Kilusang Mayo Uno (PAMANTIK-KMU or Soldarity of Workers in Southern Tagalog-May First Movement), “The Southern Tagalog region is continuously held as a laboratory of anti-people and anti-workers policies by the previous regimes and current Aquino administration.  The region right now is a laboratory for the implementation of Sec. Baldoz’s Department Order No. 18-A which expands the enforcement of the illegal contractualization, Wage Order No. IV-A-15 unleashing the two-tiered wage scheme, and the combined attacks of government agencies, AFP, PNP, and yellow unions in the Trapartite Industrial Peace Council Manifestos of Commitment (TIPC MOC).”

As a symbolic action on the blood debts of DOLE to the thousands of displaced workers, as well as those workers victims of human rights violations and extra-judicial killings, the protesters threw red paints to the office façade of DOLE.

“There is no reason for a capitalist lackey like Baldoz to stay as DOLE secretary.  We are sure many workers will join in to oust her from office,” concluded PAMANTIK-KMU.

This activity held in DOLE is part of the Lakbayan ng Mamamayan ng Timog Katagalugan para sa Karapatang Tao (Southern Tagalog People’s March for Human Rights), which took off on December 3.#

---------------------------
Pilipino Version

Mga manggagawa ng TK nanawagan ng pagpapatalsik kay Baldoz

Sinisingil ng mga manggagawa ng Timog Katagalugan ang “nagpapatuloy at papatinding pagsupil sa kilusang paggawa” sa ilalim ni DOLE Secretary Rosalinda Dimapilis-Baldoz.  Nitong Disyembre 10, mariin nilang ipinanawagan ang pagpapatalsik kay Baldoz.

Walang nagawa ang ilampung pulisya nang basagin ang kanilang hanay at barikada ng mga militanteng manggagawa ng Timog Katagalugan na naggumiit makapasok at makapaglunsad ng programa sa harap ng Department of Labor and Employment (DOLE) sa Intramuros, Maynila noong umaga ng Disyembre 10, Pandaigdigang Araw ng Karapatang Tao. 

Ayon sa Pagkakaisa ng Manggagawa sa Timog Katagalugan-Kilusang Mayo Uno (PAMANTIK-KMU), “Nagpapatuloy na ginagawang laboratoryo ang rehiyon ng mga anti-mamamayan at anti-manggagawang patakaran ng mga nagdaan at kasalukuyang rehimen.  Sa ngayon, laboratoryo pa din ang rehiyon sa pagpapatupad ni Sec. Baldoz ng Department Order No. 18-A na nagpapalawig sa iligal na kontrakwalisasyon, Wage Order No. IV-A-15 na nagpasimula ng ibayong pambabarat sa sahod na two-tiered wage scheme, at dumog na atake ng mga ahensya ng gubyerno, AFP, PNP, at dilawang unyon sa Tripartite Industrial Peace Council Manifestos of Commitment (TIPC MOC).”

Bilang simbolikong aksyon sa utang na dugo ng DOLE sa libu-libong manggagawang inalisan ng hanapbuhay, gayundin sa mga sinupil at pinaslang, binato ng red paint ng mga nagpoprotesta ang harapan ng gusali ng DOLE.

“Wala nang dahilan para manatili ang isang sagad-sa-butong tuta ng mga kapitalista tulad ni Baldoz bilang kalihim ng DOLE.  Hindi kami magtatakang maraming manggagawang makikiisa upang patalsikin siya,” pagtatapos ng PAMANTIK-KMU.

Kasabay at bahagi ang pagkilos na ito sa DOLE ng huling araw ng Lakbayan ng Mamamayan ng Timog Katagalugan para sa Karapatang Tao na nagmula noong Disyembre 3.#